Click to order
Cart
Total: 
Your Name
Your Email
Your Phone
รายละเอียดข้อความ
โปรดระบุชื่อสินค้าและข้อความที่ต้องการปั๊ม
ชุมชนบ้านนาอ้อ
ปีงบประมาณ 2562
รายงานประเมิน บทวิเคราะห์รายได้ชุมชน และ Data Visualization
ชุมชนบ้านนาอ้อ รอบปีงบประมาณ 2562
บทวิเคราะห์รายเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 และรอบ 6 เดือน
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
รอบ 6 เดือน
ชุมชนบ้านนาอ้อ พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน มกราคม 2562
» ชุมชนบ้านนาอ้อ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ในเดือนมกราคม 2562 ขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ 7.81 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 9.96 ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนบ้านนาอ้ออยู่ที่ 2,000 บาทต่อครัวเรือน หรือขยายตัวร้อยละ 76.21 จากช่วงเดียวกันของเดือนปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านนาอ้ออยู่ที่ระดับ 0.000 ปรับตัวลดลงขึ้นจากเดือนก่อนอยู่ที่ 0.538 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านนาอ้อดีกว่าเดือนก่อนหน้า

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลย ในเดือนมกราคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 482 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 7.81 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ +7.85 และ +6.12 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนมกราคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2,000 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนธันวาคม 2561 ที่อยู่ 679 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ +76.21 เป็นผลมาจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมดอกไม้และสัมผัสอากาศหนาวทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มจำนวนขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนมกราคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.000 ปรับตัวลดลงจากเดือนธันวาคม 2561 ที่อยู่ที่ระดับ 0.538 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านนาอ้อปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากการดำเนินการของชุมชนใช้วิธีการจัดสรรเงินให้เท่ากันทุกคน ทำให้ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำของรายได้

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ชุมชนบ้านนาอ้อ เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีมรดกทางวัฒนธรรม มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และประเพณีที่โดดเด่น จึงควรมีการจัดกิจกรรมเน้นจุดเเข็งดังกล่าว ควบคู่ไปกับการทำการตลาดเชิงรุกมากขึ้น รวมถึงเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่น ๆ ของจังหวัดเลย เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้น
ชุมชนบ้านนาอ้อ พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน กุมภาพันธ์ 2562
» ชุมชนบ้านนาอ้อ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ 7.01 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 7.81 ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนบ้านนาอ้ออยู่ที่ 2,000 บาทต่อครัวเรือน หรือขยายตัวร้อยละ 150 จากช่วงเดียวกันของเดือนปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านนาอ้ออยู่ที่ระดับ 0.000 คงที่จากเดือนก่อน บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านนาอ้ออยู่ในระดับดี

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลย ในเดือนกุมพาพันธ์ 2562 พบว่าอยู่ที่ 404 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 7.01 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ +7.00 และ +7.61 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2,000 บาท/ครัวเรือน คงที่จากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมกราคม 2562 ที่อยู่ 2,000 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ+150 เป็นผลมาจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมดอกไม้และสัมผัสอากาศหนาวอย่างต่อเนื่อง ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มจำนวนขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนกุมพาพันธ์ 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.000 คงที่จากเดือนก่อนหน้า สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชน บ้านนาอ้อปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการดำเนินงานของชุมชนบ้านนาอ้อใช้วิธีการสรรเงินให้สมาชิกในชุมชนเท่ากันทุกคน ทำให้ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำของรายได้

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัด นอกจากนี้ควรเน้นรูปแบบกิจกรรมให้หลากหลาย ที่ช่วยจูงใจให้นักท่องเที่ยวให้อยู่ในพื้นที่ได้นานขึ้น เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นด้วย
ชุมชนบ้านนาอ้อ พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน มีนาคม 2562
» ชุมชนบ้านนาอ้อ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ในเดือนมีนาคม 2562 ขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ 4.04 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 7.01 ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนบ้านนาอ้ออยู่ที่ 2,500 บาทต่อครัวเรือนหรือขยายตัวร้อยละ 150 จากช่วงเดียวกันของเดือนปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านนาอ้ออยู่ที่ระดับ 0.000 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านนาอ้ออยู่ในระดับดีคงที่จากเดือนที่ก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลย ในเดือนมีนาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 363 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.04 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ +4.02 และ +5.13 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนมีนาคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2,500 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกุมพาพันธ์ 2562 อยู่ที่ 2,000 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ +150 เป็นผลมาจากใกล้เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว ชุมชนมีการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยว ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนมีนาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.000 ยังขยายตัวแบบคงที่จากเดือนก่อนหน้า สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านนาอ้อดีอย่างต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากการดำเนินการใช้วิธีการสรรเงินให้สมาชิกในชุมชนเท่ากันทุกคน ทำให้ไม่เกิดความเลื่อมล้ำของรายได้

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัดเสริมด้วย
ชุมชนบ้านนาอ้อ พื้นที่พิเศษเลย ราย 6 เดือน 2562
» ชุมชนบ้านนาอ้อ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ในช่วง 6 เดือนเเรกของปีงบประมาณ 2562 ขยายตัวร้อยละ +8.59 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนบ้านนาอ้อรวม อยู่ที่ 9,079 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ +33.81 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านนาอ้ออยู่ที่ระดับ 0.155

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยงจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลยเบื้องต้น ในช่วง 6 เดือนเเรกปี 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) พบว่า อยู่ที่ 2,773 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ +8.59 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่ร้อยละ +8.57 และ +9.54 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในช่วง 6 เเรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 9,079 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่อยู่ที่ 6,784 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ +33.81 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก 1. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องของจังหวัด 2. ในช่วงเดือนปลายเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา มีการจัดงานถวายเพลิงพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) ซึ่งมีภิกษุ สามเณร ศรัทธาสาธุชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก และ 3. ชุมชนบ้านนาอ้อมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อาทิ จัดงานบุญผะเหวด หรือ งานเทศน์มหาชาติมีพิธีอัญเชิญพระอุปคุต วันที่ 26-27 มีนาคม 2562 เป็นต้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในช่วง 6 เดือนเเรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) พบว่า อยู่ในระดับต่ำที่ 0.155 สะท้อนการกระจายรายได้ของชุมชนนาอ้ออยู่ในระดับที่ดี

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ควรนำจุดเด่นของชุมชนบ้านนาอ้อที่เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และมีประเพณีโดดเด่น รวมถึงภูมิทัศน์ของชุมชนที่มีบ้านเรือนสมัยโบราณที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน มาเร่งประชาสัมพันธ์ให้นักเที่ยวได้รู้จักเพิ่มมากขึ้น ควบคู่ไปกับการทำการตลาดเชิงรุกโดยเน้นเชื่อมโยงกับกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่น ๆ ของจังหวัดเลย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
บทวิเคราะห์รายเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
ชุมชนบ้านนาอ้อ พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน เมษายน 2562
» ชุมชนบ้านนาอ้อ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ในเดือนเมษายน 2562 ขยายตัวที่ร้อยละ 9.01 ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนบ้านนาอ้อ อยู่ที่ 2,000 บาทต่อครัวเรือน หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 236.45 จากช่วงเดียวกันของเดือนปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านนาอ้ออยู่ที่ระดับ 0.000 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านนาอ้ออยู่ในระดับดี

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลย ในเดือนเมษายน 2562 พบว่าอยู่ที่ 366 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 9.01 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ +9.05 และ +7.61 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนเมษายน 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2,000 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนเมษายน 2561 อยู่ที่ 2,500 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ +236.45 ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากจังหวัดและพื้นที่ต่าง ๆ มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนเมษายน 2562 อยู่ที่ 0.000 เนื่องจากการดำเนินงานของชุมชนบ้านนาอ้อใช้วิธีการสรรเงินให้สมาชิกในชุมชนเท่ากันทุกคน ทำให้ไม่เกิดความเลื่อมล้ำของรายได้

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการทำการตลาดเชิงรุกมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
ชุมชนบ้านนาอ้อ พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน พฤษภาคม 2562
» ชุมชนบ้านนาอ้อ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ในเดือนพฤษภาคม 2562 ขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ 5.57 ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนบ้านนาอ้อ อยู่ที่ 2,000 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเดือนปีก่อนที่ร้อยละ +227.87 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านนาอ้ออยู่ที่ระดับ 0.000 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านนาอ้ออยู่ในเกณฑ์ดี

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลย ในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 332 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 5.57 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ +5.56 และ +5.80 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2,000 บาท/ครัวเรือน อยู่ในระดับคงที่กับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนเมษายน 2562 อยู่ที่ 2,000 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ +227.87 เป็นผลมาจากเริ่มเข้าสู่หน้าฝน หลังฝนตกอากาศจะเย็นและบางที่ก็มีทะเลหมอก ทำให้นักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาชมทะเลหมอกและความเขียวขจีของป่าในหน้าฝน

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนพฤษาคม 2562 อยู่ที่ 0.000 เนื่องจากการดำเนินงานของชุมชนบ้านนาอ้อใช้วิธีการสรรเงินให้สมาชิกในชุมชนเท่ากันทุกคน ทำให้ไม่เกิดความเลื่อมล้ำของรายได้

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การจัดงานของจังหวัดล่วงหน้า รวมถึงเน้นการจัดกิจกรรมที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวให้อยู่ในพื้นที่ได้นานขึ้น เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น
ชุมชนบ้านนาอ้อ พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน มิถุนายน 2562
» ชุมชนบ้านนาอ้อ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ในเดือนมิถุนายน 2562 ขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ 3.28 ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนบ้านนาอ้อ อยู่ที่ 750 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเดือนปีก่อนที่ร้อยละ 70.21 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านนาอ้ออยู่ที่ระดับ 0.0 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านนาอ้ออยู่ในเกณฑ์ดี

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลย ในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่าอยู่ที่ 350 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 3.28 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ +3.28% และ +5.84% ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 750 บาท/ครัวเรือน ลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาคม 2562 อยู่ที่ 2,000 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ 70.21 เป็นผลมาจากเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้นักท่องเที่ยวไม่นิยมเดินทางมาเที่ยวในจังหวัด และทางจังหวัดก็ไม่มีการจัดกิจกรรมใดๆ ในช่วงเดือนมิถุนายน

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนมิถุนายน 2562 อยู่ที่ 0.0 เนื่องจากการดำเนินงานของชุมชนบ้านนาอ้อใช้วิธีการสรรเงินให้สมาชิกในชุมชนเท่ากันทุกคน ทำให้ไม่เกิดความเลื่อมล้ำของรายได้

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การจัดงานของจังหวัดล่วงหน้า รวมถึงเน้นการจัดกิจกรรมที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวให้อยู่ในพื้นที่ได้นานขึ้น เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น
บทวิเคราะห์รายเดือน ก.ค. - ก.ย. 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
ชุมชนบ้านนาอ้อ พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน กรกฎาคม 2562
» ชุมชนบ้านนาอ้อ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ในเดือนกรกฎาคม 2562 ขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ 3.10 ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนบ้านนาอ้อ อยู่ที่ 1,000 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเดือนปีก่อนที่ร้อยละ 100 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านนาอ้ออยู่ที่ระดับ 0.0 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านนาอ้ออยู่ในเกณฑ์ดี

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลย ในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 310 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 3.61 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ +3.62% และ +3.09% ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 1,000 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายน 2562 อยู่ที่ 750 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ 100 เป็นผลมาจากหลังฝนตกต้นไม้ผลัดใบป่าไม้เริ่มเขียวขจี ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนมิถุนายน 2562 อยู่ที่ 0.0 เนื่องจากการดำเนินงานของชุมชนบ้านนาอ้อใช้วิธีการสรรเงินให้สมาชิกในชุมชนเท่ากันทุกคน ทำให้ไม่เกิดความเลื่อมล้ำของรายได้

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การจัดงานของจังหวัดล่วงหน้า รวมถึงเน้นการจัดกิจกรรมที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวให้อยู่ในพื้นที่ได้นานขึ้น เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น
ชุมชนบ้านนาอ้อ พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน สิงหาคม 2562
» ชุมชนบ้านนาอ้อ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ในเดือนสิงหาคม 2562 ขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ 2.40 ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนบ้านนาอ้อ อยู่ที่ 2,000 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเดือนปีก่อนที่ร้อยละ 275% ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านนาอ้ออยู่ที่ระดับ 0.0 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านนาอ้ออยู่ในเกณฑ์ดี

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลย ในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 350 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 2.40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ +13.90% และ +1.82% ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2,000 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคม 2562 อยู่ที่ 1,000 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ 275% เป็นผลมาจากหลังฝนตกต้นไม้ผลัดใบป่าไม้เริ่มเขียวขจี ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนมิถุนายน 2562 อยู่ที่ 0.0 เนื่องจากการดำเนินงานของชุมชนบ้านนาอ้อใช้วิธีการสรรเงินให้สมาชิกในชุมชนเท่ากันทุกคน ทำให้ไม่เกิดความเลื่อมล้ำของรายได้

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การจัดงานของจังหวัดล่วงหน้า รวมถึงเน้นการจัดกิจกรรมที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวให้อยู่ในพื้นที่ได้นานขึ้น เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของคนในจังหวัดและนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น
ชุมชนบ้านนาอ้อ พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน กันยายน 2562
» ชุมชนบ้านนาอ้อ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ในเดือนกันยายน 2562 ขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ 4.55 ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนบ้านนาอ้อ อยู่ที่ 1,000 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเดือนปีก่อนที่ร้อยละ -66.67% ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านนาอ้ออยู่ที่ระดับ 0.0 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านนาอ้ออยู่ในเกณฑ์ดี

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลย ในเดือนกันยายน 2562 พบว่าอยู่ที่ 290 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.55% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ +14.55% และ +4.09% ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนกันยายน 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 1,000 บาท/ครัวเรือน ลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคม 2562 อยู่ที่ 2,000 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวในอัตราที่ร้อยละ -66.67% เป็นผลมาจากเข้าสู่ฤดูฝนสลับกับอากาศร้อน ทำให้นักท่องเที่ยวไม่นิยมเดินทางมาเที่ยวในจังหวัด และทางจังหวัดก็ไม่มีการจัดกิจกรรมใดๆ ในช่วงเดือนกันยายน

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนกันยายน 2562 อยู่ที่ 0.0 เนื่องจากการดำเนินงานของชุมชนบ้านนาอ้อใช้วิธีการสรรเงินให้สมาชิกในชุมชนเท่ากันทุกคน ทำให้ไม่เกิดความเลื่อมล้ำของรายได้

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การจัดงานของจังหวัดล่วงหน้า รวมถึงเน้นการจัดกิจกรรมที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวให้อยู่ในพื้นที่ได้นานขึ้น เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของคนในจังหวัดและนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น