Click to order
Cart
Total: 
Your Name
Your Email
Your Phone
รายละเอียดข้อความ
โปรดระบุชื่อสินค้าและข้อความที่ต้องการปั๊ม
ชุมชนบ้านต้นหล้า
ปีงบประมาณ 2562
รายงานประเมิน บทวิเคราะห์รายได้ชุมชน และ Data Visualization
ชุมชนบ้านต้นหล้า รอบปีงบประมาณ 2562
บทวิเคราะห์รายเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 และรอบ 6 เดือน
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
รอบ 6 เดือน
ชุมชนบ้านต้นหล้า พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน มกราคม 2562
» ชุมชนบ้านต้นหล้า
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ในเดือนมกราคม 2562 ขยายตัวที่ร้อยละ 7.81 ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนบ้านต้นหล้าอยู่ที่ 11,529 บาทต่อครัวเรือน ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 11.18 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านต้นหล้าอยู่ที่ระดับ 0.565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ 0.560 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านต้นหล้าปรับตัวเเย่ลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลย ในเดือน มกราคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 482 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 7.81 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ +7.85 และ +6.12 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนมกราคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 11,529 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมกราคม 2561 ที่อยู่ 9,650 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ 11.18 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก 1) อยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวดอกไม้ออกดอก อากาศเย็น สอดคล้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2) มีการเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน การเดินทางสะดวกขึ้น นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนมกราคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2561 อยู่ที่ 0.560 สะท้อนถึงการกระจายรายได้เเย่ลงเล็กน้อยจากเดือนธันวาคม 2561

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การจัดงานของจังหวัดล่วงหน้า เพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริม และรณรงค์ให้คนในพื้นที่จังหวัดช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้น เพื่อปรับทัศนภูมิอากาศของจังหวัดไม่ให้หน้าร้อนมาถึงก่อนฤดูกาล
ชุมชนบ้านต้นหล้า พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน กุมภาพันธ์ 2562
» ชุมชนบ้านต้นหล้า
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ในเดือนกุมพาพันธ์ 2562 ขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ 7.01 ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนบ้านต้นหล้าอยู่ที่ 10,982 บาทต่อครัวเรือนขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 5.91 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านต้นหล้าอยู่ที่ระดับ 0.526 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนอยู่ที่ 0.565 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านต้นหล้าปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่าอยู่ที่ 404 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 7.01 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ +7.00 และ +7.61 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 10,982 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ 5.91 เป็นผลมาจากอากาศเริ่มร้อนขึ้น ไม่มีการจัดกิจกรรมในชุมชน ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดจำนวนลง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.526 ปรับตัวลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ที่อยู่ที่ระดับ 0.565 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านต้นหล้าปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การจัดงานของจังหวัดล่วงหน้า เพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบอย่างต่อเนื่อง
2. ทำการตลาดเชิงรุกโดยเน้นเชื่อมโยงกับกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่น ๆ ของจังหวัดเลย
ชุมชนบ้านต้นหล้า พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน มีนาคม 2562
» ชุมชนบ้านต้นหล้า
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ในเดือนมีนาคม 2562 ขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ 4.04 ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนบ้านต้นหล้าอยู่ที่ 11,529 บาทต่อครัวเรือน ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 11.18 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านต้นหล้าอยู่ที่ระดับ 0.565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอยู่ที่ 0.526 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านต้นหล้าปรับตัวเเย่ลงจากเดือนก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลย ในเดือนมีนาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 363 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.04 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ +4.02 และ +5.13 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนมีนาคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 11,529 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกุมพาพันธ์ 2562 ที่อยู่ 10,982 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ 11.18 เนื่องจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมต้นพญาเสือโคร่ง (ซากุระเมืองไทย) ที่ภูลมโลและเชียงคานทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนมีนาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่อยู่ที่ระดับ 0.526 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านต้นหล้าปรับตัวเเย่ลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การจัดงานของจังหวัดล่วงหน้า รวมถึงเน้นการจัดกิจกรรมที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวให้อยู่ในพื้นที่ได้นานขึ้น เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
ชุมชนบ้านต้นหล้า พื้นที่พิเศษเลย ราย 6 เดือน 2562
» ชุมชนบ้านต้นหล้า
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ในช่วง 6 เดือนเเรกของปีงบประมาณ 2562 ขยายตัวร้อยละ 8.59 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนบ้านต้นหล้ารวม อยู่ที่ 64,618 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ+3.86 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านต้นหล้า อยู่ที่ระดับ 0.540

