Click to order
Cart
Total: 
Your Name
Your Email
Your Phone
รายละเอียดข้อความ
โปรดระบุชื่อสินค้าและข้อความที่ต้องการปั๊ม
ชุมชนบ้านเขาพระ
ปีงบประมาณ 2562
รายงานประเมิน บทวิเคราะห์รายได้ชุมชน และ Data Visualization
ชุมชนบ้านเขาพระ รอบปีงบประมาณ 2562
บทวิเคราะห์รายเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 และรอบ 6 เดือน
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
รอบ 6 เดือน
ชุมชนบ้านเขาพระ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน มกราคม 2562
» ชุมชนบ้านเขาพระ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนบ้านเขาพระ ประจำเดือนมกราคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,800 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านเขาพระ อยู่ที่ 0.408 ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้า แสดงให้เห็นการกระจายตัวของรายได้อยู่ในระดับที่ดี ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในเดือนมกราคมขยายตัวได้ดีที่ตัวร้อยละ 8.70 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนมกราคม 2562 พบว่า รายได้รวม อยู่ที่ 489 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 8.70 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวได้ดีทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและรายได้จากชาวต่างชาติ โดยรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยขยายตัวร้อยละ 8.70 ส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ร้อยละ 8.00 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว ทำให้ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีมีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
สำหรับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเขาพระในเดือนมกราคม 2562 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 1,800 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมกราคม 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,531 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 17.55 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากจำนวนนักเที่ยวที่่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การจำหน่ายสินค้าของสมาชิกภายในชุมชนเพิ่มขึ้น ซึ่งรายได้หลักของชุมชนบ้านเขาพระมาจากจำหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านเขาพระ ประจำเดือนมกราคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.408 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ดีขึ้นของชุมขน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้ต่อเนื่องเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว โดยเฉพาะควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนใหม่ เพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนใหม่เป็นที่รู้จักมากขึ้น
2. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมสมาชิกในชุมชนด้านศักยภาพการจัดกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น
3. ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรในชุมชน ส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
ชุมชนบ้านเขาพระ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน กุมภาพันธ์ 2562
» ชุมชนบ้านเขาพระ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนบ้านเขาพระ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 2,167 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านเขาพระอยู่ที่ 0.436 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่แย่ลง ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในเดือนกุมภาพันธ์ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องที่ร้อยละ 11.82 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 464 ล้านบาท หรือขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 11.82 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 11.85 และ ร้อยละ 6.25 ตามลำดับ จากสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว ทำให้ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีมีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเขาพระในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,167 บาท/ครัวเรือน ปรับเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,531 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 41.49 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสมาชิกจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น ตามจำนวนนักท่องเที่ยวในชุมชนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงรายได้จากกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดี่ยวกัน ส่งผลให้รายได้โดยรวมของชุมชนปรับเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านเขาพระ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.436 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่แย่ลง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชุมชนใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมการยกระดับสินค้าทางการเกษตรของสมาชิกในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
3. ส่งเสริมให้ชุมชนทำประชาสัมพันธ์ เพื่อแนะนำการท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านเขาพระ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน มีนาคม 2562
» ชุมชนบ้านเขาพระ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนบ้านเขาพระ ประจำเดือนมีนาคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 2,681 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านเขาพระ อยู่ที่ 0.430 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ดีขึ้น ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในเดือนมีนาคมขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 7.29 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนมีนาคม 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 436 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 7.27 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 7.27 และ ร้อยละ 6.57 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเขาพระในเดือนมีนาคม 2562 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,681 บาท/ครัวเรือน ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมีนาคม 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,531 