ABOUT US

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เป็นองค์การมหาชนของไทย สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 มีหน้าที่บริหารและพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในเชิงบูรณาการ เป็นองค์กรกลางทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และประสานงานกับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวให้มีการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ
 

What we do

วิเคราะห์ประเมินผลและติดตามรายได้ครัวเรือน การกระจายรายได้ (Income Distribution) และรายได้ครัวเรือนรายชุมชน จากอาชีพเสริมจากการท่องเที่ยวเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปีของพื้นที่พิเศษทั้ง 6 แห่งของ อพท.

ศึกษาออกแบบและจัดทำแผน

ศึกษาเชิงลึกในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของพื้นที่ ลงพื้นที่สำรวจ รวมถึงออกแบบบทวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ
 

รวบรวมข้อมูลภาพรวม

รวบรวมข้อมูลภาพรวมการท่องเที่ยว จำนวนและรายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนจังหวัด และนโยบายภาครัฐด้านการท่องเที่ยวที่ลงไปยังพื้นที่ศึกษา
 

ดำเนินการลงพื้นที่

ลงพื้นที่ภาคสนามและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้แทนครัวเรือนที่มีอาชีพเสริมจากการท่องเที่ยว แล้วจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์
 

รวบรวมประเมินและวิเคราะห์ 

ประเมินและวิเคราะห์ เปรียบเทียบรายได้ครัวเรือนรายเดือน ไตรมาส และรายปี เพื่อนำไปใช้ในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาต่อไป