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยงจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลยเบื้องต้น ในช่วง 6 เดือนเเรกปี 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) พบว่า อยู่ที่ 2,773 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ +8.59 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่ร้อยละ +8.57 และ +9.54 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในช่วง 6 เเรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 64,618 บาท/ครัวเรือน ขยายตัวที่ร้อยละ +3.86 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก 1. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องของจังหวัด และ 2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อาทิ งานกุมภา พาคนที่รัก "เที่ยว ชิม ริมโขง เที่ยวเชียงคานในมุมมองใหม่ชิมอาหารถิ่นแสนอร่อยกับคนรู้ใจ" รวมถึงโครงการการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนเชียงคาน ซึ่งเป็นถนนริมโขง เป็นเส้นทางวิ่ง และปั่นจักรยาน เพื่อชมความงามริมชายโขงและจุดชมวิว ระยะทางกว่า 6 กม. เสร็จสิ้นลง ทำให้เป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยว

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในช่วง 6 เดือนเเรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.540 สูงกว่าค่ากลางค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ที่อยู่ระดับ 0.5 ชี้ให้เห็นว่าชุมชนบ้านต้นหล้ามีการกระจายได้แย่กว่าค่ากลาง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  1. รักษาจุดเด่นของชุมชนบ้านต้นหล้าที่เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และมีประเพณีโดดเด่น รวมถึงภูมิทัศน์ที่บ้านเรือนติดริมน้ำโขงที่สวยงาม และสุขสงบ
  2. ทำการตลาดเชิงรุกโดยเน้นเชื่อมโยงกับกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่น ๆ ของจังหวัดเลย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
  3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
บทวิเคราะห์รายเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
ชุมชนบ้านต้นหล้า พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน เมษายน 2562
» ชุมชนบ้านต้นหล้า
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ในเดือนเมษายน 2562 ขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ 9.01 ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนบ้านต้นหล้าอยู่ที่ 8,143 บาทต่อครัวเรือน หดตัวลงที่ร้อยละ -21.47 จากช่วงเดียวปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านต้นหล้าอยู่ที่ระดับ 0.426 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนอยู่ที่ 0.565 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านต้นหล้าปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลย ในเดือนเมษายน 2562 พบว่าอยู่ที่ 366 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 9.01 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ +9.05 และ +7.61 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนเมษายน 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 8,143 บาท/ครัวเรือนปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมีนาคม 2562 ที่อยู่ 11,529 บาท/ครัวเรือน หดตัวลงที่ร้อยละ -21.47 เนื่องจากอากาศร้อนจัด ทางจังหวัดและชุมชนไม่มีการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเลยลดจำนวนลง สอดคล้องกับนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเชียงคานชุมชนบ้านต้นหล้าลดจำนวนลงด้วย

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนเมษายน 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.426 ปรับตัวลดลงจากเดือนมีนาคม 2562 ที่อยู่ที่ระดับ 0.565 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านต้นหล้าปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัด นอกจากนี้ควรเน้นรูปแบบกิจกรรมให้หลากหลาย ที่ช่วยจูงใจให้นักท่องเที่ยวให้อยู่ในพื้นที่ได้นานขึ้น เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นด้วย
2. ส่งเสริม และรณรงค์ให้คนในพื้นที่จังหวัดช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้น เพื่อปรับทัศนภูมิอากาศของจังหวัดไม่ให้หน้าร้อนมาถึงก่อนฤดูกาล
ชุมชนบ้านต้นหล้า พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน พฤษภาคม 2562
» ชุมชนบ้านต้นหล้า
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ในเดือนพฤษภาคม 2562 ขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ 5.57 ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนบ้านต้นหล้าอยู่ที่ 7,640 บาทต่อครัวเรือน หดตัวลงที่ร้อยละ -26.32 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านต้นหล้าอยู่ที่ระดับ 0.353 ปรับตัวลงจากเดือนก่อนอยู่ที่ 0.426 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านต้นหล้าปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลย ในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 332 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 5.57 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ +5.56 และ +5.80 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 7,640 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในก่อนหน้า ที่อยู่ที่ 8,143 บาท/ครัวเรือน หรือหดตัวลงที่ร้อยละ -26.32 เนื่องจากอากาศที่ร้อนชุมชนและจังหวัดไม่มีการจัดงานหรือกิจกรรม ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเที่ยว เชียงคานชุมชนบ้านต้นหล้าลดลงต่อเนื่องจากเดือนเมษายน

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.353 ปรับตัวลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ที่อยู่ที่ระดับ 0.426 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านต้นหล้าปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.ทำการตลาดเชิงรุกโดยเน้นเชื่อมโยงกับกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่น ๆ ของจังหวัดเลย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
ชุมชนบ้านต้นหล้า พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน มิถุนายน 2562
» ชุมชนบ้านต้นหล้า
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ในเดือนมิถุนายน 2562 ขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ 3.28 ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนบ้านต้นหล้าอยู่ที่ 6,154 บาทต่อครัวเรือน หดตัวลงที่ร้อยละ -26.32 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านต้นหล้าอยู่ที่ระดับ 0.375 ปรับตัวลงจากเดือนก่อนอยู่ที่ 0.353 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านต้นหล้าปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลย ในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่าอยู่ที่ 350 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 3.28 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ +3.22 และ +5.84 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 6,154 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในก่อนหน้า ที่อยู่ที่ 7,640 บาท/ครัวเรือน หรือหดตัวลงที่ร้อยละ -26.32 เป็นผลมาจากเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้นักท่องเที่ยวไม่นิยมเดินทางมาเที่ยวในจังหวัด และทางจังหวัดก็ไม่มีการจัดกิจกรรมใดๆ ในช่วงเดือนมิถุนายน