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายาตัวที่ร้อยละ 75.09 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสมาชิกจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น ตามจำนวนนักท่องเที่ยวในชุมชนที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับภายในชุมชนมีกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวทำให้มีรายได้เพิ่มเติม ("กิจกรรมตากะเหลว") ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดี ส่งผลให้รายได้โดยราวมของชุมชนปรับเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนชุมชนบ้านเขาพระ ประจำเดือนมีนาคม2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.430 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างที่หลากหลายมาขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนทำประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อแนะนำการท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมการยกระดับสินค้าทางการเกษตรของสมาชิกในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
3. ส่งเสริมและเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
ชุมชนบ้านเขาพระ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ราย 6 เดือน 2562
» ชุมชนบ้านเขาพระ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเขาพระ ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2562 พบว่า มีรายได้ยู่ที่ 9,788 บาท/ครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านเขาพระเฉลี่ยอยู่ที่ 0.332 ซึ่งเป็นดัชนีที่น้อยกว่าค่ากลางที่อยู่ที่ระดับ 0.5 แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้อยู่ในระดับดี ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2562 ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องที่ร้อยละ 6.46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยงจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) พบว่ามีรายได้อยู่ที่ 3,568 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 3,351 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 6.46 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวได้ดีทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 6.47 และร้อยละ 5.53 ตามลำดับ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่สวยงามและน่าสนใจ ซึ่งเป็นจังหวัดทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและไม่ต้องการเดินทางไกล

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเขาพระในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) พบว่า รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 9,788 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 9,188 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 6.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจำหน่ายสินค้าของสมาชิกในชุมชนเพิ่มขึ้น ตามจุดจำหน่ายสินค้าของชุมชนจำนวน 2 จุด คือ หน้าวัดเขาพระและภายในวัดอีกหนึ่งจุด ซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้สมาชิกมานำสินค้ามาวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ทำให้สมาชิกมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า รวมถึงภายในชุมชนมีรายได้จากการจัดกิจกรรมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว "กิจกรรมตากะเหลว" ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านเขาพระ ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านเขาพระ ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.312 เป็นค่าเฉลี่ยที่น้อยกว่าค่ากลางที่อยู่ที่ระดับ 0.5 สะท้อนถึงการกระจายรายได้อยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมด้านประชาสัมพันธ์ เนื่องจากชุมชนบ้านเขาพระเป็นชุมชนใหม่ ควรเน้นการแนะนำด้านการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่โดดเด่นของชุมชนให้เป็นรู้จักมากขึ้น
2. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมในอาชีพเสริมแก่สมาชิกในชมรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของสมาชิก และควรให้มีการจัดฝึกอบรมสมาชิกในชุมชนด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชน
3. ส่งเสริมและเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
บทวิเคราะห์รายเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
ชุมชนบ้านเขาพระ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน เมษายน 2562
» ชุมชนบ้านเขาพระ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนบ้านเขาพระ ประจำเดือนเมษายน 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 4,233 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านเขาพระ อยู่ที่ 0.473 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่แย่ลง ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 3.29 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนเมษายน 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 436 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 3.29 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 3.31 และ ร้อยละ 2.61 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
สำหรับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเขาพระในเดือนเมษายน 2562 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 4,233 บาท/ครัวเรือน ปรับเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนเมษายน 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,531 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายาตัวที่ร้อยละ 176.45 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสมาชิกจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวเป็นวัดเขาพระซึ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาทำบุญ ถวายสังฆทานเพิ่มขึ้น และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่เริ่มที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ประกอบกับภายในชุมชนมีกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวทำให้มีรายได้เพิ่มเติม ("กิจกรรมตากะเหลว") ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอนให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้การสานตะกร้า ซึ่งเป็นหัตกรรมที่มีเอกลักษณ์ของคนไทยพวน เพื่อใช้เป็นสังฆทานถวายพระ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดี ส่งผลให้รายได้โดยราวมของชุมชนปรับเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนเมษายน 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.473 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่แย่ลงของชุมชนบ้านเขาพระ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. เพิ่มมาตรการด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เช่น เพิ่มจุดที่ตั้งถังขยะ เพิ่มป้ายบ่งบอกว่าเป็นมาของแต่ละจุดท่องเที่ยว เป็นต้น
