Click to order
Cart
Total: 
Your Name
Your Email
Your Phone
รายละเอียดข้อความ
โปรดระบุชื่อสินค้าและข้อความที่ต้องการปั๊ม
พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
ปีงบประมาณ 2561
รายงานประเมิน บทวิเคราะห์รายได้ชุมชน และ Data Visualization
ชุมชนตะเคียนเตี้ย และจีนโบราณชากแง้ว ในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง รอบปีงบประมาณ 2561
บทวิเคราะห์รายเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560
พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน ตุลาคม 2560
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ในเดือนตุลาคม 2560 ขยายตัวได้ดีที่ร้อยละ 18.4 ทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เฉลี่ยอยู่ที่ 7,183 บาทต่อครัวเรือน แบ่งเป็นชุมชนจีนโบราณชากแง้ว 13,405 บาทต่อครัวเรือน และชุมชนตะเคียนเตี้ยอยู่ที่ 962 บาทต่อครัวเรือน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง อยู่ที่ 0.285 โดยชุมชนจีนโบราณชากแง้ว อยู่ที่ 0.285 และชุมชนตะเคียนเตี้ย อยู่ที่ 0.284 สะท้อนการกระจายรายได้ทั้ง 2 ชุมชนในอยู่ระดับดี

วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยว
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือนเดือนตุลาคม 2560 พบว่า อยู่ที่ 25,361 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 18.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (%yoy) ซึ่งแบ่งเป็นการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ร้อยละ 12.0 และ 19.9 %yoy ตามลำดับ สอดคล้องกับจำนวนของผู้เยี่ยมเยือนในเดือนตุลาคม ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 5.5 %yoy โดยแบ่งเป็นการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ร้อยละ 7.5 และ 4.0 %yoy ตามลำดับ สะท้อนการท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรีมีทิศทางดีต่อเนื่อง

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประจำเดือนตุลาคม 2560 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 7,183 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือน ต.ค. 2559 อยู่ที่ 4,927 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 45.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายได้เสริมของชุมชนจีนโบราณชากแง้วเป็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี

วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ (GINI index)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของพื้นที่พิเศษพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประจำเดือนตุลาคม 2560 พบว่า มาอยู่ที่ระดับ 0.285 ปรับตัวลดลงจากเดือนกันยายน 2560 ที่อยู่ที่ระดับ 0.309 แบ่งเป็นเป็นชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ที่ระดับ 0.285 และชุมชนตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.284 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของพื้นที่พิเศษพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงมีการกระจายตัวได้ดีขึ้น

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
» ชุมชนตะเคียนเตี้ย
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนตุลาคม 2560 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 962 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือน ต.ค. 2559 อยู่ที่ 1,833 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการหดตัวที่ร้อยละ -47.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนมีลักษณะเป็นกรุ๊ปทัวร์ที่มีขนาดเล็ก ประกอบกับได้รับผลกระทบจากลมมรสุม ทำให้มีฝนตกชุก ทำให้จำนวนผู้เข้าเยี่ยมเยือนในพื้นที่ลดลง
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ประจำเดือนตุลาคม 2560 พบว่า มาอยู่ที่ระดับ 0.284 ปรับตัวลดลงจากเดือนกันยายน 2560 ที่อยู่ที่ระดับ 0.314 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของชุมชนตะเคียนเตี้ย มีการกระจายตัวได้ดี

» ชุมชนจีนโบราณชากแง้ว
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนตุลาคม 2560 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 13,405 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือน ต.ค. 2559 อยู่ที่ 8,021 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 67.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยฐานต่ำจากปีที่อยู่ในช่วงพระราชพิธีพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนตลาดต่อเนื่อง สอดคล้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ประจำเดือนตุลาคม 2560 พบว่า มาอยู่ที่ระดับ 0.285 ปรับตัวลดลงจากเดือนกันยายน 2560 ที่อยู่ที่ระดับ 0.304 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของชุมชนจีนโบราณชากแง้วมีการกระจายตัวได้ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ชุมชนจีนโบราณชากเเง้ว

1. มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนในตลาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้สถานบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้มารับบริการ
2. สินค้าที่ขายในตลาดส่วนใหญ่ จะเน้นอาหารที่เป็นอาหารดั้งเดิมของคนจีน เช่น หอยจ๊อ ขนมเปี๊ยะ ก๋วยจั๊บ เป็นต้น ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเน้นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น เพื่อเป็นของฝากที่ระลึก เพิ่มความหลากหลายและสร้างเอกลักษณ์ของชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต

ชุมชนตะเคียนเตี้ย
1. ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์พื้นที่ตะเคียนเตี้ยต่อเนื่อง รวมถึงการรวมกลุ่มในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
2. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ตะเคียนเตี้ย เช่น ถนน ระบบประปา เพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวภายในพื้นที่
พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน พฤศจิกายน 2560
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ สอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เฉลี่ยอยู่ที่ 7,525 บาทต่อครัวเรือน แบ่งเป็นชุมชนจีนโบราณชากแง้ว 13,513 บาทต่อครัวเรือน และชุมชนตะเคียนเตี้ยอยู่ที่ 1,536 บาทต่อครัวเรือน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนี่พื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง อยู่ที่ 0.277 ปรับตัวปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนตุลาคม 2560 ที่อยู่ที่ระดับ 0.285 แบ่งเป็นชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ที่ระดับ 0.300 และชุมชนตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.254 สะท้อนการกระจายรายได้เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน

วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยว
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 พบว่า อยู่ที่ 24,382 ล้านบาท ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 20.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (%yoy) ซึ่งแบ่งเป็นการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ 9.8 และรายได้จาการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ร้อยละ 24.7 สอดคล้องกับจำนวนของผู้เยี่ยมเยือนในเดือนพฤศจิกายน 2560 ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 5.9 %yoy ต่อเนื่องจากก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 5.5 %yoy โดยเป็นการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ บ่งชี้ว่าการท่องเที่ยวภายในจังหวัดมีทิศทางดีต่อเนื่อง

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 7,525 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายน 2559 อยู่ที่ 6,845 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายได้เสริมของชุมชนจีนโบราณชากแง้วเป็นสำคัญ ในขณะที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยพบว่ามีรายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน (แต่ไม่มีอัตราการขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากในเดือนพฤศจิกายน 2559 ชุมชนตะเคียนเตี้ยไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยว)

วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ (GINI index)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของพื้นที่พิเศษพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 พบว่า มาอยู่ที่ระดับ 0.277 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนตุลาคม 2560 ที่อยู่ที่ระดับ 0.285 แบ่งเป็นชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ที่ระดับ 0.300 และชุมชนตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.254 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของพื้นที่พิเศษพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงมีการกระจายตัวได้ดีขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
» ชุมชนตะเคียนเตี้ย
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 1,536 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนตุลาคม 2560 ที่อยู่ที่ 962 บาท/ครัวเรือน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนในพื้นที่มากขึ้น จากการประชาสัมพันธ์ทั้งหน่วยงาน อพท. และหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ ทำให้พื้นที่ตะเคียนเตี้ยเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.254 ปรับตัวลดลงจากเดือนตุลาคม 2560 ที่อยู่ที่ระดับ 0.284 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนตะเคียนเตี้ยดีขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560

» ชุมชนจีนโบราณชากแง้ว
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 13,513 บาท/ครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 97.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (%yoy) ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยฐานต่ำจากปีที่อยู่ในช่วงพระราชพิธีพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ประกอบกับชุมชนตลาดจีนโบราณชากเเง้วมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้น สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนตลาดต่อเนื่อง
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 พบว่า มาอยู่ที่ระดับ 0.300 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนตุลาคม 2560 ที่อยู่ที่ระดับ 0.285 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของชุมชนจีนโบราณชากแง้วมีการกระจายตัวแย่ลงจากเดือนจากตุลาคม อย่างไรก็ดี ยังถือได้ว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ของภาคตะวันออกที่อยู่ที่ 0.396 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนจีนโบราณชากแง้วดีกว่าค่าเฉลี่ยของการกระจายรายได้ของภาคตะวันออก

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ชุมชนจีนโบราณชากแง้ว

1. ควรเพิ่มกิจกรรมให้มีความหลากหลาย ที่นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมตามเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ เช่น จัดเทศกาลอาหาร การละเล่นของภาคตะวันออก เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
2. ควรมีการส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์ OTOP เน้นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น เพื่อเป็นของฝากที่ระลึก เพิ่มความหลากหลาย และสร้างเอกลักษณ์ของชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต

ชุมชนตะเคียนเตี้ย
1. ควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตะเคียนเตี้ยให้มากขึ้น เนื่องจากเห็นว่าในพื้นที่ตะเคียนเตี้ยเริ่มมีกิจกรรมที่หลากหลายในการดึงดูดนักท่องเที่ยว แต่ยังไม่ค่อยมีการรวมตัวกันอย่างจริงจังมากนัก
2. ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์พื้นที่ตะเคียนเตี้ยต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการรวมกลุ่มในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน ธันวาคม 2560
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ในเดือนธันวาคม 2560 ขยายตัวในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 16.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ สอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เฉลี่ยอยู่ที่ 9,082 บาทต่อครัวเรือน แบ่งเป็นพื้นที่ชากแง้ว 14,091 บาทต่อครัวเรือน และพื้นที่ตะเคียนเตี้ยอยู่ที่ 4,073 บาทต่อครัวเรือน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง อยู่ที่ 0.241 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ที่อยู่ที่ระดับ 0.277 แบ่งเป็นเป็นชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ที่ระดับ 0.302 และชุมชนตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.180 สะท้อนการกระจายรายได้เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงปรับตัวดีขึ้น

วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยว
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือนเดือนธันวาคม 2560 พบว่า อยู่ที่ 24,144 ล้านบาท ขยายตัวในเกณฑ์ดีร้อยละ 16.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (%yoy) ซึ่งแบ่งเป็นการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ร้อยละ 15.4 และ 16.4 %yoy ตามลำดับ สอดคล้องกับจำนวนของผู้เยี่ยมเยือนในเดือนธันวาคม ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 6.3 %yoy โดยแบ่งเป็นการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ร้อยละ 5.1 และ 3.6 %yoy ตามลำดับ บ่งชี้ว่าการท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรีขยายตัวต่อเนื่อง

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประจำเดือนธันวาคม 2560 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 9,082 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนธันวาคม 2559 อยู่ที่ 5,978 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 51.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายได้เสริมทั้งชุมชนชากแง้วและชุมชนตะเคียนเตี้ย ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี

วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ (GINI index)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประจำเดือนธันวาคม 2560 พบว่า มาอยู่ที่ระดับ 0.241 ปรับตัวลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่อยู่ที่ระดับ 0.277 แบ่งเป็นชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ที่ระดับ 0.302 และชุมชนตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.180 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของพื้นที่พิเศษพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงมีการกระจายตัวได้ดีขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2560

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
» ชุมชนตะเคียนเตี้ย
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนธันวาคม 2560 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 4,073 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนธันวาคม 2559 ที่อยู่ที่ 4,000 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 1.8 จาการส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนในพื้นที่มากขึ้น จากการประชาสัมพันธ์ทั้งหน่วยงาน อพท. และหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ ทำให้ชุมชนตะเคียนเตี้ยเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ประจำเดือนธันวาคม 2560 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.180 ปรับตัวลดลงจากเดือนพฤจิกายน 2560 ที่อยู่ที่ระดับ 0.254 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของสมาชิกในชุมชนตะเคียนเตี้ยมีการกระจายอย่างทั่วถึง (เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient เข้าใกล้ 0 ค่าเข้าใกล้ 0 ซึ่งหมายความว่าทุกคนมีรายได้เท่าเทียมกัน)

