Click to order
Total: 
Your Name
Your Email
Your Phone
รายละเอียดข้อความ
โปรดระบุชื่อสินค้าและข้อความที่ต้องการปั๊ม
พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
ปีงบประมาณ 2561
รายงานประเมิน บทวิเคราะห์รายได้ชุมชน และ Data Visualization
ชุมชนบ้านหนองเสือ บ้านดงเย็น และบ้านโคก ในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รอบปีงบประมาณ 2561
บทวิเคราะห์รายเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560
พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน ตุลาคม 2560
รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่พิเศษเมืองอู่ทอง ประจำเดือนตุลาคม 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 3,567 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองอู่ทองอยู่ที่ 0.319 แสดงให้เห็นการกระจายตัวของรายได้อยู่ในระดับที่ดีพอสมควร ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในเดือนตุลาคมขยายตัวได้ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า

วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยว
รายได้จากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนตุลาคม 2560 พบว่า รายได้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 686 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ +9.33 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวดีต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า ทั้งจากรายได้นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ +9.32 และชาวต่างชาติที่ขยายตัวร้อยละ 10.47 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต นอกจากนี้ จังหวัดสุพรรณบุรีเป็น 1 ในจังหวัดที่ภาครัฐส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ต้องห้ามพลาด +Plus ซึ่งส่งผลดีต่อภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดได้ดี

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
รายได้เสริมจากท่องเที่ยวประจำเดือนตุลาคม 2560 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 3,567 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2559 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 1,010 บาท หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 253.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยงของชุมชนบ้านโคกและชุมชนบ้านหนองเสือเป็นสำคัญ ประกอบกับปัจจัยฐานต่ำของรายเสริมในเดือนตุลาคมปี 2559 เนื่องจากเป็นเดือนแรกของสำวรวจข้อมูล จึงไม่มีรายได้ของชุมชนบ้านหนองเสือ

วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ (GINI index)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ประจำเดือนตุลาคม 2560 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.319 ซึ่งน้อยกว่าค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.5 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้อยู่ในระดับดี

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
» ชุมชนบ้านหนองเสือ
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

สำหรับชุมชนบ้านหนองเสือเป็นชุมชนใหม่ที่เริ่มทำการสำรวจข้อมูลในเดือนมกราคม 2560 นอกจากนี้ สมาชิกของชุมชนบ้านหนองเสือที่มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนมีจำนวนครัวเรือนที่น้อย ทำให้การคำนวณจำเป็นต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือเดือนตุลาคม 2560 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 8,400 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -43.5 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าตามการลดลงของรายได้จากการจำหน่วยผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ลดลง ประกอบกับกิจกรรมเสริมรายได้ของแต่ละชุมชนส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมกลางแจ้ง และยังช่วงปลายฤดูฝนทำให้กิจกรรมต่างๆ ลดลง ส่งผลต่อเนื่องรายได้เสริมของชุมชนปรับลดลง
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนตุลาคม 2560 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.370 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยค่าสัมประสิทธิ์รวมของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองที่อยู่ระดับ 0.319 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากชุมชนบ้านหนองเสือเป็นชุมชนใหม่ที่มีสมาชิกน้อย ประกอบกับเป็นชุมชนที่มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อครัวเรือนที่สูงเมื่อเทียบกับ 2 ชุมชนที่เหลือ

» ชุมชนบ้านดงเย็น
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็นประจำเดือนตุลาคม 2560 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 537 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนตุลาคม 2559 อยู่ที่ 1,208 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -55.6 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากจำนวนกรุ๊ปทัวร์ที่เข้ามาดูงานลดลง เนื่องจากในเดือนตุลาคมยังเป็นช่วงปลายฤดูฝน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวประเภทการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต และทางชุมชนบ้านดงเย็นที่มีกิจกรรมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับชุมชนบ้านโคกที่มีการแสดงพื้นเมือง
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนตุลาคม 2560 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.000 ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่มีการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากนโยบายของชุมชนบ้านดงเย็นที่เอารายได้ทั้งหมดที่ได้มารวมไว้ที่ชุมชน แล้วหักต้นทุนออกร้อยละ 60 เข้าชมรมบ้านดงเย็น ส่วนที่เหลือมีการแบ่งเท่าเทียมกัน จึงทำให้ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ออกเป็น 0.000

» ชุมชนบ้านโคก
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกประจำเดือนตุลาคม 2560 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 1,765 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนตุลาคม 2559 อยู่ที่ 811 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 117.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยฐานต่ำจากปีก่อนเนื่องจากมีในช่วงสถานการณ์พิเศษและประชาชนอยู่ในช่วงไว้อาลัย ทำให้ภาพรวมของการท่องเที่ยวในชุมชนในช่วงเวลานั้นไม่คึกคักเท่าที่ควร ขณะที่ในเดือนตุลาคมของปี 2560 มีจำนวนกรุ๊ปทัวร์ที่เข้ามาศึกษาดูงานในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับจากกิจกรรมที่หลากหลายของชุมชนบ้านโคก นอกจากนี้ ชุมชนบ้านดงเย็นยังได้รับการโปรโมทย์ที่หลากหลายเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้ออกรายการทีวี ทำให้เป็นชุมชนที่รู้จักเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนตุลาคม 2560 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.589 ซึ่งสูงกว่า ค่า Gini ของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองที่อยู่ระดับ 0.319 และสูงกว่าค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.5 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้อยู่ในระดับที่ไม่ดี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร และการบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ให้สวยงาม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
3. สนับสนุนการสร้างอาชีพเสริมที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ เช่น ด้วยการจัดอบรมเกี่ยวกับการทำลูกปัดให้กับสมาชิกในชมรม
4. อพท. ควรมีส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการภายในชมรมของแต่ละชุมชนให้เป็นไปอย่างทั่วถึง เนื่องจากคณะผู้ศึกษาพบว่า การบริหารจัดการภายในชมรมมีการกระจุกตัวที่บางกลุ่มเท่านั้น (แบบเครือญาติ)
พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน พฤศจิกายน 2560
รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่พิเศษเมืองอู่ทอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 3,700 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองอู่ทองอยู่ที่ 0.211 แสดงให้เห็นการกระจายตัวของรายได้ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในเดือนพฤศจิกายน 2560 ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า

วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยว
รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนพฤศจิกายน 2560 พบว่า รายได้รวมอยู่ที่ 701 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ +12.46 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการขยายตัวได้ดีทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ +12.5 และชาวต่างชาติที่ขยายตัวร้อยละ +11.1 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว เนื่องจากผ่านพ้นฤดูทำให้ภาพรวมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีคึกคักมากขึ้น

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 3,700 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 1,004 บาท หรือคิดเป็นการขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 241.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้เสริมที่ปรับตัวมาจากรายได้เสริมของชุมชนบ้านดงเย็นและชุมชนบ้านโคกเป็นสำคัญ โดยเฉพาะรายได้เสริมจากชุมชนบ้านดงเย็นที่ปรับตัวเพิ่มในระดับสูง นอกจากนี้ เป็นผลมาจากปัจจัยฐานต่ำของปี 2559 เนื่องจากในช่วง 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 มีการการสำรวจแค่ 2 ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน

วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ (GINI index)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.211 ซึ่งน้อยกว่าค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.5 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองปรับตัวดีขึ้น

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
» ชุมชนบ้านหนองเสือ
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

สำหรับชุมชนบ้านหนองเสือการคำนวณยังจำเป็นต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือในเดือนพฤศจิกายน 2560 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 7,933 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -5.6 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าตามการลดลงของรายได้จากการจำหน่วยผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ลดลง เนื่องจากกิจกรรมการออกบูทน้อยลง ส่งผลให้รายได้ของชุมชนลดลง
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านหนองเสือ ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.224 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่ปรับตัวดีขึ้น และเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยค่าสัมประสิทธิ์รวมของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองที่อยู่ระดับ 0.211

» ชุมชนบ้านดงเย็น
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2,046 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 1,165 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ +75.6 ตามรายได้เสริมจากจำนวนกรุ๊ปทัวร์ที่เข้ามาดูงานเพิ่ม นอกจากนี้ได้รับอานิสงค์สภาพภูมิอากาศเอื้อต่อการท่องเที่ยวประเภทการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ส่งผลดีต่อรายได้ของชุมชน
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.000 ค่าสัมประสิทธิ์ขจีนี่ของชุมชนบ้านดงเย็นไม่มีการเปลี่ยนแปลง แสดงถึงการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากนโยบายของชุมชนบ้านดงเย็นที่แบ่งรายได้อย่างเท่าเทียมกัน จึงทำให้ค่าสัมประสิทธิ์จีนีออกเป็น 0.000

» ชุมชนบ้านโคก
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 1,121 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 1,004 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ +11.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากจำนวนกรุ๊ปทัวร์ที่เข้ามาศึกษาดูงานในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว ส่งผลให้การท่องเที่ยวมีความคึกคักมากขึ้น ทำให้ภาพรวมของรายได้เสริมในชุมชนปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน ซึ่งสอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.410 ซึ่งสูงกว่า ค่า Gini ของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง แต่อย่างไรก็ดี ต่ำกว่าระดับค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.5 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ที่อยู่ในระดับดี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. ควรสนับสนุนกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น กิจกรรม long Run เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร และการบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ให้สวยงาม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
3. สนับสนุนการสร้างอาชีพเสริมที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ เช่น ด้วยการจัดอบรมเกี่ยวกับการทำลูกปัดให้กับสมาชิกในชมรมอย่างจิงจัง รวมถึงการหาช่องทางการตลาดให้กับชุมชนได้มีการระบายสินค้า
พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน ธันวาคม 2560
รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่พิเศษเมืองอู่ทอง ประจำเดือนธันวาคม 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 3,283 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองอู่ทองอยู่ที่ 0.233 แสดงให้เห็นการกระจายตัวของรายได้อยู่ในระดับที่ดี ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในเดือนธันวาคม 2560 ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง

วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยว
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนธันวาคม 2560 พบว่า รายได้รวมอยู่ที่ 653.9 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ +9.12 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการขยายตัวทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ +9.14 และชาวต่างชาติที่ขยายตัวร้อยละ +7.62 ส่วนหนึ่งเป็นผลสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวทำให้ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีมีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ประจำเดือนธันวาคม 2560 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 3,283 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2559 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 455 บาท หรือคิดเป็นการขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 622.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยฐานต่ำของปี 2559 ทั้งนี้ รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น มาจากชุมชนบ้านโคกและชุมชนบ้านดงเย็นเป็นสำคัญ โดยเฉพาะรายได้เสริมจากชุมชนบ้านโคกที่ปรับตัวเพิ่มในระดับสูง สอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกัน

วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ (GINI index)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ประจำเดือนธันวาคม 2560 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.233 ซึ่งน้อยกว่าค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.5 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองอยู่ในระดับดี

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
» ชุมชนบ้านหนองเสือ
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

สำหรับชุมชนบ้านหนองเสือการคำนวณยังจำเป็นต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือในเดือนธันวาคม 2560 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 6,900 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -13.03 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าตามการลดลงของรายได้จากการจำหน่วยผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ลดลง เนื่องจากกิจกรรมการออกบูทน้อยลง ส่งผลให้รายได้ของสมาชิกในชุมชนลดลง ทำให้รายได้ของชุมชนหนองเสือลดลงเมื่อเทียบเดือนก่อนหน้า
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนธันวาคม 2560 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.396 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่แย่ลง