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.375 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2562 ที่อยู่ที่ระดับ 0.353 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านต้นหล้าปรับตัวแย่ลงจากเดือนก่อนหน้า

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การจัดงานของจังหวัดล่วงหน้า เพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริม และรณรงค์ให้คนในพื้นที่จังหวัดช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้น เพื่อปรับทัศนภูมิอากาศของจังหวัดไม่ให้หน้าร้อนมาถึงก่อนฤดูกาล
บทวิเคราะห์รายเดือน ก.ค. - ก.ย. 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
ชุมชนบ้านต้นหล้า พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน กรกฎาคม 2562
» ชุมชนบ้านต้นหล้า
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ในเดือนกรกฎาคม 2562 ขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ 3.61 ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนบ้านต้นหล้า อยู่ที่ 6,000 บาทต่อครัวเรือน ลดลงจากช่วงเดียวกันของเดือนปีก่อนที่ร้อยละ -42.14 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านต้นหล้าอยู่ที่ระดับ 0.408 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านต้นหล้าอยู่ในเกณฑ์ดี

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลย ในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 310 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 3.61 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ +3.62% และ +3.09% ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 6,000 บาท/ครัวเรือน ลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายน 2562 อยู่ที่ 6,154 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ -42.14 เป็นผลมาจากเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้นักท่องเที่ยวไม่นิยมเดินทางมาเที่ยวในจังหวัด และทางจังหวัดก็ไม่มีการจัดกิจกรรมใดๆ ในช่วงเดือนกรกฎาคม

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนกรกฎาคม 2562 อยู่ที่ 0.408 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2562 ที่อยู่ที่ระดับ 0.375 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านต้นหล้าปรับตัวแย่ลงจากเดือนก่อนหน้า

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การจัดงานของจังหวัดล่วงหน้า รวมถึงเน้นการจัดกิจกรรมที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวให้อยู่ในพื้นที่ได้นานขึ้น เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น
ชุมชนบ้านต้นหล้า พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน สิงหาคม 2562
» ชุมชนบ้านต้นหล้า
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ในเดือนสิงหาคม 2562 ขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ 2.40 ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนบ้านต้นหล้า อยู่ที่ 10,750 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเดือนปีก่อนที่ร้อยละ 3.67 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านต้นหล้าอยู่ที่ระดับ 0.570 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านต้นหล้าอยู่ในเกณฑ์ดี

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลย ในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 350 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 2.40 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ +13.90% และ +1.82% ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 10,750 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคม 2562 อยู่ที่ 6,000 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ 3.67 เป็นผลมาจากหลังฝนตกต้นไม้ผลัดใบป่าไม้เริ่มเขียวขจี ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนสิงหาคม 2562 อยู่ที่ 0.570 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2562 ที่อยู่ที่ระดับ 0.408 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านต้นหล้าปรับตัวแย่ลงจากเดือนก่อนหน้า

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การจัดงานของจังหวัดล่วงหน้า รวมถึงเน้นการจัดกิจกรรมที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวให้อยู่ในพื้นที่ได้นานขึ้น เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น
ชุมชนบ้านต้นหล้า พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน กันยายน 2562
» ชุมชนบ้านต้นหล้า
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ในเดือนกันยายน 2562 ขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ 4.55 ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนบ้านต้นหล้า อยู่ที่ 16,933 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเดือนปีก่อนที่ร้อยละ 63.30 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านต้นหล้าอยู่ที่ระดับ 0.626 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านต้นหล้าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลย ในเดือนกันยายน 2562 พบว่าอยู่ที่ 290 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.55 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ +14.55% และ +4.09% ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนกันยายน 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 16,933 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคม 2562 อยู่ที่ 10,750 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ 63.30 เป็นผลมาจากเริ่มเข้าสู่หน้าฝน หลังฝนตกอากาศจะเย็นและบางที่ก็มีทะเลหมอก ทำให้นักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาชมทะเลหมอกและความเขียวขจีของป่าในหน้าฝน

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนกันยายน 2562 อยู่ที่ 0.626 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2562 ที่อยู่ที่ระดับ 0.570 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านต้นหล้าปรับตัวแย่ลงจากเดือนก่อนหน้า

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การจัดงานของจังหวัดล่วงหน้า รวมถึงเน้นการจัดกิจกรรมที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวให้อยู่ในพื้นที่ได้นานขึ้น เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น