» ชุมชนจีนโบราณชากแง้ว
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนธันวาคม 2560 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 14,091 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนธันวาคม 2559 อยู่ที่ 7,955 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวในระดับสูงที่ร้อยละ 77.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากตลาดชุมชนจีนโบราณชากแง้ว เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนตลาดอย่างต่อเนื่อง
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ประจำเดือนธันวาคม 2560 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.302 ใกล้เคียงกับเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่อยู่ที่ระดับ 0.300 ซึ่งยังต่ำกว่าค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.5 และค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ ของภาคตะวันออก อยู่ที่ 0.396 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ดีกว่าค่าเฉลี่ยของการกระจายรายได้ของภาคตะวันออก

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ชุมชนจีนโบราณชากแง้ว

1. ควรมีการส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์ OTOP เน้นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น เพื่อเป็นของฝากที่ระลึก เพิ่มความหลากหลาย และสร้างเอกลักษณ์ของชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต
2. ควรเพิ่มศักยภาพผู้นำ หรือหัวหน้าชุมชน คณะกรรมการชุมชน โดยการฝึกอบรม ดูงาน ฝึกงาน เพิ่มประสบการณ์ในการจัดการชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในชุมชนที่ขยายตัวต่อเนื่อง

ชุมชนตะเคียนเตี้ย
1. ควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตะเคียนเตี้ยให้มากขึ้น เนื่องจากเห็นว่าในพื้นที่ตะเคียนเตี้ยเริ่มมีกิจกรรมที่หลากหลายในการดึงดูดนักท่องเที่ยว แต่ยังไม่ค่อยมีการรวมตัวกันอย่างจริงจังมากนัก
2. ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์พื้นที่ตะเคียนเตี้ยต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการรวมกลุ่มในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
บทวิเคราะห์รายเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561
มกราคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561
พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน มกราคม 2561
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ในเดือนมกราคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 16.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ สอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เฉลี่ยอยู่ที่ 7,362 บาทต่อครัวเรือน แบ่งเป็นชุมชนจีนโบราณชากแง้ว 13,474 บาทต่อครัวเรือน และชุมชนตะเคียนเตี้ยอยู่ที่ 1,250 บาทต่อครัวเรือน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง อยู่ที่ 0.480 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ที่อยู่ที่ระดับ 0.241 แบ่งเป็นเป็นชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ที่ระดับ 0.283 และชุมชนตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.678 สะท้อนการกระจายรายได้เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงที่แย่ลง

วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยว
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือนมกราคม 2561 พบว่าอยู่ที่ 27,126 ล้านบาท ขยายตัวในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 16.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน (%yoy) ซึ่งแบ่งเป็นการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ร้อยละ 12.2 และ 17.1 %yoy ตามลำดับ สอดคล้องกับจำนวนของผู้เยี่ยมเยือนในเดือนมกราคม ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 5.5 %yoy จากการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ขยายตัวร้อยละ 5.1 และ 5.7%yoy ตามลำดับ สะท้อนการท่องเที่ยวในจังหวัดที่ขยายตัวต่อเนื่อง

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประจำเดือนมกราคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 7,362 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมกราคม 2560 อยู่ที่ 4,985 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 47.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายได้เสริมทั้งพื้นที่ชากแง้วและพื้นที่ตะเคียนเตี้ย ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี

วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ (GINI index)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประจำเดือนมกราคม 2561 พบว่า มาอยู่ที่ระดับ 0.480 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ที่อยู่ที่ระดับ 0.241 แบ่งเป็นเป็นชุมจีนโบาณชากแง้ว ที่ระดับ 0.283 และชุมชนตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.678 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของพื้นที่พิเศษพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงมีการกระจายตัวแย่ลงจากเดือนธันวาคม 2560

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
» ชุมชนตะเคียนเตี้ย
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือน มกราคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 1,250 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมกราคม 2560 ที่อยู่ที่ 1,200 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.2 จาการส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนในพื้นที่มากขึ้น ตามแนวโน้มการท่องเที่ยวที่เชิงวัฒนธรรม วิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ประจำเดือนมกราคม 2561 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.678 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ที่อยู่ที่ระดับ 0.180 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนตะเคียนเตี้ย เเย่ลงจากเดือนก่อน

» ชุมชนจีนโบราณชากแง้ว
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนมกราคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 13,474 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมกราคม 2560 อยู่ที่ 7,955 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวในระดับสูงที่ร้อยละ 53.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากตลาดชุมชนจีนโบราณชากแง้ว เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จากการทำการประชาสัมพันธ์ของอพท. และหน่วยงานภาคเอกชนอื่น ๆ ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนตลาดอย่างต่อเนื่อง
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ประจำเดือนมกราคม 2561 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.283 ปรับตัวลดลงจากเดือนธันวาคม 2560 ที่อยู่ที่ระดับ 0.302 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ดีขึ้นกว่าเดือนก่อน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ชุมชนจีนโบราณชากแง้ว

1. ควรเพิ่มศักยภาพผู้นำ หรือหัวหน้าชุมชน คณะกรรมการชุมชน โดยการฝึกอบรม ดูงาน ฝึกงาน เพิ่มประสบการณ์ในการจัดการชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในชุมชนที่ขยายตัวต่อเนื่อง
2. เพิ่มการจัดทำป้ายบอกทางที่จะเดินทางมายังตลาดให้ชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตลาด เพื่อรองรับกับบรรยากาศย้อนยุค เช่น การออกแบบซุ้มประตู ป้ายข้อมูลชุมชนและสถานที่สำคัญ การปรับปรุงผิว ทางเท้าและผิวถนน การจัดโคมไฟส่องสว่าง เป็นต้น

ชุมชนตะเคียนเตี้ย
1. ควรส่งเสริมให้มีการบูรณาการกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตะเคียนเตี้ยให้มากขึ้น เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนชุมชนเพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์พื้นที่ตะเคียนเตี้ยต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการรวมกลุ่มในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน กุมภาพันธ์ 2561
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 27.7 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ สอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เฉลี่ยอยู่ที่ 7,180 บาทต่อครัวเรือน แบ่งเป็นชุมชนจีนโบราณชากแง้ว 13,419 บาทต่อครัวเรือน และชุมชนตะเคียนเตี้ยอยู่ที่ 942 บาทต่อครัวเรือน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง อยู่ที่ 0.274 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ที่อยู่ที่ระดับ 0.480 แบ่งเป็นชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ที่ระดับ 0.283 และชุมชนตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.265 สะท้อนการกระจายรายได้เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงที่ดีขึ้น

วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยว
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่า อยู่ที่ 27,566 ล้านบาท ขยายตัวที่ร้อยละ 27.7 จากช่วงเดียวกันปีก่อน (%yoy) เร่งขึ้นจากเดือนที่ขยายตัว 16.3 (%yoy) ซึ่งแบ่งเป็นการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ร้อยละ 21.4 และ 28.8 %yoy ตามลำดับ สอดคล้องกับจำนวนของผู้เยี่ยมเยือนในเดือนกุมภาพันธ์ ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 18.1 %yoy จากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 5.5 สะท้อนการท่องเที่ยวในจังหวัดที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 7,180 บาท/ครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 50.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ในชุมชนจีนโบราณชากแง้วเป็นสำคัญ สอดคล้องกับการขยายตัวในอัตราเร่งของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี อย่างไรก็ดีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนตะเคียนเตี้ยปรับตัวลดลง

วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ (GINI index)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของพื้นที่พิเศษพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.274 ปรับตัวลดลงจากเดือนมกราคม 2561 ที่อยู่ที่ระดับ 0.480 แบ่งเป็นชุมชนจีนโบราณชากเเง้ว ที่ระดับ 0.283 และชุมชนตะเคียนเตี้ย ที่ระดับ 0.265 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของพื้นที่พิเศษพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงมีการกระจายตัวดีขึ้นกว่าเดือนมกราคม 2561

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
» ชุมชนตะเคียนเตี้ย
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 942 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่อยู่ที่ 1,900 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการหดตัวที่ร้อยละ -50.4 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากคณะที่มาดูงานในพื้นที่เป็นคณะที่มีขนาดเล็ก ประกอบกับบางคณะเป็นนักเรียน นักศึกษา ซึ่งกลุ่มดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายต่อหัวน้อยกว่ากลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.265 ปรับตัวลดลงจากเดือนมกราคม 2561 ที่อยู่ที่ระดับ 0.678 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของสมาชิกในชุมชนตะเคียนเตี้ยดีขึ้นจากเดือนก่อน และดีกว่าการกระจายรายได้เฉลี่ยของภาคตะวันออก

» ชุมชนจีนโบราณชากแง้ว
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 13,419 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 อยู่ที่ 7,632 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวในระดับสูงที่ร้อยละ 75.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากตลาดชุมชนจีนโบราณชากแง้ว เริ่มมีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.283 เท่ากับเดือนมกราคม 2561 ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ของทั้งภาคตะวันออก ที่อยู่ที่ 0.396 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ดีต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ชุมชนจีนโบราณชากแง้ว
เพิ่มการจัดทำป้ายบอกทางที่จะเดินทางมายังตลาดให้ชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตลาด เพื่อรองรับกับบรรยากาศย้อนยุค รวมถึงเพิ่มการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะห้องน้ำที่มีไม่เพียงพอกับความต้องการของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันมีห้องน้ำบริการสำหรับนักท่องเที่ยว เพียงแค่ในศาลเจ้าเท่านั้น

ชุมชนตะเคียนเตี้ย
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ พื้นที่ตะเคียนเตี้ยต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการรวมกลุ่มในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ และบูรณาการกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตะเคียนเตี้ยให้มากขึ้น
พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน มีนาคม 2561
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ในเดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 26.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน สอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เฉลี่ยอยู่ที่ 7,867 บาทต่อครัวเรือน ขยายตัวร้อยละ 29.5 แบ่งเป็นชุมชนจีนโบราณชากแง้ว 13,389 บาทต่อครัวเรือน และชุมชนตะเคียนเตี้ยอยู่ที่ 2,346 บาทต่อครัวเรือน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง อยู่ที่ 0.361 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่อยู่ที่ระดับ 0.274 แบ่งเป็นชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ที่ระดับ 0.290 และชุนชนตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.432 สะท้อนการกระจายรายได้เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงที่เเย่ลงจากเดือนก่อน

วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยว
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือนเดือนมีนาคม 2561 พบว่า อยู่ที่ 25,822 ล้านบาท ขยายตัวในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 26.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน (%yoy) แบ่งเป็นการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ร้อยละ 18.2 และ 27.8 %yoy ตามลำดับ สอดคล้องกับจำนวนของผู้เยี่ยมเยือนในเดือนมีนาคม ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 15.3 %yoy สะท้อนการท่องเที่ยวในจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดี

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประจำเดือนมีนาคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 7,867 บาท/ครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 29.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากชุมชนจีนโบราณชากแง้วเป็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี

วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ (GINI index)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของพื้นที่พิเศษพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ประจำเดือนมีนาคม 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.361 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่อยู่ที่ระดับ 0.274 แบ่งเป็นเป็นชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ที่ระดับ 0.290 และชุมชนตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.432 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของพื้นที่พิเศษพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงมีการกระจายตัวแย่ลงจากเดือนก่อน

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
» ชุมชนตะเคียนเตี้ย
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนมีนาคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2,346 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมีนาคม 2560 ที่อยู่ที่ 3,117 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการหดตัวที่ร้อยละ -24.7%yoy แต่เป็นการหดตัวที่น้อยกว่าเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -50.4%yoy จากเดือนก่อน บ่งชี้ว่ารายได้เสริมจากการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ประจำเดือนมีนาคม 2561 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.432 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่อยู่ที่ระดับ 0.265 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิ์จีนีของภาคตะวันออกที่อยู่ที่ 0.396 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของสมาชิกในชุมชนตะเคียนเตี้ยแย่ลงจากเดือนก่อน และแย่กว่าการกระจายรายได้เฉลี่ยของภาคตะวันออก