» ชุมชนบ้านดงเย็น
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนธันวาคม 2560 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 1,346 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนธันวาคม 2559 เฉลี่ยอยู่ที่ 750 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ +79.5 ปรับเพิ่มขึ้นตามจำนวนกรุ๊ปทัวร์ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นสภาพภูมิอากาศเอื้อต่อการท่องเที่ยว ส่งผลให้รายได้ของชุมชนเพิ่มตามไปด้วย
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนธันวาคม 2560 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.000 ค่าสัมประสิทธิ์ขจีนี่ของชุมชนบ้านดงเย็นไม่มีการเปลี่ยนแปลง แสดงถึงการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากนโยบายของชุมชนบ้านดงเย็นที่แบ่งรายได้อย่างเท่าเทียมกัน จึงทำให้ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ออกเป็น 0.000

» ชุมชนบ้านโคก
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนธันวาคม 2560 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 1,603 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนธันวาคม 2559 เฉลี่ยอยู่ที่ 159 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ +906.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากจำนวนกรุ๊ปทัวร์ที่เข้ามาศึกษาดูงานในชุมชนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเป็นชุมชนที่เป็นที่รู้จักมากขึ้น ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว ทำให้การท่องเที่ยวมีความคึกคักต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อรายได้เสริมในชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนธันวาคม 2560 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.304 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.410 ซึ่งสูงกว่า ค่า Gini ของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ดี ต่ำกว่าระดับค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.5 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ปรับตัวดีขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมกิจกรรมใหม่ ๆ ต่อเนื่องในทุก ๆ เดือน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมในอาชีพเสริมแก่สมาชิกในชมรม เช่น อบรมการทำ Packaging ตามมาตรฐานสากล‎ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชน รวมถึงควรเน้นการทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กับชุมชนเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า
3. ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรในชุมชน ส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกในพื้นที่เป้าหมาย
บทวิเคราะห์รายเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561
มกราคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561
พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน มกราคม 2561
รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่พิเศษเมืองอู่ทอง ประจำเดือนมกราคม 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 5,237 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองอู่ทองอยู่ที่ 0.232 แสดงให้เห็นการกระจายตัวของรายได้อยู่ในระดับที่ดี ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในเดือนมกราคม 2561 ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า

วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยว
รายได้จากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนมกราคม 2561 พบว่า รายได้รวม อยู่ที่ 435.3 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ +9.42 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการขยายตัวได้ดีทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและรายได้จากชาวต่างชาติ โดยเฉพาะรายได้จากชาวต่างชาติที่ขยายตัวร้อยละ +9.55 ส่วนรายได้จากชาวไทยขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ +9.42 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว ทำให้ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีมีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
รายได้เสริมจากท่องเที่ยวของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองประจำเดือนมกราคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 5,237 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2559 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 563 บาท หรือคิดเป็นการขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 830.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมาจากรายได้เสริมจากชุมชนบ้านหนองเสือและชุมชนบ้านโคกเป็นสำคัญ เนื่องจากได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกัน ประกอบกับปัจจัยฐานต่ำของรายได้เสริมในมกราคม ปี 2560 แม้ว่าจะมีการข้อมูลครบทั้ง 3 พื้นที่ แต่เนื่องด้วยชุมชนบ้านหนองเสือเพิ่งเริ่มต้นกิจกรรมทำให้รายได้ของชุมชมยังอยู่ระดับที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2561

วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ (GINI index)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ประจำเดือนมกราคม 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.232 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองอยู่ในระดับดี เนื่องจากน้อยกว่าค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.5

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
» ชุมชนบ้านหนองเสือ
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

สำหรับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือในเดือนมกราคม 2561 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 11,167 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 2,691.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยฐานต่ำจของปีก่อน เนื่องจากฐานคำนวณของมกราคม 2560 เป็นเดือนแรกของการสำรวจข้อมูลและเป็นช่วงเริ่มต้นของชุมชนหนองเสือซึ่งรายได้ในช่วงนั้นค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ ในช่วงต้นปีนี้ ทางชุมชนมีกิจกรรมการออกบูทเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้ของสมาชิกในชุมชนเพิ่มขึ้น
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนมกราคม 2560 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.269 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่ปรับตัวดีขึ้น

» ชุมชนบ้านดงเย็น
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็นประจำเดือนมกราคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2,105 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมกราคม 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 708 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ +197.4 ปรับเพิ่มขึ้นตามจำนวนกรุ๊ปทัวร์ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากชมรมการท่องเที่ยวของพื้นที่เมืองอู่ทองที่มีการรับกรุ๊ปทัวร์มากระจายให้ชุมชนต่าง ๆ รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว ทำให้การท่องเที่ยวของชุมชนคึกคักมากขึ้น ส่งผลดีต่อรายได้ของชุมชน
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนมกราคม 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.000 ค่าสัมประสิทธิ์ขจีนี่ของชุมชนบ้านดงเย็นไม่มีการเปลี่ยนแปลง แสดงถึงการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากนโยบายของชุมชนบ้านดงเย็นที่แบ่งรายได้อย่างเท่าเทียมกัน จึงทำให้ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ออกเป็น 0.000

» ชุมชนบ้านโคก
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนมกราคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2,438 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมกราคม 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 581 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ +319.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากจำนวนกรุ๊ปทัวร์ที่เข้ามาศึกษาดูงานในชุมชนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเป็นชุมชนที่เป็นที่รู้จักมากขึ้น ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว นอกจากนี้ได้รับการสนับสนุนจากชมรมการท่องเที่ยวของพื้นที่เมืองอู่ทองที่มีการรับกรุ๊ปทัวร์มากระจายให้ชุมชนต่าง ๆ ส่งผลให้การท่องเที่ยวมีความคึกคักมากขึ้น ทำให้รายได้เสริมของชุมชนเพิ่มขึ้นด้วย สอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนมกราคม 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.428 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.304 ซึ่งสูงกว่า ค่า Gini ของพื้อที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ที่แย่ลงของชุมขน แต่อย่างไรก็ดี ต่ำกว่าระดับค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.5

