Click to order
Total: 
Your Name
Your Email
Your Phone
รายละเอียดข้อความ
โปรดระบุชื่อสินค้าและข้อความที่ต้องการปั๊ม
ชุมชนบ้านโคก
ปีงบประมาณ 2562
รายงานประเมิน บทวิเคราะห์รายได้ชุมชน และ Data Visualization
ชุมชนบ้านโคก รอบปีงบประมาณ 2562
บทวิเคราะห์รายเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 และรอบ 6 เดือน
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
รอบ 6 เดือน
ชุมชนบ้านโคก พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน มกราคม 2562
» ชุมชนบ้านโคก
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนมกราคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 2,582 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านโคก อยู่ที่ 0.327 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แสดงให้เห็นการกระจายตัวของรายได้อยู่ในระดับที่แย่ลง ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในเดือนมกราคมขยายตัวได้ดีร้อยละ 8.70 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนมกราคม 2562 พบว่า รายได้รวม อยู่ที่ 489 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 8.70 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวได้ดีทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและรายได้จากชาวต่างชาติ โดยรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยขยายตัวร้อยละ 8.70 ส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ร้อยละ 8.00 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว ทำให้ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีมีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกประจำเดือนมกราคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2,582 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมกราคม 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 2,438 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 5.90 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยสนุบสนุนมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาศึกษาดูงานในชุมชนเพิ่มมากขึ้นทำให้ชมชนมีรายได้จากการต้อนรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น ประกอบกับในช่วงต้นปีสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนมกราคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.327 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.327 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ที่แย่ลงของชุมขน แต่อย่างไรก็ดี ค่า Gini ยังอยู่ต่ำกว่าระดับค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.5

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้ต่อเนื่องเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว โดยเฉพาะควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนใหม่ เพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนใหม่เป็นที่รู้จักมากขึ้น
2. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมสมาชิกในชุมชนด้านศักยภาพการจัดกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น
3. ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรในชุมชน ส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
ชุมชนบ้านโคก พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน กุมภาพันธ์ 2562
» ชุมชนบ้านโคก
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 2,745 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านโคก อยู่ที่ 0.327 เทียบเท่ากับเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในเดือนกุมภาพันธ์ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องที่ร้อยละ 11.82 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 464 ล้านบาท หรือขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 11.82 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 11.85 และ ร้อยละ 6.25 ตามลำดับ จากสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว ทำให้ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีมีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2,745 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 2,827 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -2.88 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมชุมชนลดลง ทำให้สมาชิกมีรายได้จากกิจกรรมการต้อนรับนักท่องเที่ยวลดลง ส่งผลต่อเนื่องต่อรายได้รวมของชุมชนให้ปรับลดลง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านโคก ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.327 เท่ากับเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ของชุมชนไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชุมชนใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมการยกระดับสินค้าทางการเกษตรของสมาชิกในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
3. ส่งเสริมให้ชุมชนทำประชาสัมพันธ์ เพื่อแนะนำการท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านโคก พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน มีนาคม 2562
» ชุมชนบ้านโคก
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนมีนาคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 2,323 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านโคก อยู่ที่ 0.262 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ดีขึ้น ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในเดือนมีนาคมขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 7.29 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนมีนาคม 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 436 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 7.27 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 7.27 และ ร้อยละ 6.57 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกประจำเดือนมีนาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2,323 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมีนาคม 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,368 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 69.81 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมชุมเพิ่มขึ้น ทำให้สมาชิกมีรายได้จากการต้อนรับนักท่องเที่ยว (กิจกรรมการฟ้อนรำลาวครั่ง) ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชาวลาวครั่ง ส่งผลต่อเนื่องต่อรายได้รวมของชุมชนปรับเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านโคก ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนมีนาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.262 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ของชุมชนที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างที่หลากหลายมาขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนทำประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อแนะนำการท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมการยกระดับสินค้าทางการเกษตรของสมาชิกในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
3. ส่งเสริมและเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
ชุมชนบ้านโคก พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ราย 6 เดือน 2562
» ชุมชนบ้านโคก
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2562 พบว่า รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 13,176 บาทต่อครัวเรือน ปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านโคก เฉลี่ยอยู่ที่ 0.283 ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่น้อยกว่าค่ากลางที่อยู่ที่ระดับ 0.5 แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้อยู่ในระดับดี ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2562 ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องที่ร้อยละ 6.46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยงจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) พบว่ามีรายได้อยู่ที่ 3,568 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 3,351 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 6.46 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวได้ดีทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 6.47 และร้อยละ 5.53 ตามลำดับ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่สวยงามและน่าสนใจ ซึ่งเป็นจังหวัดทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและไม่ต้องการเดินทางไกล

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) พบว่า รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 13,176 บาท/ครัวเรือนปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 11,122 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 18.46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากชุมชนบ้านโคกที่เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น จากจุดเด่นในการต้อนรับนักท่องเที่ยวของชุมชน รำลาวครั่ง ทำให้จำนวนกรุ๊ปทัวร์นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รวมถึงในช่วงเดียวกันชุมชนใกล้เคียงมีภาระกิจการศึกษาดูงานจากต่างจังหวัดไม่สามารถรับท่องเที่ยวได้ ส่งผลให้รายได้โดยรวมของชุมชนเพิ่มขึ้นจากการต้อนรับนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับรายได้การท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดสุพรรณบุรี

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านโคก ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.283 ปรับลดลง แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ในภาพรวมของชุมชนบ้านโคกอยู่ในระดับที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมด้านประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องแม้ว่าชุมชนจะเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยเน้นกกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่หลากหลายมาขึ้น เพื่อเสริมกิจกรรมดั้งเดิมที่โดดเด่นของชุมชนอยู่แล้ว
2. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมในอาชีพเสริมแก่สมาชิกในชมรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของสมาชิก และควรให้มีการจัดฝึกอบรมสมาชิกในชุมชนด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชน
3. ส่งเสริมและเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
บทวิเคราะห์รายเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
ชุมชนบ้านโคก พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน เมษายน 2562
» ชุมชนบ้านโคก
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนเมษายน 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 2,645 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านโคก อยู่ที่ 0.311 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่แย่ลง ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 3.29 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนเมษายน 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 436 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 3.29 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 3.31 และ ร้อยละ 2.61 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกประจำเดือนเมษายน 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2,645 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนเมษายน 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 3,164 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -16.38 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมชุมชนน้อยลง ทำให้สมาชิกมีรายได้จากการต้อนรับนักท่องเที่ยวลดลง ส่งผลต่อเนื่องต่อรายได้ในภาพรวมของชุมชน

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนเมษายน 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.311 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ของชุมชนที่แย่ลง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. เพิ่มมาตรการด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เช่น เพิ่มจุดที่ตั้งถังขยะ เพิ่มป้ายบ่งบอกว่าเป็นมาของแต่ละจุดท่องเที่ยว เป็นต้น
2. เร่งพัฒนา หรือส่งเสริมให้มีการบูรณะสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เสมอ โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนบ้านโคก พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน เมษายน 2562
» ชุมชนบ้านโคก
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนบ้านโคกประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 3,805 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านโคก อยู่ที่ 0.327 ปรับตัวปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่แย่ลง ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 4.60 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 397 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 4.60 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 4.60 และ ร้อยละ 4.90 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกประจำเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 3,805 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาคม 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 2,191 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 73.65 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ทำให้สมาชิกของชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้หลักของชุมโคก และรายได้จากการให้เช่าจักรยานโบราณ ส่งผลต่อเนื่องต่อรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในภาพรวมของชุมชนปรับตัวดีขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.327 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ของชุมชนที่แย่ลง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. เพิ่มมาตรการด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เช่น เพิ่มจุดที่ตั้งถังขยะ เพิ่มป้ายบ่งบอกว่าเป็นมาของแต่ละจุดท่องเที่ยว เป็นต้น
2. เร่งพัฒนา หรือส่งเสริมให้มีการบูรณะสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เสมอ โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านเขาพระและชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์
3. ประเด็นเรื่องการให้การสนับสนุนของการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ควรให้การสนับสนุนสมาชิกภายในชุมชนให้ทั่วถึง
ชุมชนบ้านโคก พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน มิถุนายน 2562
» ชุมชนบ้านโคก
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 4,632 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านโคก อยู่ที่ 0.287 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ดีขึ้นของชุมชนบ้านโคก ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 3.22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนมิถุนายน 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 415 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 3.22 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 3.22 และ ร้อยละ 3.10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกประจำเดือนมิถุนายน 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 4,632 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายน 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 3,629 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 27.66 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบมนต์เสน่ห์แห่งวิถีชาวครั่ง ทำให้สมาชิกของชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรมและการประกอบอาหารเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้หลักของชุมโคก และรายได้จากการให้เช่าจักรยานโบราณ ส่งผลต่อเนื่องต่อรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในภาพรวมของชุมชนปรับตัวดีขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านโคก ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนมิถุนายน 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.287 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ของชุมชนที่ดีชึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. เพิ่มมาตรการด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เช่น เพิ่มจุดที่ตั้งถังขยะ เพิ่มป้ายบ่งบอกว่าเป็นมาของแต่ละจุดท่องเที่ยว เป็นต้น
2. สำหรับชุมชนบ้านโคกมีเอกลักษณ์ด้านอาหารพื้นเมืองลาวครั่ง ควรนำจุดเด่นด้านนี้มาเป็นกิจกรรม เที่ยว ทำอาหารพร้อมทานไปกับชุมชนบ้านโคก
บทวิเคราะห์รายเดือน ก.ค. - ก.ย. 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
ชุมชนบ้านโคก พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน กรกฎาคม 2562
» ชุมชนบ้านโคก
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 5,855 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านโคก อยู่ที่ 0.270 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ดีขึ้นของชุมชนบ้านโคก ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 4.93 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 366 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 4.93 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 4.96 และ ร้อยละ 1.95 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกประจำเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 5,855 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคม 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 4,808 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 21.76 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ทำให้สมาชิกของชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรมและการประกอบอาหารเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้หลักของชุมโคก นอกจากนี้ทางชุมชนยังมีรายได้จากการให้เช่าจักรยานโบราณ ส่งผลต่อเนื่องต่อรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในภาพรวมของชุมชนให้ปรับตัวเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านโคก ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.270 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ของชุมชนที่ดีชึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. เพิ่มมาตรการด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เช่น เพิ่มจุดที่ตั้งถังขยะ เพิ่มป้ายบ่งบอกว่าเป็นมาของแต่ละจุดท่องเที่ยว เป็นต้น
2. สำหรับชุมชนบ้านโคกมีเอกลักษณ์ด้านอาหารพื้นเมืองลาวครั่ง ควรนำจุดเด่นด้านนี้มาเป็นกิจกรรม เที่ยว ทำอาหารพร้อมทานไปกับชุมชนบ้านโคก
ชุมชนบ้านโคก พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน สิงหาคม 2562
» ชุมชนบ้านโคก
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรีเบื้องต้น ประจำเดือนเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 353 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 5.81 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 5.86 และ ร้อยละ 1.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 3,983 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านโคก อยู่ที่ 0.226 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ดีขึ้นของชุมชนบ้านโคก ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 5.81 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกประจำเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 3,983 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคม 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 4,029 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ -1.13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนชุมชนลดลง ทำให้สมาชิกของชุมชนมีรายได้จากกิจกรรมและการประกอบอาหารเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงรายได้จากการให้เช่าจักรยานโบราณให้ลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในภาพรวมของชุมชนปรับลดลง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านโคก ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.226 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ของชุมชนที่ดีชึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. เพิ่มมาตรการด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เช่น เพิ่มจุดที่ตั้งถังขยะ เพิ่มป้ายบ่งบอกว่าเป็นมาของแต่ละจุดท่องเที่ยว เป็นต้น
2. สำหรับชุมชนบ้านโคกมีเอกลักษณ์ด้านอาหารพื้นเมืองลาวครั่ง ควรนำจุดเด่นด้านนี้มาเป็นกิจกรรม เที่ยว ทำอาหารพร้อมทานไปกับชุมชนบ้านโคก
ชุมชนบ้านโคก พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน กันยายน 2562
» ชุมชนบ้านโคก
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนกันยายน 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 4,830 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านโคก อยู่ที่ 0.208 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ดีขึ้นของชุมชนบ้านโคก ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 5.55 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรีเบื้องต้น ประจำเดือนเดือนกันยายน 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 350 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 5.55 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 5.60 และ ร้อยละ 1.76 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านโคกประจำเดือนกันยายน 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 4,830 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกันยายน 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 2,431 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 98.68 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนชุมชนมากขึ้น ทำให้สมาชิกของชุมชนมีรายได้จากกิจกรรม (ฟ้อนรำลาวครั่ง) และการประกอบอาหารเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในภาพรวมของชุมชนปรับลดลง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านโคก ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านโคก ประจำเดือนกันยายน 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.208 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ของชุมชนที่ดีชึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. เพิ่มมาตรการด้านต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เช่น เพิ่มจุดที่ตั้งถังขยะ เพิ่มป้ายบ่งบอกว่าเป็นมาของแต่ละจุดท่องเที่ยว เป็นต้น
2. สำหรับชุมชนบ้านโคกมีเอกลักษณ์ด้านอาหารพื้นเมืองลาวครั่ง ควรนำจุดเด่นด้านนี้มาเป็นกิจกรรม เที่ยว ทำอาหารพร้อมทานไปกับชุมชนบ้านโคก