» ชุมชนจีนโบราณชากแง้ว
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนมีนาคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 13,389 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมีนาคม 2560 อยู่ที่ 9,031 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 48.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ประจำเดือนมีนาคม 2561 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.290 ใกล้เคียงกับเดือนมกุมภาพันธ์ 2561 ที่อยู่ที่ระดับ 0.283 และอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ของทั้งภาคตะวันออก ที่อยู่ที่ 0.396 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนจีนโบราณชากแง้วดีต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ชุมชนจีนโบราณชากแง้ว

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ขายในตลาดให้มีความหลายหลาก โดยจากลงพื้นที่สำรวจ พบว่า สินค้าส่วนใหญ่ที่ขายในตลาดนั้น จะเน้นอาหารที่เป็นอาหารที่พร้อมรับประทาน รวมผักและผลไม้ที่มาจากสวน แต่ไม่ค่อยมีสินค้าที่ผ่านการแปรรูป ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ามากนัก
ควรเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการของชุมชน ผู้นำ หรือหัวหน้าชุมชน คณะกรรมการชุมชน โดยการฝึกอบรม ดูงาน ฝึกงาน เพิ่มประสบการณ์ในการจัดการชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในชุมชนที่ขยายตัวต่อเนื่อง

ชุมชนตะเคียนเตี้ย
เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนทางเข้าชุมชน ระบบน้ำประปา ห้องน้ำชมรม เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวในชุมชน
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ พื้นที่ตะเคียนเตี้ยต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการรวมกลุ่มในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
บทวิเคราะห์รายเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน เมษายน 2561
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ในเดือนเมษายน 2561 ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 19.6 จากช่วงเดียวกันปีก่อน สอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เฉลี่ยอยู่ที่ 8,475 บาทต่อครัวเรือน ขยายตัวร้อยละ 50.0 แบ่งเป็นพื้นที่ชากแง้ว 15,577 บาทต่อครัวเรือน และพื้นที่ตะเคียนเตี้ยอยู่ที่ 1,373 บาทต่อครัวเรือน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง อยู่ที่ 0.304 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนที่อยู่ที่ระดับ 0.361 แบ่งเป็นพื้นที่ชากแง้ว ที่ระดับ 0.339 และพื้นที่ตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.268 สะท้อนการกระจายรายได้เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงที่ดีขึ้น

วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยว
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือนเดือนเมษายน 2561 พบว่า อยู่ที่ 26,984 ล้านบาท ขยายตัวในเกณฑ์ดีแม้จะชะลอลงจากเดือนก่อนที่ร้อยละ 19.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (%yoy) แบ่งเป็นการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ร้อยละ 11.8 และ 21.2 %yoy ตามลำดับ สอดคล้องกับจำนวนของผู้เยี่ยมเยือนในเดือนเมษายนขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 9.9 %yoy สะท้อนการท่องเที่ยวในจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนเมษายน 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 8,475 บาท/ครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 50.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ในพื้นที่ชากแง้วเป็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี

วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ (GINI index)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ประจำเดือนเมษายน 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.304 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนมีนาคม 2561 ที่อยู่ที่ระดับ 0.361 แบ่งเป็นเป็นชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ที่ระดับ 0.339 และชุมชนตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.268 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของพื้นที่พิเศษพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงมีการกระจายตัวดีขึ้นกว่าเดือนก่อน

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
» ชุมชนตะเคียนเตี้ย
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนเมษายน 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 1,373 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนเมษายน 2560 ที่อยู่ที่ 1,460 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการหดตัวที่ร้อยละ -6.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน แต่เป็นการหดตัวที่น้อยกว่าเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ –24.7 บ่งชี้ว่ารายได้เสริมจากการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ประจำเดือนเมษายน 2561 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.268 ปรับตัวลดลงเดือนมีนาคม 2561 ที่อยู่ที่ระดับ 0.432 และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิ์จีนีของภาคตะวันออกที่อยู่ที่ 0.396 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของสมาชิกในชุมชนตะเคียนเตี้ยดีกว่าเดือนก่อน และดีกว่าการกระจายรายได้เฉลี่ยของภาคตะวันออก

» ชุมชนจีนโบราณชากแง้ว
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนเมษายน 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 15,577 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนเมษายน 2560 อยู่ที่ 9,843 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 58.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีที่ยังขยายตัว
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ประจำเดือนเมษายน 2561 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.339 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2561 ที่อยู่ที่ระดับ 0.290 แต่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ของทั้งภาคตะวันออก ที่อยู่ที่ 0.396 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนจีนโบราณชากแง้วแย่ลงกว่าเดือนก่อน อย่างไรก็ดีการกระจายตัวของรายได้ของชุมชนจีนโบราณชากแง้วเฉลี่ยดีกว่าของ ภาคตะวันออก

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ชุมชนจีนโบราณชากแง้ว

1. ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ป้ายบอกทาง รวมถึงป้ายข้อมูลชุมชนและสถานที่สำคัญ เป็นต้น นอกจากนี้ควรปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เพิ่มจำนวนห้องน้ำเพียงพอกับความต้องการ รวมถึงการจัดถังขยะที่เพียงพอ นอกจากนี้ควรมีการจัดพื้นที่นั่งสำหรับนักท่องเที่ยวได้พักผ่อนและรับประทานอาหาร เป็นต้น
2. ควรเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการของชุมชน ผู้นำ หรือหัวหน้าชุมชน คณะกรรมการชุมชน โดยการอบรม ดูงาน ฝึกงาน เพิ่มประสบการณ์ในการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

ชุมชนตะเคียนเตี้ย
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน ทั้งด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน รวมถึงทักษะภาษาต่างประเทศ เนื่องจากเห็นว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมเยือนชุมชนตะเคียนเตี้ยเพิ่มมากขึ้น
2. ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ป้ายบอกทาง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน พฤษภาคม 2561
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ในเดือนพฤษภาคม 2561 ขยายตัวร้อยละ 15.7 จากช่วงเดียวกันปีก่อน สอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เฉลี่ยอยู่ที่ 9,657 บาทต่อครัวเรือน ขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 52.5 แบ่งเป็นพื้นที่ชากแง้ว 16,114 บาทต่อครัวเรือน และพื้นที่ตะเคียนเตี้ยอยู่ที่ 3,199 บาทต่อครัวเรือน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง อยู่ที่ 0.348 ปรับตัวเพิ่มเล็กน้อยจากเดือนก่อนที่อยู่ที่ระดับ 0.304 แบ่งเป็นพื้นที่ชากแง้ว ที่ระดับ 0.336 และพื้นที่ตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.359 สะท้อนการกระจายรายได้เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงแย่ลงจากเดือนก่อน

วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยว
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือนเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่าอยู่ที่ 24,907 ล้านบาท ขยายตัวในเกณฑ์ดีแม้ว่าจะชะลอลงจากเดือนก่อนที่ร้อยละ 15.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (%yoy) แบ่งเป็นการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ร้อยละ 7.4 และ 18.0 %yoy ตามลำดับ สอดคล้องกับจำนวนของผู้เยี่ยมเยือนในเดือนพฤษภาคมขยายตัวร้อยละ 5.5 %yoy สะท้อนการท่องเที่ยวในจังหวัดยังคงขยายตัว

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 9,657 บาท/ครัวเรือนขยายตัวเร่งขึ้นต่อเนื่องที่ร้อยละ 52.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ทั้งในพื้นที่ชุมชนจีนโบราณชากแง้ว และชุมชนตะเคียนเตี้ย ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี

วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ (GINI index)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.348 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนเมษายน 2561 ที่อยู่ที่ระดับ 0.304 แบ่งเป็นเป็นชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ที่ระดับ 0.336 และชุมชนตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.359 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของพื้นที่พิเศษพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงมีการกระจายตัวแย่ลงกว่าเดือนก่อน

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
» ชุมชนตะเคียนเตี้ย
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 3,199 บาท/ครัวเรือนปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาคม 2560 ที่อยู่ที่ 1,814 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 76.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งเป็นการกลับมาขยายตัวเป็นจากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -6.0 บ่งชี้ว่ารายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในพื้นที่ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.359 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2561 ที่อยู่ที่ระดับ 0.268 แต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิ์จีนีของภาคตะวันออก ที่อยู่ที่ 0.396 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของสมาชิกในชุมชนตะเคียนเตี้ยแย่ลงจากเดือนก่อน และดีกว่าการกระจายรายได้เฉลี่ยของภาคตะวันออก

» ชุมชนจีนโบราณชากแง้ว
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 16,114 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาคม 2560 อยู่ที่ 10,854 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 48.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.336 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนเมษายน 2561 ที่อยู่ที่ระดับ 0.339 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนจีนโบราณชากแง้วดีขึ้นกว่าเดือนก่อน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ชุมชนจีนโบราณชากแง้ว

ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ป้ายบอกทาง รวมถึงป้ายข้อมูลชุมชนและสถานที่สำคัญ เป็นต้น นอกจากนี้ควรปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เพิ่มจำนวนห้องน้ำเพียงพอกับความต้องการ รวมถึงการจัดถังขยะที่เพียงพอ เพื่อรองรับการขยายตัวของนักเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

ชุมชนตะเคียนเตี้ย
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน ทั้งด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน รวมถึงทักษะภาษาต่างประเทศ เนื่องจากเห็นว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมเยือนชุมชนตะเคียนเตี้ยเพิ่มมากขึ้นปรับปรุง
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ป้ายบอกทาง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน มิถุนายน 2561
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ในเดือนมิถุนายน 2561 ขยายตัวร้อยละ 14.8 จากช่วงเดียวกันปีก่อน สอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เฉลี่ยอยู่ที่ 11,637 บาทต่อครัวเรือน ขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 57.8 แบ่งเป็นพื้นที่ชากแง้ว 21,128 บาทต่อครัวเรือน และพื้นที่ตะเคียนเตี้ยอยู่ที่ 2,146 บาทต่อครัวเรือน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง อยู่ที่ 0.404 ปรับตัวเพิ่มจากเดือนก่อนที่อยู่ระดับ 0.348 แบ่งเป็นพื้นที่ชากแง้ว ที่ระดับ 0.331 และพื้นที่ตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.478 สะท้อนการกระจายรายได้เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงแย่ลงจากเดือนก่อน

วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยว
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือนเดือนมิถุนายน 2561 พบว่าอยู่ที่ 22,322 ล้านบาท ขยายตัวในเกณฑ์ดีแม้ว่าจะชะลอลงจากเดือนก่อนที่ร้อยละ 14.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (%yoy) แบ่งเป็นการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ร้อยละ 9.8 และ 16.3 %yoy ตามลำดับ สอดคล้องกับจำนวนของผู้เยี่ยมเยือนในเดือนมิถุนายนขยายตัวร้อยละ 5.9 %yoy สะท้อนการท่องเที่ยวในจังหวัดยังคงขยายตัว

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนมิถุนายน 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 11,637 บาท/ครัวเรือน ขยายตัวเร่งขึ้นต่อเนื่องที่ร้อยละ 57.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในชุมชนตะเคียนเตี้ยปรับตัวลดลง

วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ (GINI index)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ประจำเดือนมิถุนายน 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.404 ปรับตัวเพิ่มจากเดือนพฤษภาคม 2561 ที่อยู่ที่ระดับ 0.348 แบ่งเป็นเป็นชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ที่ระดับ 0.331 และชุมชนตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.478 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของพื้นที่พิเศษพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงมีการกระจายตัวแย่ลงกว่าเดือนก่อน

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
» ชุมชนตะเคียนเตี้ย
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนมิถุนายน 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2,146 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายน 2560 ที่อยู่ที่ 4,019 บาท/ครัวเรือน หรือหดตัวที่ร้อยละ -46.6 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมีการปรับปรุงถนนทางเข้าชุมชนตะเคียนเตี้ย ทำให้มีข้อจำกัดในการรับนักท่องเที่ยว
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ประจำเดือนมิถุนายน 2561 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.478 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม2561 ที่อยู่ที่ระดับ 0.359 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ของภาคตะวันออก ที่อยู่ที่ 0.396 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของสมาชิกในชุมชนตะเคียนเตี้ยแย่ลงจากเดือนก่อน และค่าลงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคตะวันออก

» ชุมชนจีนโบราณชากแง้ว
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนมิถุนายน 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 21,128 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายน 2560 อยู่ที่ 10,734 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 96.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากตลาดนัดชุมชนจีนโบราณชากแง้ว เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น และถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ต่อเนื่อง
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ประจำเดือนมิถุนายน 2561 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.331 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนพฤษภาคม 2561 ที่อยู่ที่ระดับ 0.336 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนจีนโบราณชากแง้วดีขึ้นกว่าเดือนก่อน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ป้ายบอกทาง รวมถึงป้ายข้อมูลชุมชนและสถานที่สำคัญ เป็นต้น นอกจากนี้ควรปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เพิ่มจำนวนห้องน้ำเพียงพอกับความต้องการ รวมถึงการจัดถังขยะที่เพียงพอ เพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน ทั้งด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน รวมถึงทักษะภาษาต่างประเทศ เนื่องจากเริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมเยือนชุมชนตะเคียนเตี้ยเพิ่มมากขึ้น
บทวิเคราะห์รายเดือน ก.ค. - ก.ย. 2561
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561
พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน กรกฎาคม 2561
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ในเดือนกรกฎาคม 2561 ขยายตัวร้อยละ 9.8 จากช่วงเดียวกันปีก่อน สอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เฉลี่ยอยู่ที่ 11,386 บาทต่อครัวเรือน ขยายตัวร้อยละ 33.4 แบ่งเป็นพื้นที่ชากแง้ว 17,811 บาทต่อครัวเรือน และพื้นที่ตะเคียนเตี้ยอยู่ที่ 4,962 บาทต่อครัวเรือน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง อยู่ที่ 0.416 ปรับตัวเพิ่มจากเดือนก่อนที่อยู่ระดับ 0.404 แบ่งเป็นพื้นที่ชากแง้ว ที่ระดับ 0.334 และพื้นที่ตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.498 สะท้อนการกระจายรายได้เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงแย่ลงจากเดือนก่อน

วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยว
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือนเดือนกรกฎาคม 2561 พบว่าอยู่ที่ 13,499 ล้านบาท ขยายตัวในอัตราชะลอลงที่ร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (%yoy) จากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 14.8 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขยายตัวในอัตราชะลอลงมาอยู่ที่ร้อยละ 10.5 %yoy จากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 16.3 %yoy ในขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ยังขยายตัวในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 7.7 %yoy

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 11,386 บาท/ครัวเรือน ขยายตัวในอัตราชะลอลงมาจากเดือนก่อนหน้ามาร้อยละ 33.4 %yoy สอดคล้องกับรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี จากการลดลงของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในชุมชนตะเคียนเตี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น

วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ (GINI index)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.416 ปรับตัวเพิ่มจากเดือนมิถุนายน 2561 ที่อยู่ที่ระดับ 0.404 แบ่งเป็นเป็นชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ที่ระดับ 0.334 และชุมชนตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.498 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของพื้นที่พิเศษพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงมีการกระจายตัวแย่ลงกว่าเดือนก่อน

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
» ชุมชนตะเคียนเตี้ย
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 4,962 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคม 2560 ที่อยู่ที่ 1,008 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 392.1 %yoy ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากตลาดนัดชุมชนตะเคียนเตี้น เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น และถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ต่อเนื่อง รวมถึงมีการปรับปรุงถนนทางเข้าชุมชน ทำให้มีลดข้อจำกัดในการรับนักท่องเที่ยว
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.498 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2561 ที่อยู่ที่ระดับ 0.478 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ของภาคตะวันออก ที่อยู่ที่ 0.396 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของสมาชิกในชุมชนตะเคียนเตี้ยแย่ลงจากเดือนก่อน และแย่กว่าการกระจายรายได้เฉลี่ยภาคตะวันออก

» ชุมชนจีนโบราณชากแง้ว
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 17,811 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคม 2560 อยู่ที่ 16,064 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 10.9 %yoy ชะลอลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 96.8 %yoy สอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.334 ใกล้เคียงกับเดือนมิถุนายน 2561 ที่อยู่ที่ระดับ 0.331 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนจีนโบราณชากแง้วใกล้เคียงกันกับเดือนมิถุนายน 2561

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน ทั้งด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน รวมถึงทักษะภาษาต่างประเทศ เนื่องจากเริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมเยือนชุมชนตะเคียนเตี้ยเพิ่มมากขึ้น
2. ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ป้ายบอกทาง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน สิงหาคม 2561
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีเบื้องต้น ในเดือนสิงหาคม 2561 ขยายตัวร้อยละ 3.7 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เฉลี่ยอยู่ที่ 12,001 บาทต่อครัวเรือน ขยายตัวร้อยละ 60.3 แบ่งเป็นชุมชนจีนโบราณชากแง้ว 17,820 บาทต่อครัวเรือน และพื้นที่ตะเคียนเตี้ยอยู่ที่ 6,182 บาทต่อครัวเรือน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง อยู่ที่ 0.393 ปรับตัวลดลงเดือนก่อนที่อยู่ระดับ 0.416 แบ่งเป็นพื้นที่ชากแง้ว ที่ระดับ 0.335 และพื้นที่ตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.451 สะท้อนการกระจายรายได้เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงดีขึ้นจากเดือนก่อน

วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยว
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดชลบุรีเบื้องต้น ประจำเดือนเดือนสิงหาคม 2561 พบว่าอยู่ที่ 13,385 ล้านบาท ขยายตัวในอัตราชะลอลงที่ร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (%yoy) จากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 9.8 จากการขยายตัวในอัตราชะลอลงทั้งจากรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ 1.3%yoy และ 4.5%yoy ตามลำดับ

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนสิงหาคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 12,001 บาท/ครัวเรือน ขยายตัวในอัตราเร่งจากเดือนก่อนหน้ามาร้อยละ +60.3%yoy จากการขยายตัวของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวทั้งชุมชนจีนโบราณชากแง้ว และชุมชนตะเคียนเตี้ย

วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ (GINI index)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ประจำเดือนสิงหาคม 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.393 ปรับตัวลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2561 ที่อยู่ที่ระดับ 0.416 แบ่งเป็นเป็นชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ที่ระดับ 0.335 และชุมชนตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.451 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของพื้นที่พิเศษพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงมีการกระจายตัวดีขึ้นกว่าเดือนก่อน

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
» ชุมชนตะเคียนเตี้ย
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนสิงหาคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 6,182 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคม 2560 ที่อยู่ที่ 1,739 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ +255.6%yoy ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากตลาดนัดชุมชนตะเคียนเตี้ยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น รวมถึงมีการปรับปรุงถนนทางเข้าชุมชน ทำให้สามารถรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ประจำเดือนสิงหาคม 2561 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.451 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนที่อยู่ที่ระดับ 0.498 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ของภาคตะวันออก ที่อยู่ที่ 0.396 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของสมาชิกในชุมชนแย่กว่าการกระจายรายได้ภาคตะวันออก อย่างไรก็ดีค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient มีแนวโน้มลดลงจากเดือนก่อน สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนตะเคียนเตี้ยดีกว่าเดือนก่อน

» ชุมชนจีนโบราณชากแง้ว
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนสิงหาคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 17,820 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคม 2560 อยู่ที่ 13,233 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 34.7 %yoy ต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 10.9%yoy
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ประจำเดือนสิงหาคม 2561 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.335 ใกล้เคียงกับเดือนกรกฎาคม 2561 ที่อยู่ที่ระดับ 0.334 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนจีนโบราณชากแง้วใกล้เคียงกันกับเดือนกรกฎาคม 2561

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน ทั้งด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน รวมถึงทักษะภาษาต่างประเทศ เนื่องจากเริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมเยือนชุมชนตะเคียนเตี้ยเพิ่มมากขึ้น
2. ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ป้ายบอกทาง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน กันยายน 2561
รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีเบื้องต้น ในเดือนกันยายน 2561 ขยายตัวร้อยละ 2.7 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เฉลี่ยอยู่ที่ 14,727 บาทต่อครัวเรือน ขยายตัวร้อยละ 55.1 แบ่งเป็นพื้นที่ชุมชนจีนโบราณชากแง้ว 22,075 บาทต่อครัวเรือน และพื้นที่ตะเคียนเตี้ยอยู่ที่ 7,379 บาทต่อครัวเรือน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง อยู่ที่ 0.303 ปรับตัวลดลงเดือนก่อนที่อยู่ระดับ 0.393 แบ่งเป็นชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ที่ระดับ 0.334 และชุมชนตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.271 สะท้อนการกระจายรายได้เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงดีขึ้นจากเดือนก่อน

วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยว
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดชลบุรีเบื้องต้น ประจำเดือนเดือนกันยายน 2561 พบว่าอยู่ที่ 12,730 ล้านบาท ขยายตัวในอัตราชะลอลงที่ร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (%yoy) จากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 3.7 จากการขยายตัวในอัตราชะลอลงทั้งจากรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ 0.2%yoy และ 3.6%yoy ตามลำดับ

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนกันยายน 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 14,727 บาท/ครัวเรือน ขยายตัวในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ +55.1%yoy ตามการขยายตัวของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวทั้งชุมชนจีนโบราณชากแง้ว และชุมชนตะเคียนเตี้ย

วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ (GINI index)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ประจำเดือนกันยายน 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.303 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ที่อยู่ที่ระดับ 0.393 แบ่งเป็นเป็นชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ที่ระดับ 0.334 และชุมชนตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.271 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของพื้นที่พิเศษพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงมีการกระจายตัวดีขึ้นกว่าเดือนก่อน

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
» ชุมชนตะเคียนเตี้ย
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนกันยายน 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 7,379 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคม 2560 ที่อยู่ที่ 1,717 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ +329.7 %yoy ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากตลาดนัดชุมชนตะเคียนเตี้ย เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น และถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ต่อเนื่อง รวมถึงมีการปรับปรุงถนนทางเข้าชุมชน ทำให้สามารถรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ประจำเดือนกันยายน 2561 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.271 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนที่อยู่ที่ระดับ 0.451 และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ของภาคตะวันออก ที่อยู่ที่ 0.396 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของสมาชิกในชุมชนดีกว่าเดือนก่อน และดีกว่าการกระจายรายได้ภาคตะวันออก

» ชุมชนจีนโบราณชากแง้ว
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนกันยายน 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 22,075 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกันยายน 2560 อยู่ที่ 17,268 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ +27.8 %yoy จากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ +34.7%yoy
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ประจำเดือนกันยายน 2561 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.334 ใกล้เคียงกับเดือนสิงหาคม 2561 ที่อยู่ที่ระดับ 0.335 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนจีนโบราณชากแง้วอยู่ในเกณฑ์ดี และใกล้เคียงกันกับเดือนสิงหาคม 2561

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
2. ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ป้ายบอกทาง เป็นต้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้น