2. เร่งพัฒนา หรือส่งเสริมให้มีการบูรณะสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เสมอ โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านเขาพระ
3. ประเด็นเรื่องการให้การสนับสนุนของการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ควรให้การสนับสนุนสมาชิกภายในชุมชนให้ทั่วถึง
ชุมชนบ้านเขาพระ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน พฤษภาคม 2562
» ชุมชนบ้านเขาพระ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนบ้านเขาพระ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 3,663 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านเขาพระ อยู่ที่ 0.571 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่แย่ลง ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ +4.60 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 397 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ +4.60 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ +4.60 และ ร้อยละ +4.90 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเขาพระในเดือนพฤษภาคม 2562 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 3,663 บาท/ครัวเรือน ปรับเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาคม 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,531 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 139.17 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสมาชิกจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวที่เริ่มที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ประกอบกับภายในชุมชนมีกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้การสานตะกร้า ("กิจกรรมตากะเหลว") ซึ่งเป็นหัตกรรมที่มีเอกลักษณ์ของคนไทยพวนที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดี ส่งผลให้รายได้โดยราวมของชุมชนปรับเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านเขาพระ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.571 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่แย่ลงของชุมชนบ้านเขาพระ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. เพิ่มมาตรการด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เช่น เพิ่มจุดที่ตั้งถังขยะ เพิ่มป้ายบ่งบอกว่าเป็นมาของแต่ละจุดท่องเที่ยว เป็นต้น
2. เร่งพัฒนา หรือส่งเสริมให้มีการบูรณะสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เสมอ โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านเขาพระ
3. ประเด็นเรื่องการให้การสนับสนุนของการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ควรให้การสนับสนุนสมาชิกภายในชุมชนให้ทั่วถึง
ชุมชนบ้านเขาพระ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน มิถุนายน 2562
» ชุมชนบ้านเขาพระ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเขาพระ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 6,933 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านเขาพระ อยู่ที่ 0.575 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่แย่ลงของชุมชนบ้านเขาพระ ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 3.22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนมิถุนายน 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 415 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 3.22 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 3.22 และ ร้อยละ 3.10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเขาพระในเดือนมิถุนายน 2562 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 6,933 บาท/ครัวเรือน ปรับเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายน 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,531 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายาตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 352.77 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวที่เริ่มที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ทำให้สมาชิกภายในชุมชนสามารถจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับภายในชุมชนมีกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้การสานตะกร้า ("กิจกรรมตากะเหลว") ซึ่งเป็นหัตกรรมที่มีเอกลักษณ์ของคนไทยพวนที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดี ส่งผลให้รายได้โดยราวมของชุมชนปรับเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านเขาพระ ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.575 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่แย่ลงของชุมชนบ้านเขาพระ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมด้านประชาสัมพันธ์ เนื่องจากชุมชนบ้านเขาพระเป็นชุมชนใหม่ ควรเน้นการแนะนำด้านการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่โดดเด่นของชุมชนให้เป็นรู้จักมากขึ้น
2. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมในอาชีพเสริมแก่สมาชิกในชมรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของสมาชิก และควรให้มีการจัดฝึกอบรมสมาชิกในชุมชนด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชน
3. ส่งเสริมและเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
บทวิเคราะห์รายเดือน ก.ค. - ก.ย. 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
ชุมชนบ้านเขาพระ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน กรกฎาคม 2562
» ชุมชนบ้านเขาพระ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเขาพระ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 7,175 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านเขาพระ อยู่ที่ 0.497 ปรับลดลงจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ดีขึ้นของชุมชนบ้านเขาพระ ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 4.93 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 366 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 4.93 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 4.96 และ ร้อยละ 1.95 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเขาพระในเดือนกรกฎาคม 2562 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 7,175 บาท/ครัวเรือน ปรับเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคม 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,531 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายาตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 368.55 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาชิกภายในชุมชนสามารถจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับภายในชุมชนมีกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้การสานตะกร้า ("กิจกรรมตากะเหลว") ซึ่งเป็นหัตกรรมที่มีเอกลักษณ์ของคนไทยพวนที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดี ส่งผลให้รายได้โดยราวมของชุมชนปรับเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านเขาพระ ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.497 ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ที่ดีขึ้นของชุมชนบ้านเขาพระ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมด้านประชาสัมพันธ์ เนื่องจากชุมชนบ้านเขาพระเป็นชุมชนใหม่ ควรเน้นการแนะนำด้านการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่โดดเด่นของชุมชนให้เป็นรู้จักมากขึ้น
2. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมในอาชีพเสริมแก่สมาชิกในชมรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของสมาชิก และควรให้มีการจัดฝึกอบรมสมาชิกในชุมชนด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชน
3. ส่งเสริมและเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
ชุมชนบ้านเขาพระ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน สิงหาคม 2562
» ชุมชนบ้านเขาพระ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเขาพระ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 6,039 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านเขาพระ อยู่ที่ 0.418 ปรับลดลงจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ดีขึ้นของชุมชนบ้านเขาพระ ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 5.81 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรีเบื้องต้น ประจำเดือนเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 353 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 5.81 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 5.86 และ ร้อยละ 1.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเขาพระในเดือนสิงหาคม 2562 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 6,039 บาท/ครัวเรือน ปรับเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคม 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,531 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายาตัวที่ร้อยละ 294.37 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเขาพระเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น ทำให้สมาชิกภายในชุมชนสามารถจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่เน้นให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้การสานตะกร้า ("กิจกรรมตากะเหลว") ซึ่งเป็นหัตกรรมที่มีเอกลักษณ์ของคนไทยพวนที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดี ส่งผลให้รายได้โดยราวมของชุมชนปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านเขาพระ ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.418 ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่ดีขึ้นของชุมชนบ้านเขาพระ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมด้านประชาสัมพันธ์ เนื่องจากชุมชนบ้านเขาพระเป็นชุมชนใหม่ ควรเน้นการแนะนำด้านการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่โดดเด่นของชุมชนให้เป็นรู้จักมากขึ้น
2. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมในอาชีพเสริมแก่สมาชิกในชมรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของสมาชิก และควรให้มีการจัดฝึกอบรมสมาชิกในชุมชนด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชน
3. ส่งเสริมและเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
ชุมชนบ้านเขาพระ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน กันยายน 2562
» ชุมชนบ้านเขาพระ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเขาพระ ประจำเดือนกันยายน 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 6,925 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านเขาพระ อยู่ที่ 0.454 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่แย่ลงของชุมชนบ้านเขาพระ ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 5.55 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรีเบื้องต้น ประจำเดือนเดือนกันยายน 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 350 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 5.55 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 5.60 และ ร้อยละ 1.76 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเขาพระในเดือนกันยายน 2562 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 6,925 บาท/ครัวเรือน ปรับเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกันยายน 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,531 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายาตัวที่ร้อยละ 352.22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น ทำให้สมาชิกภายในชุมชนสามารถจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่เน้นให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้การสานตะกร้า ("กิจกรรมตากะเหลว") ซึ่งเป็น ส่งผลให้รายได้โดยราวมของชุมชนปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านเขาพระ ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนกันยายน 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.454 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่แย่ลงของชุมชนบ้านเขาพระ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมด้านประชาสัมพันธ์ เนื่องจากชุมชนบ้านเขาพระเป็นชุมชนใหม่ ควรเน้นการแนะนำด้านการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่โดดเด่นของชุมชนให้เป็นรู้จักมากขึ้น
2. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมในอาชีพเสริมแก่สมาชิกในชมรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของสมาชิก และควรให้มีการจัดฝึกอบรมสมาชิกในชุมชนด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชน
3. ส่งเสริมและเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต