Click to order
Cart
Total: 
Your Name
Your Email
Your Phone
รายละเอียดข้อความ
โปรดระบุชื่อสินค้าและข้อความที่ต้องการปั๊ม
ชุมชนบ้านหนองเสือ
ปีงบประมาณ 2562
รายงานประเมิน บทวิเคราะห์รายได้ชุมชน และ Data Visualization
ชุมชนบ้านหนองเสือ รอบปีงบประมาณ 2562

บทวิเคราะห์รายเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 และรอบ 6 เดือน
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
รอบ 6 เดือน
ชุมชนบ้านหนองเสือ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน มกราคม 2562
» ชุมชนบ้านหนองเสือ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนมกราคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 9,340 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านหนองเสือ อยู่ที่ 0.322 ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้า แสดงให้เห็นการกระจายตัวของรายได้อยู่ในระดับที่ดี ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในเดือนมกราคมขยายตัวได้ดีต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ 8.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนมกราคม 2562 พบว่า รายได้รวม อยู่ที่ 489 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 8.70 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวได้ดีทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและรายได้จากชาวต่างชาติ โดยรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยขยายตัวร้อยละ 8.70 ส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ร้อยละ 8.00 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว ทำให้ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีมีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
สำหรับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือในเดือนมกราคม 2562 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 9,340 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมกราคม 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 11,167 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -16.36 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกหลักของชุมชนออกบูทเพื่อจำหน่ายสินค้าได้น้อยลง โดยเฉพาะสมาชิกหลักของชุมชน (กิตติ์ธเนศ พุฒพีระวิทย์) ซึ่งรายได้หลักของชุมชนมาจากบุคคลดังกล่าว ส่งผลให้รายได้โดยรวมของชุมชนปรับลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนมกราคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.322 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ของชุมขนที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้ต่อเนื่องเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว โดยเฉพาะควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนใหม่ เพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนใหม่เป็นที่รู้จักมากขึ้น
2. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมสมาชิกในชุมชนด้านศักยภาพการจัดกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น
3. ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรในชุมชน ส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
ชุมชนบ้านหนองเสือ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน กุมภาพันธ์ 2562
» ชุมชนบ้านหนองเสือ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 11,300 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านหนองเสืออยู่ที่ 0.347 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่แย่ลง ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในเดือนกุมภาพันธ์ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องที่ร้อยละ 11.82 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 464 ล้านบาท หรือขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 11.82 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 11.85 และ ร้อยละ 6.25 ตามลำดับ จากสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว ทำให้ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีมีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 11,300 บาท/ครัวเรือน ปรับลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 22,833 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -50.51 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจำหน่ายสินค้าของสมาชิกลดลง เนื่องจากกิจกรรมในการออกบูทเพื่อจำหน่ายสินค้าน้อยลงซึ่งเป็นรายได้หลักของชุมชน ส่งผลให้รายได้โดยราวมของชุมชนปรับลดลง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.347 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่แย่ลง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชุมชนใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมการยกระดับสินค้าทางการเกษตรของสมาชิกในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
3. ส่งเสริมให้ชุมชนทำประชาสัมพันธ์ เพื่อแนะนำการท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านหนองเสือ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน มีนาคม 2562
» ชุมชนบ้านหนองเสือ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนมีนาคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 10,000 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านหนองเสือ อยู่ที่ 0.324 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ดีขึ้น ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในเดือนมีนาคมขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 7.29 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนมีนาคม 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 436 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 7.27 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 7.27 และ ร้อยละ 6.57 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
สำหรับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือในเดือนมีนาคม 2562 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 10,000 บาท/ครัวเรือน ปรับลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมีนาคม 2561 ที่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 13,000 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -23.08 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจำหน่ายสินค้าของสมาชิกลดลง เนื่องจากกิจกรรมการออกบูทเพื่อจำหน่ายสินค้าลดลลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้รายได้โดยรวมของชุมชนปรับลดลง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนมีนาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.324 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างที่หลากหลายมาขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนทำประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อแนะนำการท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมการยกระดับสินค้าทางการเกษตรของสมาชิกในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
3. ส่งเสริมและเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
ชุมชนบ้านหนองเสือ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ราย 6 เดือน 2562
» ชุมชนบ้านหนองเสือ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2562 พบว่า ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2562 ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 57,380 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านหนองเสือเฉลี่ยอยู่ที่ 0.331 ปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ของชุมชนบ้านหนองเสืออยู่ในระดับที่แย่ลง ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2562 ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องที่ร้อยละ 6.46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยงจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) พบว่ามีรายได้อยู่ที่ 3,568 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 3,351 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 6.46 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวได้ดีทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 6.47 และร้อยละ 5.53 ตามลำดับ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่สวยงามและน่าสนใจ ซึ่งเป็นจังหวัดทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและไม่ต้องการเดินทางไกล

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) พบว่า รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 57,380 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 70,233 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -18.30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรายได้หลักของชุมชนบ้านหนองเสือจะขึ้นอยู่กับกับรายได้ของคุณกิตติ์ธเนศ ที่มีรายได้จากการออกบูทขายบะจ่าง และในช่วงต้นปีที่ผ่าน (ตั้งแต่มกราคม 2562 - มีนาคม 2562) เข้ารับการผ่าตัดต้องพักฟื้น ทำให้การออกบูทขายของได้น้อยลง จึงทำให้รายได้โดยรวมของชุมชนบ้านหนองเสือปรับลดลง ประกอบสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนชุมชนฯ น้อยลง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านหนองเสือ ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.331 ปรับเพิ่มเล็กน้อย แสดงถึงการกระจายรายได้ที่แย่ลงของชุมชนบ้านหนองเสือ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ส่งเสริมการอบรมด้านอาชีพสำหรับภายในชุมชม เพื่อให้สมาชิกรายอื่นๆ มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง จะทำให้รายได้ของชุมชนมีการกระจายมากขึ้น ไม่ใช่รายได้กระจุกตัวอยู่กับบุคคลคนเดียว
2. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมในอาชีพเสริมแก่สมาชิกในชมรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของสมาชิก และควรให้มีการจัดฝึกอบรมสมาชิกในชุมชนด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชน
3. ส่งเสริมและเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
บทวิเคราะห์รายเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
ชุมชนบ้านหนองเสือ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน เมษายน 2562
» ชุมชนบ้านหนองเสือ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนเมษายน 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 11,100 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านหนองเสือ อยู่ที่ 0.339 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่แย่ลง ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 3.29 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนเมษายน 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 436 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 3.29 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 3.31 และ ร้อยละ 2.61 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
สำหรับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือในเดือนเมษายน 2562 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 11,100 บาท/ครัวเรือน ปรับเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนเมษายน 2561 ที่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 5,625 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 97.33 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยฐานต่ำของปีก่อน ประกอบกับในเดือนนี้สมาชิกมีการออกบูทจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ส่งให้รายได้เสริมในการจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้รายได้โดยรวมของชุมชนปรับเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนเมษายน 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.339 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่แย่ลง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. เพิ่มมาตรการด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เช่น เพิ่มจุดที่ตั้งถังขยะ เพิ่มป้ายบ่งบอกว่าเป็นมาของแต่ละจุดท่องเที่ยว เป็นต้น
2. เร่งพัฒนา หรือส่งเสริมให้มีการบูรณะสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เสมอ โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3. ประเด็นเรื่องการให้การสนับสนุนของการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ควรให้การสนับสนุนสมาชิกภายในชุมชนให้ทั่วถึง
ชุมชนบ้านหนองเสือ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน พฤษภาคม 2562
» ชุมชนบ้านหนองเสือ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 6,340 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านหนองเสือ อยู่ที่ 0.242 ปรับตัวปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ดีขึ้น ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 4.60 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 397 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 4.60 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 4.60 และ ร้อยละ 4.90 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือในเดือนพฤษภาคม 2562 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 6,340 บาท/ครัวเรือน ปรับลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาคม 2561 ที่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 7,250 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -12.55 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสมาชิกออกบูทจำหน่ายสินค้าน้อยลง รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวในชุมชนลดลง ส่งให้รายได้เสริมในการจำหน่ายสินค้าได้ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้รายได้โดยรวมของชุมชน

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.242 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. เพิ่มมาตรการด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เช่น เพิ่มจุดที่ตั้งถังขยะ เพิ่มป้ายบ่งบอกว่าเป็นมาของแต่ละจุดท่องเที่ยว เป็นต้น
2. เร่งพัฒนา หรือส่งเสริมให้มีการบูรณะสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เสมอ โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบ้านเขาพระและชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์
3. ประเด็นเรื่องการให้การสนับสนุนของการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ควรให้การสนับสนุนสมาชิกภายในชุมชนให้ทั่วถึง
ชุมชนบ้านหนองเสือ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน มิถุนายน 2562
» ชุมชนบ้านหนองเสือ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 15,600 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านหนองเสือ อยู่ที่ 0.601 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่แย่ลงของชุมชนบ้านหนองเสือ ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 3.22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนมิถุนายน 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 415 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 3.22 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 3.22 และ ร้อยละ 3.10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือในเดือนมิถุนายน 2562 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 15,600 บาท/ครัวเรือน ปรับเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายน 2561 ที่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 12,800 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 21.88 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสมาชิกออกบูทจำหน่ายสินค้าได้เพิ่ม รวมถึงรายหลักของชุมชนจากคุณกิตธเนศน์ที่สามารถกลับดำเนินกิจการได้เป็นปกติ ส่งผลให้รายได้โดยรวมของชุมชน

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านหนองเสือ ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.601 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นค่าดัชนีที่สูงกว่าค่ากลางแสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่แย่ลง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมการอบรมด้านอาชีพสำหรับภายในชุมชม เพื่อให้สมาชิกรายอื่นๆ มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง จะทำให้รายได้ของชุมชนมีการกระจายมากขึ้น ไม่ใช่รายได้กระจุกตัวอยู่กับบุคคลคนเดียว
2. ส่งเสริมและเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
บทวิเคราะห์รายเดือน ก.ค. - ก.ย. 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
ชุมชนบ้านหนองเสือ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน กรกฎาคม 2562
» ชุมชนบ้านหนองเสือ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 12,125 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านหนองเสือ อยู่ที่ 0.601 เท่ากับเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนบ้านหนองเสือไม่มีการเปลี่ยนแปลง ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 4.93 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 366 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 4.93 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 4.96 และ ร้อยละ 1.95 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือในเดือนกรกฎาคม 2562 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 12,125 บาท/ครัวเรือน ปรับลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 16,600 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -26.96 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากจากสมาชิกออกบูทจำหน่ายสนชินค้าได้น้อยลงเป็นสำคัญ ประกอบกับกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งในเดือนนี้มีการทดลองต้อนรับนักท่องเที่ยว ส่งผลให้รายได้โดยรวมของชุมชนลดลง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านหนองเสือ ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.601 เท่ากับเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนบ้านหนองเสือไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมการอบรมด้านอาชีพสำหรับภายในชุมชม เพื่อให้สมาชิกรายอื่นๆ มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง จะทำให้รายได้ของชุมชนมีการกระจายมากขึ้น ไม่ใช่รายได้กระจุกตัวอยู่กับบุคคลคนเดียว
2. ส่งเสริมและเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
3. ส่งเสริมกิจกรรมการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพื่อให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว
ชุมชนบ้านหนองเสือ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน สิงหาคม 2562
» ชุมชนบ้านหนองเสือ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 16,200 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านหนองเสือ อยู่ที่ 0.563 ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนบ้านหนองเสือที่ดีขึ้น ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 5.81 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรีเบื้องต้น ประจำเดือนเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 353 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 5.81 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 5.86 และ ร้อยละ 1.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือในเดือนสิงหาคม 2562 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 16,200 บาท/ครัวเรือน ปรับเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคม 2561 ที่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 11,700 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 38.46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากจำหน่ายสินค้าของสมาชิกในชุมชน เนื่องจากในเดือนนี้สมาชิกได้นำสินค้าไปร่วมออกบูธที่เมืองทองธานี ส่งผลให้รายได้โดยรวมของชุมชนบ้านหนองเสือปรับเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านหนองเสือ ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.563 ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนบ้านหนองเสือดีขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมการอบรมด้านอาชีพสำหรับภายในชุมชม เพื่อให้สมาชิกรายอื่นๆ มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง จะทำให้รายได้ของชุมชนมีการกระจายมากขึ้น ไม่ใช่รายได้กระจุกตัวอยู่กับบุคคลคนเดียว
2. ส่งเสริมและเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
3. ส่งเสริมกิจกรรมการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพื่อให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว
ชุมชนบ้านหนองเสือ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน กันยายน 2562
» ชุมชนบ้านหนองเสือ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนกันยายน 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 20,750 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านหนองเสือ อยู่ที่ 0.527 ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนบ้านหนองเสือที่ดีขึ้น ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 5.55 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรีเบื้องต้น ประจำเดือนเดือนกันยายน 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 350 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 5.55 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 5.60 และ ร้อยละ 1.76 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหนองเสือในเดือนกันยายน 2562 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 20,750 บาท/ครัวเรือน ปรับเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกันยายน 2561 ที่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 11,400 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 82.02 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากจำหน่ายสินค้าของสมาชิกในชุมชน ส่งผลให้รายได้โดยรวมของชุมชนบ้านหนองเสือปรับเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านหนองเสือ ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนกันยายน 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.527 ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนบ้านหนองเสือดีขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมการอบรมด้านอาชีพสำหรับภายในชุมชม เพื่อให้สมาชิกรายอื่นๆ มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง จะทำให้รายได้ของชุมชนมีการกระจายมากขึ้น ไม่ใช่รายได้กระจุกตัวอยู่กับบุคคลคนเดียว
2. ส่งเสริมและเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
3. ส่งเสริมกิจกรรมการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพื่อให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว