Click to order
Total: 
Your Name
Your Email
Your Phone
รายละเอียดข้อความ
โปรดระบุชื่อสินค้าและข้อความที่ต้องการปั๊ม
ชุมชนบ้านดงเย็น
ปีงบประมาณ 2562
รายงานประเมิน บทวิเคราะห์รายได้ชุมชน และ Data Visualization
ชุมชนบ้านดงเย็น รอบปีงบประมาณ 2562
บทวิเคราะห์รายเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 และรอบ 6 เดือน
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
รอบ 6 เดือน
ชุมชนบ้านดงเย็น พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน มกราคม 2562
» ชุมชนบ้านดงเย็น
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนมกราคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 2,686 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านดงเย็น อยู่ที่ 0.451 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แสดงให้เห็นการกระจายตัวของรายได้อยู่ในระดับที่แย่ลง ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในเดือนมกราคมขยายตัวได้ที่ร้อยละ 8.70 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนมกราคม 2562 พบว่า รายได้รวม อยู่ที่ 489 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 8.70 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวได้ดีทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและรายได้จากชาวต่างชาติ โดยรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยขยายตัวร้อยละ 8.70 ส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ร้อยละ 8.00 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว ทำให้ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีมีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็นประจำเดือนมกราคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2,686 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมกราคม 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 2,105 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 27.61 ปรับเพิ่มขึ้นตามจำนวนกรุ๊ปทัวร์ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ชุมชนมีรายได้จากกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว ประกอบกับสมาชิกภายในชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร (ผักปลอดสารพิษ) เพิ่มขึ้น รวมถึงสภาพภูมิอากาศในช่วงต้นปีที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว ทำให้การท่องเที่ยวของชุมชนคึกคักและส่งผลดีต่อรายได้ของชุมชน

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านดงเย็น ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนมกราคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.451 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่า ค่า Gini ของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ที่แย่ลงของชุมขน แต่อย่างไรก็ดี ค่า Gini ดังกล่าวยังอยู่ต่ำกว่าระดับค่ากลางที่ระดับ 0.5

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้ต่อเนื่องเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว โดยเฉพาะควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนใหม่ เพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนใหม่เป็นที่รู้จักมากขึ้น
2. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมสมาชิกในชุมชนด้านศักยภาพการจัดกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น
3. ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรในชุมชน ส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
ชุมชนบ้านดงเย็น พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน กุมภาพันธ์ 2562
» ชุมชนบ้านดงเย็น
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 2,911 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านดงเย็นอยู่ที่ 0.442 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย แสดงถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านดงเย็นดีขึ้น ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในเดือนกุมภาพันธ์ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องที่ร้อยละ 11.82 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 464 ล้านบาท หรือขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 11.82 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 11.85 และ ร้อยละ 6.25 ตามลำดับ จากสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว ทำให้ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีมีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2,911 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อยู่ที่ 7,176 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -59.43 ปรับลดลงตามจำนวนกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว และส่งผลต่อเนื่องต่อการจำหน่ายสินค้าของสมาชิกในชุมชน ประกอบกับสมาชิกในชุมชนต้องปิดที่ทำการชุมชนจึงไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ เนื่องจากการออกพื้นที่ไปศึกษาดูงานต่างจังหวัด ทำให้รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวโดยรวมของชุมชนปรับลดลง สอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในภาพรวมของพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองเช่นเดียวกัน

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.442 ปรับตัวลดลงเล็กน้อย แสดงถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านดงเย็นดีขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชุมชนใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมการยกระดับสินค้าทางการเกษตรของสมาชิกในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
3. ส่งเสริมให้ชุมชนทำประชาสัมพันธ์ เพื่อแนะนำการท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านดงเย็น พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน มีนาคม 2562
» ชุมชนบ้านดงเย็น
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนมีนาคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 2,775 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านดงเย็น อยู่ที่ 0.409 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ดีขึ้น ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในเดือนมีนาคมขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 7.29 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนมีนาคม 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 436 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 7.27 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 7.27 และ ร้อยละ 6.57 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็นประจำเดือนมีนาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2,775 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมีนาคม 2561 อยู่ที่ 5,595 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -50.40 ตามจำนวนกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวน้อยลง และส่งผลต่อเนื่องต่อการจำหน่ายสินค้าของสมาชิกในชุมชนซึ่งเป็นรายได้ของสมาชิกในชุมชน ทำให้รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวโดยรวมของชุมชนปรับลดลง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนดงเย็น ประจำเดือนมีนาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.409 ปรัดตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ของชุมชนที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างที่หลากหลายมาขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนทำประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อแนะนำการท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมการยกระดับสินค้าทางการเกษตรของสมาชิกในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
3. ส่งเสริมและเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
ชุมชนบ้านดงเย็น พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ราย 6 เดือน 2562
» ชุมชนบ้านดงเย็น
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็นในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2562 พบว่า รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 16,767 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของของชุมชนบ้านดงเย็นเฉลี่ยอยู่ที่ 0.431 ปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวปีก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้อยู่ในระดับที่แย่ลง ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2562 ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องที่ร้อยละ 6.46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยงจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) พบว่ามีรายได้อยู่ที่ 3,568 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 3,351 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 6.46 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวได้ดีทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 6.47 และร้อยละ 5.53 ตามลำดับ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่สวยงามและน่าสนใจ ซึ่งเป็นจังหวัดทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและไม่ต้องการเดินทางไกล

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็นในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) พบว่า รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 16,767 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 18,805 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวลงที่ร้อยละ -10.84 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนชุมชนลดลง เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้รายได้หลักจากการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวลดลง และจำหน่ายสินค้าของพ่อค้าแม่ขายลดลง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านดงเย็น ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านดงเย็น ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.431 ปรับเพิ่มขึ้น สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านดงเย็นแย่ลง เนื่องจากในช่วงเดียวกันปีก่อนทางชุมชนบ้านดงเย็นมีนโยบายการแบ่งรายได้ที่เท่าเทียมกัน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ส่งเสริมด้านประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการแนะนำด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมที่โดดเด่นของชุมชน
2. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมในอาชีพเสริมแก่สมาชิกในชมรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของสมาชิก และควรให้มีการจัดฝึกอบรมสมาชิกในชุมชนด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชน
3. ส่งเสริมและเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
บทวิเคราะห์รายเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
ชุมชนบ้านดงเย็น พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน เมษายน 2562
» ชุมชนบ้านดงเย็น
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนเมษายน 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 2,836 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านดงเย็น อยู่ที่ 0.424 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่แย่ลง ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 3.29 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนเมษายน 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 436 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 3.29 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 3.31 และ ร้อยละ 2.61 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็นประจำเดือนเมษายน 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2,836 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนเมษายน 2561 อยู่ที่ 4,800 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ -40.93 ตามจำนวนนักเที่ยวที่ลดลง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลต่อเนื่องต่อรายได้หลักจากกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ปรับลดลง รวมถึงรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของสมาชิกในชุมชนอีกด้วย (สินค้าเกษตรของสมาชิกภายในชุมชน ที่นำมาวางจำหน่ายที่ทำการชุมชน) ทำให้รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวโดยรวมของชุมชนปรับลดลง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนเมษายน 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.424 ปรับตัวเพิ่มจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านดงเย็นที่แย่ลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. เพิ่มมาตรการด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เช่น เพิ่มจุดที่ตั้งถังขยะ เพิ่มป้ายบ่งบอกว่าเป็นมาของแต่ละจุดท่องเที่ยว เป็นต้น
2. เร่งพัฒนา หรือส่งเสริมให้มีการบูรณะสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เสมอ โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3. ส่งเสริมให้สมาชิกสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง
ชุมชนบ้านดงเย็น พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน พฤษภาคม 2562
» ชุมชนบ้านดงเย็น
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,765 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านดงเย็น อยู่ที่ 0.531 ปรับตัวปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่แย่ลง ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 4.60 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 397 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 4.60 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 4.60 และ ร้อยละ 4.90 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็นประจำเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 1,765 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาคม 2561 อยู่ที่ 4,969 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -64.48 ตามจำนวนนักเที่ยวที่ลดลง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลต่อเนื่องต่อรายได้หลักจากกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ปรับลดลง รวมถึงรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของสมาชิกในชุมชนอีกด้วย ประกอบกับสมาชิกในชุมชนออกต่างจังหวัดเพื่อไปศึกษาดูงานจำเป็นต้องปิดชุมชนไม่สามารถรับนักท่องเที่ยได้ ทำให้รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวโดยรวมของชุมชนปรับลดลง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.531 ปรับตัวเพิ่ม แสดงถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านดงเย็นที่แย่ลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. เพิ่มมาตรการด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เช่น เพิ่มจุดที่ตั้งถังขยะ เพิ่มป้ายบ่งบอกว่าเป็นมาของแต่ละจุดท่องเที่ยว เป็นต้น
2. เร่งพัฒนา หรือส่งเสริมให้มีการบูรณะสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เสมอ โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านเขาพระและชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์
3. ประเด็นเรื่องการให้การสนับสนุนของการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ควรให้การสนับสนุนสมาชิกภายในชุมชนให้ทั่วถึง
ชุมชนบ้านดงเย็น พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน มิถุนายน 2562
» ชุมชนบ้านดงเย็น
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 2,294 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านดงเย็น อยู่ที่ 0.254 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ดีขึ้นของชุมชนบ้านดงเย็น ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 3.22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนมิถุนายน 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 415 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 3.22 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 3.22 และ ร้อยละ 3.10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็นประจำเดือนมิถุนายน 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ ที่ 2,294 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายน 2561 อยู่ที่ 11,011 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ -79.16 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยฐานสูงในช่วงเดียวกันปีก่อน และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมชุนลดลง ทำให้รายได้หลักของชุมชนจากการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวปรับลดลงตาม รวมถึงรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของสมาชิกในชุมชน ส่งผลรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในภาพรวมของชุมชนปรับลดลง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านดงเย็น ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนมิถุนายน 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.254 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านดงเย็นที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. เพิ่มมาตรการด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เช่น เพิ่มจุดที่ตั้งถังขยะ เพิ่มป้ายบ่งบอกว่าเป็นมาของแต่ละจุดท่องเที่ยว เป็นต้น
2. สำหรับชุมชนบ้านดงเย็น เป็นชุมชนที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชุมชน ควรเน้นเรื่องบรรขุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
บทวิเคราะห์รายเดือน ก.ค. - ก.ย. 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
ชุมชนบ้านดงเย็น พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน กรกฎาคม 2562
» ชุมชนบ้านดงเย็น
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 5,118 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านดงเย็น อยู่ที่ 0.382 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนบ้านดงเย็นแย่ลง ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 4.93 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 366 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 4.93 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 4.96 และ ร้อยละ 1.95 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็นประจำเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ ที่ 5,118 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคม 2561 อยู่ที่ 9,188 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ -44.30 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยฐานสูงในช่วงเดียวกันปีก่อน และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมชุนลดลง ทำให้รายได้หลักของชุมชนจากการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวปรับลดลงตาม ประกอบกับในเดือนนี้ การสำรวจข้อมูลรายได้เสริมไม่ได้รวมจากการจำหน่ายสินค้าของสมาชิกในชุมชน ส่งผลรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในภาพรวมของชุมชนปรับลดลง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านดงเย็น ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.382 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านดงเย็นที่แย่ลง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. เพิ่มมาตรการด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เช่น เพิ่มจุดที่ตั้งถังขยะ เพิ่มป้ายบ่งบอกว่าเป็นมาของแต่ละจุดท่องเที่ยว เป็นต้น
2. สำหรับชุมชนบ้านดงเย็น เป็นชุมชนที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชุมชน ควรเน้นเรื่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
ชุมชนบ้านดงเย็น พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน สิงหาคม 2562
» ชุมชนบ้านดงเย็น
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 29,231 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านดงเย็น อยู่ที่ 0.289 ปรับลดลงจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนบ้านดงเย็นที่ดีขึ้น ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 5.81 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรีเบื้องต้น ประจำเดือนเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 353 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 5.81 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 5.86 และ ร้อยละ 1.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็นประจำเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ ที่ 29,231 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคม 2561 อยู่ที่ 7,415 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายดตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 294.23 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยฐานต่ำในช่วงเดียวกันปีก่อน และที่สำคัญคือ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนชุมชนมากขึ้น ประกอบกับในเดือนนี้ทางชุนดงเย็นได้มีการนำสินค้าออกบูทเพื่อจำหน่ายที่เมืองทองธานี รวมถึงภายชุมชนได้รับเงินสนับสนุนจาก อพท. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับสมาชิกและตัวสมาชิกเองก็มีการแปรรูปสินค้าแปรูปผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่ากับสินค้าของตนเอง ทำให้สมาชิกในชุมชนจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น ส่งผลให้รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในภาพรวมของชุมชนปรับตัวเพิ่มสูงในเดือนนี้

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านดงเย็น ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.289 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านดงเย็นที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. เพิ่มมาตรการด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เช่น เพิ่มจุดที่ตั้งถังขยะ เพิ่มป้ายบ่งบอกว่าเป็นมาของแต่ละจุดท่องเที่ยว เป็นต้น
2. สำหรับชุมชนบ้านดงเย็น เป็นชุมชนที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชุมชน ควรเน้นเรื่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ซึ่งปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจาก อพท. ในเรื่องดังกล่าวแล้ว ในลำดับต่อไปคือ การประชาสัมพันธ์สินค้าของสมาชิกให้กับนักท่องเที่ยวได้รับรู้
ชุมชนบ้านดงเย็น พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน กันยายน 2562
» ชุมชนบ้านดงเย็น
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนกันยายน 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 35,529 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านดงเย็น อยู่ที่ 0.209 ปรับลดลงจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนบ้านดงเย็นที่ดีขึ้น ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 5.55 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรีเบื้องต้น ประจำเดือนเดือนกันยายน 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 350 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 5.55 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 5.60 และ ร้อยละ 1.76 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านดงเย็นประจำเดือนกันยายน 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ ที่ 35,529 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกันยายน 2561 อยู่ที่ 2,333 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายดตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 1,422.65 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยฐานต่ำในช่วงเดียวกันปีก่อน และที่สำคัญคือเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 ที่ชุมชนดงเย็นมีกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว โดยภายในงานมีพระเอกชื่อดัง โป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ (จากละครเรื่องบุพเพสันนิวาส) มาร่วมงานดังกล่าว ทำให้บรรดาแฟนคลับและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมากงานมากมาย ซึ่งนอกจากจะทำให้สมาชิกมีรายได้หลักที่ได้รับกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแล้วยังทำให้สมาชิกของชุมชนสามารถจำหน่ายสินค้าได้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้รายได้เสริมจากท่องเที่ยวของสมาชิกปรับเพิ่มในอัตราเร่ง และส่งผลต่อเนื่องถึงรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในภาพรวมของชุมชนปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงอีกด้วย

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านดงเย็น ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านดงเย็น ประจำเดือนกันยายน 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.209 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านดงเย็นที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. เพิ่มมาตรการด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เช่น เพิ่มจุดที่ตั้งถังขยะ เพิ่มป้ายบ่งบอกว่าเป็นมาของแต่ละจุดท่องเที่ยว เป็นต้น
2. สำหรับชุมชนบ้านดงเย็น เป็นชุมชนที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชุมชน ควรเน้นเรื่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ซึ่งปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจาก อพท. ในเรื่องดังกล่าวแล้ว ในลำดับต่อไปคือ การประชาสัมพันธ์สินค้าของสมาชิกให้กับนักท่องเที่ยวได้รับรู้