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้ต่อเนื่องเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมสมาชิกในชุมชนด้านศักยภาพการจัดกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สมาชิกของชุมชนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมมากขึ้น
3. ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรในชุมชน ส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน กุมภาพันธ์ 2561
รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่พิเศษเมืองอู่ทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 10,945 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองอู่ทองอยู่ที่ 0.303 ปรับตัวเพิ่มขึ้นแสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่แย่ลง ขณะที่ภาพรวมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า

วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยว
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่า รายได้รวมอยู่ที่ 414.9 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ +10.33 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการขยายตัวได้ดีทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและรายได้จากชาวต่างชาติ โดยเฉพาะรายได้จากชาวไทยที่ขยายตัวที่ร้อยละ +10.33 ส่วนรายได้จากชาวต่างชาติขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ +9.46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว ทำให้ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีมีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 10,945 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2,063 บาท หรือคิดเป็นการขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 430.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลมาจากรายได้เสริมจากชุมชนบ้านหนองเสือและชุมชนบ้านดงเย็นเป็นสำคัญ จากปัจจัยฐานต่ำของปี 2560 เนื่องจากในช่วงเดียวกันปีก่อนชุมชนบ้านโคกไม่มีกิจกรรม จึงทำให้รายได้เสริมจากท่องเที่ยวโดยรวมของพื้นที่พิเศษค่อนข่างต่ำเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ประกอบกับได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้น สอดคล้องกับรายได้รวมจากการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ขยายตัวได้ดีเช่นกัน

วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ (GINI index)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.303 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแสดงถึงการกระจายรายได้ของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองแย่ลง อย่างไรก็ดี ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่น้อยกว่าค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.5

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
» ชุมชนบ้านหนองเสือ
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

สำหรับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 22,833 บาท/ครัวเรือน ปรับเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 3,300 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 591.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับปัจจัยบวกจากกิจกรรมการออกบูทที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้ของสมาชิกในชุมชนเพิ่มขึ้น
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.404 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่า ค่า Gini ของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่แย่ลง

» ชุมชนบ้านดงเย็น
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 7,176 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 อยู่ที่ 2,888 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ +148.5 เพิ่มขึ้นตามจำนวนกรุ๊ปทัวร์และจำนวนนักท่องเที่ยว ส่งผลให้การจำหน่ายสินค้าของชุมชนเพิ่มขึ้น ประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากชมรมการท่องเที่ยวของพื้นที่เมืองอู่ทองที่มีความต่อเนื่อง และสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว ทำให้การท่องเที่ยวของชุมชนคึกคักมากขึ้น ส่งผลให้รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้น
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.000 ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ของชุมชนบ้านดงเย็นไม่มีการเปลี่ยนแปลง แสดงถึงการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากนโยบายของชุมชนบ้านดงเย็นที่แบ่งรายได้อย่างเท่าเทียมกัน จึงทำให้ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ออกเป็น 0.000

» ชุมชนบ้านโคก
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2,827 บาท/ครัวเรือน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ไม่มีรายได้เนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์ของปีก่อนไม่มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และไม่มีการรับกรุ๊ปทัวร์นักท่องเที่ยวหรือกรุ๊ปศึกษาดูงานในพื้นที่ ทำให้สามารถคำนวณอัตราการขยายตัวได้ในเดือนนี้ เนื่องฐานการคำนวณหรือที่ว่าตัวหารมีค่าเป็นศูนย์ จึงไม่สามารถคำนวณอัตราการขยายตัวออกมาเป็นตัวเลขได้ ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2561 มีจำนวนกรุ๊ปทัวร์นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นปกติ ซึ่งส่งผลดีต่อรายได้เสริมของชุมชนให้ปรับตัวเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.504 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.428 ซึ่งสูงกว่า ค่า Gini ของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ที่แย่ลงของชุมชน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้ต่อเนื่องเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมสมาชิกในชุมชนด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชน
3. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมในอาชีพเสริมแก่สมาชิกในชมรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของสมาชิก
พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน มีนาคม 2561
รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่พิเศษเมืองอู่ทอง ประจำเดือนมีนาคม 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 6,654 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองอู่ทองอยู่ที่ 0.191 ปรับตัวลดลงแสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในเดือนมีนาคมขยายตัวได้ดีต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า

วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยว
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนมีนาคม 2561 พบว่า รายได้เพิ่มขึ้น อยู่ที่ 396.2 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ +8.07 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีจากทั้งนักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งขยายตัวได้ร้อยละ 8.02 และ 16.57 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว ทำให้ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีมีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
รายได้เสริมจากท่องเที่ยวของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ประจำเดือนมีนาคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 6,654 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 3,172 บาท หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 109.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้เสริมที่เพิ่มขึ้นทั้ง 3 ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนบ้านดงเย็นที่มีอัตราการขยายตัวในระดับสูง ทำให้ภาพรวมรายได้เสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองอยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับทางพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองได้รับเงินสนับสนุนจากทาง อพท. เพื่อทดลองการให้บริการรถตู้นำเที่ยวภายในพื้นที่ ทำให้การท่องเที่ยวในพื้นที่มีความคึกคักมากขึ้น

วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ (GINI index)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ประจำเดือนมีนาคม 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.191 ปรับลดลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นค่าดัชนีที่น้อยกว่าค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.5 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองอยู่ในระดับดี

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
» ชุมชนบ้านหนองเสือ
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

สำหรับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือในเดือนมีนาคม 2561 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 13,000 บาท/ครัวเรือน ปรับเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ที่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 7,837 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ +65.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับปัจจัยบวกจากกิจกรรมการออกบูทเพื่อจำหน่ายสินค้า ประกอบกับได้รับเงินจากทาง อพท. เพื่อทดลองการให้บริการรถตู้นำเที่ยวในพื้นที่ (รวม 3 ชุมชนของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง) มีส่วนทำให้ร้านค้าของชุมชนมีความคึกคักมากขึ้น ส่งผลให้รายได้ของสมาชิกในชุมชนเพิ่มขึ้นในภาพรวม
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนมีนาคม 2560 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.232 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่แย่ลง

» ชุมชนบ้านดงเย็น
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็นประจำเดือนมีนาคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 5,595 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 อยู่ที่ 968 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ +478.3 ปรับเพิ่มขึ้นตามจำนวนกรุ๊ปทัวร์ที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการบริหารรถตู้นำเที่ยวของ อพท. ที่ดำเนินการโดยชุมชนบ้านหนองเสือ ส่งผลให้กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าของชุมชนเพิ่มขึ้น
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนมีนาคม 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.000 ค่าสัมประสิทธิ์ขจีนี่ของชุมชนบ้านดงเย็นไม่มีการเปลี่ยนแปลง แสดงถึงการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากนโยบายของชุมชนบ้านดงเย็นที่แบ่งรายได้อย่างเท่าเทียมกัน จึงทำให้ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ออกเป็น 0.000

» ชุมชนบ้านโคก
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกประจำเดือนมีนาคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 1,368 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 711 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ +92.3 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก มีการรับกรุ๊ปทัวร์นักท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้น ทำให้สมาชิกมีรายได้จากการทำกิจกรรมมากขึ้น (ฟ้อนรำลาวคลั่ง) ซึ่งส่งผลดีต่อรายได้เสริมของชุมชน สอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนมีนาคม 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.343 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.504 ซึ่งสูงกว่า ค่า Gini ของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ของชุมชนอยู่ในระดับที่ไม่ดีเมื่อเทียบกับชุมชนอื่นๆ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมกิจกรรมแนะนำการบริหารจัดการของโครงการรถนำเที่ยวของชุมชน ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจาก อพท. ให้สมาชิกในชุมชนสารถบริหารจัดการทั้งด้านเงินทุนและการบริหารจัดการ หรือหากว่าไม่มีเงินสนับสนุนจาก อทพ. แล้วทางชุมชนควรจัดหาเงินทุนแหล่งใด
2. ส่งเสริมการร่วมกลุ่มของสมาชิกทั้ง 3 ชุมชนในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองเพื่อระดมความคิดในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมในอาชีพเสริมแก่สมาชิกในชมรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของสมาชิก และควรให้มีการจัดฝึกอบรมสมาชิกในชุมชนด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชน
บทวิเคราะห์รายเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน เมษายน 2561
รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่พิเศษเมืองอู่ทอง ประจำเดือนเมษายน 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 4,530 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองอู่ทองอยู่ที่ 0.239 ปรับตัวปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่แย่ลง ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในเดือนเมษายนขยายตัวได้ดีต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า

วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยว
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนเมษายน 2561 พบว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 409 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ +9.77 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งขยายตัวได้ที่ร้อยละ 9.70 และ ร้อยละ 14.55 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีมีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
รายได้เสริมจากท่องเที่ยวของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ประจำเดือนเมษายน 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 4,530 บาท ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนมีนาคม 2560 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ ุ6,654 บาท หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 37.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้เสริมที่เพิ่มของชุมชนบ้านโคกและชุมชนบ้านดงเย็นที่มีอัตราการขยายตัวในระดับสูง ทำให้ภาพรวมรายได้เสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองอยู่ในเกณฑ์ดี แม้ว่ารายได้เสริมจากท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือจะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ (GINI index)
พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนเมษายน 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.239 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นค่าดัชนีที่น้อยกว่าค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.5 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองอยู่ในระดับดี

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
» ชุมชนบ้านหนองเสือ
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

สำหรับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือในเดือนเมษายน 2561 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 5,625 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมีนาคม 2560 ที่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 13,000 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -20.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรายได้หลักของสมาชิกมีการทำกิจกรรมการออกบูทเพื่อจำหน่ายสินค้าที่ลดลง
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านหนองเสือ ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนมีนาคม 2560 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.250 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน่อยจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่แย่ลง

» ชุมชนบ้านดงเย็น
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็นประจำเดือนเมษายน 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 4,800 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงเล็กน้อย จากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมีนาคม 2560 อยู่ที่ 5,595 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ +173.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปรับเพิ่มขึ้นตามจำนวนกรุ๊ปทัวร์ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับสมาชิกในชุมชนมีรายได้จากการเอาสินค้ามาจำหน่ายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อรายได้ในภาพรวมของชุมชน
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านดงเย็น ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนมีนาคม 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.256 ค่าสัมประสิทธิ์ขจีนีของชุมชนบ้านดงเย็น เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน เนื่องจากในเดือนเมษายนมีการเก็บรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มเข้ามา ทำให้รายได้ของแต่ละคนในชุมชนมีรายได้ไม่เท่ากัน อย่างไรก็ดี ค่าดัชนีน้อยกว่าค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.5 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองอยู่ในระดับดี

» ชุมชนบ้านโคก
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกประจำเดือนเมษยน 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 3,164 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนเมษายน 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,052 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ +200.7 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากจำนวนกรุ๊ปทัวร์นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ทำให้สมาชิกมีรายได้จากการทำกิจกรรมมากขึ้น (ฟ้อนรำลาวคลั่ง) ซึ่งส่งผลดีต่อรายได้เสริมของชุมชน สอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านโคก ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนเมษายน 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.211 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.343 ซึ่งน้อยกว่า ค่า Gini ของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ของชุมชนอยู่ในระดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมกิจกรรมแนะนำการบริหารจัดการของโครงการรถนำเที่ยวของชุมชน ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจาก อพท. ให้สมาชิกในชุมชนสารถบริหารจัดการทั้งด้านเงินทุนและการบริหารจัดการ หรือหากว่าไม่มีเงินสนับสนุนจาก อทพ. แล้วทางชุมชนควรจัดหาเงินทุนแหล่งใด
2. ส่งเสริมการร่วมกลุ่มของสมาชิกทั้ง 3 ชุมชนในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองเพื่อระดมความคิดในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมในอาชีพเสริมแก่สมาชิกในชมรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของสมาชิก และควรให้มีการจัดฝึกอบรมสมาชิกในชุมชนด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชน
พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน พฤษภาคม 2561
รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่พิเศษเมืองอู่ทอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 4,803 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองอู่ทองอยู่ที่ 0.211 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยแสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ดีขึ้น ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในเดือนพฤษภาคมขยายตัวได้ดีต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า

วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยว
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 378 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ +11.97 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งขยายตัวได้ที่ร้อยละ 11.91 และ ร้อยละ 7.0 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีมีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 4,803 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนพฤษภาคม 2560 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ ุ3,290 บาท หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 112.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้เสริมที่เพิ่มของทั้ง 3 ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนบ้านดงเย็นและชุมชนบ้านโคกที่มีอัตราการขยายตัวในระดับสูง รวมถึงชุมชนบ้านหนองเสือ ทำให้ภาพรวมรายได้เสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องจากเดือนก่อน

วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ (GINI index)
พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.211 ปรับลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นค่าดัชนีที่น้อยกว่า

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
» ชุมชนบ้านหนองเสือ
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

สำหรับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือในเดือนพฤษภาคม 2561 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 7,250 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาคม 2560 ที่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 4,350 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 66.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรายได้หลักของสมาชิกมีการทำกิจกรรมการออกบูทเพื่อจำหน่ายสินค้าที่ลดลง ประกอบกับจำนวนสมาชิกที่มีรายได้จากชุมชนเพิ่มขึ้น ทำให้ฐานรายได้ของปี 2561 เพิ่มขึ้น
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านหนองเสือ ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.172 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่ดีขึ้น

» ชุมชนบ้านดงเย็น
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็นประจำเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 4,969 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงเล็กน้อย จากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาคม 2560 อยู่ที่ 1,453 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ +242.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปรับเพิ่มขึ้นตามจำนวนกรุ๊ปทัวร์ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับสมาชิกในชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า ส่งผลดีต่อรายได้ในภาพรวมของชุมชน สอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านดงเย็น ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.265 ค่าสัมประสิทธิ์ขจีนีของชุมชนบ้านดงเย็นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายรายได้ที่แย่ลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน อย่างไรก็ดี ค่าดัชนีน้อยกว่าค่ากล

» ชุมชนบ้านโคก
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกประจำเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2,191 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาคม 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 980 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ +123.6 ตามจำนวนกรุ๊ปทัวร์นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ทำให้สมาชิกมีรายได้จากการทำกิจกรรมมากขึ้น (ฟ้อนรำลาวคลั่งและทำอาหารรับรองกรุ๊ปทัวร์) ซึ่งส่งผลดีต่อรายได้เสริมของชุมชน สอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านโคก ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.194 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.211

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนมีรายได้ที่ต่อเนื่อง
2. แนะนำให้คำปรึกษาการร่วมกลุ่มของสมาชิกทั้ง 3 ชุมชนในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองในการระดม
พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน มิถุนายน 2561
รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่พิเศษเมืองอู่ทอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 9,213 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองอู่ทองอยู่ที่ 0.286 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ของชุมชนแย่ลง ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในเดือนมิถุนายนขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง

วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยว
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนมิถุนายน 2561 พบว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 393 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ +10.30 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งขยายตัวได้ที่ร้อยละ 10.24 และ ร้อยละ 13.0 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีมีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง จากสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 9,213 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนมิถุนายน 2560 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ ุ6,675 บาท หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 38.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นกาารขยายตัวจากรายได้เสริมของชุมชนบ้านโคกและชุมชนบ้านดงเย็นเป็นหลัก ่่ซึงเป็นการขยายตัวในระดับสูงทั้งสองชุมชน ขณะที่่ชุมชนบ้านหนองเสือมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่นอหน้า อย่างไรก็ดี ภาพรวมรายได้เสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองยังอยู่ในเกณฑ์ดี

วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ (GINI index)
พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนมิถุนายน 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.286 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ดีเป็นค่าดัชนีที่น้อยกว่าค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.5 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองอยู่ในระดับดี

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
» ชุมชนบ้านหนองเสือ
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

สำหรับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือในเดือนมิถุนายน 2561 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 13,000 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายน 2560 ที่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 16,930 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -23.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรายได้หลักของสมาชิกมีการทำกิจกรรมการออกบูทเพื่อจำหน่ายสินค้าที่ลดลง ตามกิจกรรมการนออกบูทที่น้อยลง
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านหนองเสือ ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.462 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่แย่ลง

» ชุมชนบ้านดงเย็น
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็นประจำเดือนมิถุนายน 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 11,011 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงเล็กน้อย จากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายน 2560 อยู่ที่ 2,413 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ +356.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปรับเพิ่มขึ้นตามจำนวนกรุ๊ปทัวร์ที่เพิ่มขึ้น ทำให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อรายได้ในภาพรวมของชุมชน สอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านดงเย็น ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนมิถุนายน 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.165 ค่าสัมประสิทธิ์ขจีนีของชุมชนบ้านดงเย็นลดลงจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายรายได้ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเป็นค่าดัชนีน้อยกว่าค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.5 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองอยู่ในระดับดี

» ชุมชนบ้านโคก
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกประจำเดือนมิถุนายน 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 3,629 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายน 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 683 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ +431.6 ตามจำนวนกรุ๊ปทัวร์นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ทำให้สมาชิกมีรายได้จากการทำกิจกรรมมากขึ้น (ฟ้อนรำลาวคลั่งและทำอาหารรับรองกรุ๊ปทัวร์) ปนระกอบกับภูมิอากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว ส่งผลดีต่อรายได้เสริมของชุมชน สอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านโคก ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนมิถุนายน 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.232 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.194 ซึ่งน้อยกว่า ค่า Gini ของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ของชุมชนอยู่ในระดับที่แย่ลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนมีรายได้ที่ต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมการอบรมให้กับสมาชิกด้านการท่องเที่ยว การต้อนรับ รวมถึงการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของสมาชิก
3. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมในอาชีพเสริมแก่สมาชิกในชมรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของสมาชิก
บทวิเคราะห์รายเดือน ก.ค. - ก.ย. 2561
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
กันยายน 2561
พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน กรกฎาคม 2561
รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่พิเศษเมืองอู่ทอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 10,165 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองอู่ทองอยู่ที่ 0.255 ปรับตัวลดลงขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ของชุมชนที่ดีขึ้น ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีคาดว่าจะขยายตัวได้ดีต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า

วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยว
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนกรกฎาคม 2561 พบว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 338 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ +7.12 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งขยายตัวได้ที่ร้อยละ 17.08 และ ร้อยละ 10.62 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีมีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง จากสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการท่องเทีี่ยว

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 10,165 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2560 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ ุ3,952 บาท หรือคิดเป็นการขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 157.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นกาารขยายตัวจากรายได้เสริมของทั้ง 3 ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนบ้านโคกและชุมชนบ้านดงเย็นที่มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยที่สูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือปรับตัวเพิ่มขึ้นในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมรายได้จากท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี

วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ (GINI index)
พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนมิถุนายน 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.255 ปรับลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเป็นค่าดัชนีที่น้อยกว่าค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.5 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองอยู่ในระดับดี

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
» ชุมชนบ้านหนองเสือ
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

สำหรับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือในเดือนกรกฎาคม 2561 รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 16,500 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคม 2560 ที่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 8,470 บาท/ครัวเรือน กลับมากขยายได้ตัวที่ร้อยละ 94.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสมาชิกมีการทำกิจกรรมการออกบูทเพื่อจำหน่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ตามกิจกรรมการนออกบูทที่เพิ่มขึ้น ทำให้รายได้เสริมจากท่องเที่ยวของชุมชนเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับรายได้เสริมจากท่องเท่ี่ยวของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านหนองเสือ ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.318 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่ดีขึ้น

» ชุมชนบ้านดงเย็น
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็นประจำเดือนกรกฎาคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 9,118 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคม 2560 อยู่ที่ 2,511 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ +265.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามจำนวนกรุ๊ปทัวร์ที่เพิ่มขึ้น ทำให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและการทำกิจกรรมเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อรายได้ในภาพรวมของชุมชน สอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านดงเย็น ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.196 ค่าสัมประสิทธิ์ขจีนีของชุมชนบ้านดงเย็นปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แสดงถึงการกระจายรายได้ที่แย่ลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน อย่างไรก็ดี เป็นค่าดัชนีน้อยกว่าค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.5 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ในภาพรวมของชุมชนอยู่ในระดับดี

» ชุมชนบ้านโคก
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกประจำเดือนกรกฎาคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 4,808 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคม 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 875 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ +449.5 ตามจำนวนกรุ๊ปทัวร์นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้สมาชิกของชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับภูมิอากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว สอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านโคก ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.249 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.232 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ของชุมชนอยู่ในระดับที่แย่ลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน อย่างไรก็ดี เป็นค่าดัชนีที่น้อยกว่า ค่า Gini ของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนมีรายได้ที่ต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมการอบรมให้กับสมาชิกด้านการท่องเที่ยว การต้อนรับ รวมถึงการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของสมาชิก
3. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมในอาชีพเสริมแก่สมาชิกในชมรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของสมาชิก
พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน สิงหาคม 2561
รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่พิเศษเมืองอู่ทอง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 7,690 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองอู่ทองอยู่ที่ 0.239 ปรับตัวลดลงขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ของชุมชนที่ดีขึ้น ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีคาดว่าจะขยายตัวได้ดีต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า

วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยว
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนสิงหาคม 2561 ตัวเลขเบื้องต้นพบว่า มีรายได้จากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนยู่ที่ 324 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ +10.60 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวที่มีอัตราการขยายตัวในระดับสูงที่ร้อยละ 10.74 ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัวได้ที่ร้ยอละ 0.52 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีมีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 7,690 บาท ปรับตัวลดลงจากเดือนสิงหาคม 2560 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ ุ12,064 บาท และเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบปีงบปรเมาณ 2561 ที่ร้อยละ -36.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรายได้หลักของ 2 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านหนองเสือและชุมชนบ้านดงเย็นที่มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกปรับตัวเพิ่มขึ้นในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง

วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ (GINI index)
พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนสิงหาคม 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.239 ปรับลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเป็นค่าดัชนีที่น้อยกว่าค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.5 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองอยู่ในระดับดี

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
» ชุมชนบ้านหนองเสือ
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

สำหรับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือในเดือนสิงหาคม 2561 รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 11,635 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคม 2560 ที่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 29,173 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -60.02 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสมาชิกมีการทำกิจกรรมการออกบูทเพื่อจำหน่ายสินค้าลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ซึ่งการออกบูทเป็นปัจจัยสำคัญที่บ่งชี้รายได้ของชุมชนบ้านหนองเสือเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับรายได้เสริมจากท่องเท่ี่ยวของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองอย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึงจำนวนสมาชิกที่มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ถือได้ว่าเป็นการสร้างรายได้และการรายได้ไปสู่ชุมชนมากขึ้น
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านหนองเสือ ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.325 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่แย่ลง

» ชุมชนบ้านดงเย็น
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็นประจำเดือนสิงหาคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 7,415 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคม 2560 อยู่ที่ 6,067 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวในอัตราชะลอลงที่ร้อยละ +22.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่่งเป็นผลมาจากการปิดปรับปรุงพื้นที่ของชุมชนในระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 10 กันยายน 2561 ทำให้ไม่สามารถรับกรุ๊ปทัวร์ได้เต็มที่ ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้ลดลงทั้งจากการจำหน่ายสินค้าและการทำกิจกรรม ทำให้รายได้ในภาพรวมของชุมชนลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือว่าสมาชิกในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดี
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านดงเย็น ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนสิงหาคม 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.063 ค่าสัมประสิทธิ์ขจีนีของชุมชนบ้านดงเย็นปรับลดลงเล็กน้อย แสดงถึงการกระจายรายได้ที่ดีชึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน อย่างไรก็ดี เป็นค่าดัชนีน้อยกว่าค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.5 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ในภาพรวมของชุมชนอยู่ในระดับดี

» ชุมชนบ้านโคก
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกประจำเดือนสิงหาคม 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 4,029 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคม 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 952 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ +323.3 ตามจำนวนกรุ๊ปทัวร์นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้สมาชิกของชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมต้อนรับกรุ๊ปทัวร์
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านโคก ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนสิงหาคม 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.329 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.249 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ของชุมชนอยู่ในระดับที่แย่ลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน อย่างไรก็ดี เป็นค่าดัชนีที่น้อยกว่า ค่า Gini ของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนมีรายได้ที่ต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมการอบรมให้กับสมาชิกด้านการท่องเที่ยว การต้อนรับ รวมถึงการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของสมาชิก
3. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมในอาชีพเสริมแก่สมาชิกในชมรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของสมาชิก
พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน กันยายน 2561
รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่พิเศษเมืองอู่ทอง ประจำเดือนกันยายน 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 5,338 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองอู่ทองอยู่ที่ 0.239 ปรับตัวลดลงขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ของชุมชนที่ดีขึ้น ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีคาดว่าจะขยายตัวได้ดีต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า

วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยว
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนกันยายน 2561 ตัวเลขเบื้องต้นพบว่า มีรายได้จำนวนผู้เยี่ยมเยือนอยู่ที่ 329 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ +9.67 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวที่มีอัตราการขยายตัวในระดับสูงที่ร้อยละ 9.79 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัวได้ที่ร้ยอละ 0.76 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีมีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ประจำเดือนกันยายน 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 5,338 บาท ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนกันยายน 2560 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ ุ5,879 บาท และเป็นการหดตัวในอัตราที่ชะลอลงที่ร้อย -9.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรายได้จากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือเป็นสำคัญ ขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็นและชุมชนบ้านโคกยังสามารถขยายตัวได้อยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อน

วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ (GINI index)
พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ประจำเดือนกันยายน 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.344 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเป็นค่าดัชนีที่น้อยกว่าค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.5 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองอยู่ในระดับดี

วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
» ชุมชนบ้านหนองเสือ
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

สำหรับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือในเดือนกันยายน 2561 รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 11,250 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกันยายน 2560 ที่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 14,868 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -24.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสมาชิกมีการทำกิจกรรมการออกบูทเพื่อจำหน่ายสินค้าลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ซึ่งการออกบูทเป็นปัจจัยสำคัญที่บ่งชี้รายได้ของชุมชนบ้านหนองเสือเป็นหลัก อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึงจำนวนสมาชิกที่มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ถือได้ว่าเป็นการสร้างรายได้และการรายได้ไปสู่ชุมชนมากขึ้น
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านหนองเสือ ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนกันยายน 2560 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.383 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่แย่ลง

» ชุมชนบ้านดงเย็น
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็นประจำเดือนกันยายน 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2,333 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกันยายน 2560 อยู่ที่ 1,942 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวในอัตราชะลอลงตือเนื่องจากเดือนก่อนที่ร้อยละ +20.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่่งเป็นผลมาจากการปิดปรับปรุงพื้นที่ของชุมชนในระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 10 กันยายน 2561 ทำให้ไม่สามารถรับกรุ๊ปทัวร์ได้เต็มที่ ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้ลดลงทั้งจากการจำหน่ายสินค้าและการทำกิจกรรม ทำให้รายได้ในภาพรวมของชุมชนลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดี
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านดงเย็น ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนกันยายน 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.250 ค่าสัมประสิทธิ์ขจีนีของชุมชนบ้านดงเย็นปรับเพิ่มขึ้น แสดงถึงการกระจายรายได้ที่แย่ลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน อย่างไรก็ดี เป็นค่าดัชนีน้อยกว่าค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.5 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ในภาพรวมของชุมชนอยู่ในระดับดี

» ชุมชนบ้านโคก
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน

รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกประจำเดือนกันยายน 2561 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2,431 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกันยายน 2560 เฉลี่ยอยู่ที่ 828 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ +193.8 ตามจำนวนกรุ๊ปทัวร์นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้สมาชิกของชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมต้อนรับกรุ๊ปทัวร์
• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านโคก ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนกันยายน 2561 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.3ุ69 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.329 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ของชุมชนอยู่ในระดับที่แย่ลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน อย่างไรก็ดี เป็นค่าดัชนีที่น้อยกว่า ค่า Gini ของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนมีรายได้ที่ต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียวให้มากขึ้น
2. ส่งเสริมการอบรมให้กับสมาชิกด้านการท่องเที่ยว การต้อนรับ ส่งเสริมการอบรมให้กับสมาชิกด้านการท่องเที่ยว เช่น การต้อนรับ การเป็นวิทยกรบรรยายการทำเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของสมาชิก
3. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมในอาชีพของสมาชิกเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มทักษะและโอกาสในการประกอบอาชีพของสมาชิกมากขึ้น