Click to order
Total: 
Your Name
Your Email
Your Phone
รายละเอียดข้อความ
โปรดระบุชื่อสินค้าและข้อความที่ต้องการปั๊ม
ชุมชนบ้านสลักคอก
ปีงบประมาณ 2562
รายงานประเมิน บทวิเคราะห์รายได้ชุมชน และ Data Visualization
ชุมชนบ้านสลักคอก รอบปีงบประมาณ 2562
บทวิเคราะห์รายเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 และรอบ 6 เดือน
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
รอบ 6 เดือน
ชุมชนบ้านสลักคอก พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน มกราคม 2562
» ชุมชนบ้านสลักคอก
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด ในเดือนมกราคม 2562 ขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 8.78 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนบ้านสลักคอกในเดือนมกราคม 2562 อยู่ที่ 966 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 7.28 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านสลักคอกอยู่ที่ระดับ 0.256 ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านสลักคอกอยู่ในเกณฑ์ดี

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดตราด ในเดือนมกราคม 2562 พบว่า อยู่ที่ 2,145 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 8.78 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เร่งขึ้นจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 6.67 จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ 8.33 และร้อยละ 9.12 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนของชุมชนบ้านสลักคอกในเดือนมกราคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 966 บาทต่อครัวเรือน ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 1,039 บาทต่อครัวเรือน อย่างไรก็ดี รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมกราคม 2562 ข้างต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมกราคม 2561 ที่อยู่ที่ 900 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 7.28 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนอย่างต่อเนื่อง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนมกราคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.256 ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านสลักคอกอยู่ในเกณฑ์ดีในเดือนมกราคม 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
สนับสนุนการฝึกภาษาต่างประเทศเพื่อให้ชุมชนสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น
ชุมชนบ้านสลักคอก พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน
กุมภาพันธ์ 2562
» ชุมชนบ้านสลักคอก
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 9.92 จากช่วงเดียวกันปีก่อน เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 8.78 ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนบ้านสลักคอกอยู่ที่ 1,087 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นการขยายตัวในอัตราเร่งสูงถึงร้อยละ 20.88 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านสลักคอกทรงตัวอยู่ในระดับเดียวกับเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 0.258 และต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านสลักคอกอยู่ในเกณฑ์ดี

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดตราด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่าอยู่ที่ 2,019 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 9.92 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เร่งขึ้นจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 8.78 จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ 8.96 และร้อยละ 10.62 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านสลักคอก ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 1,088 บาทต่อครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ 966 บาทต่อครัวเรือน และปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกุมภาพันธ์ 2561 ที่อยู่ที่ 900 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวในอัตราเร่งสูงถึงร้อยละ 20.88 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยฤดูกาลที่กลับมาเป็นปกติมากขึ้นในปี 2562 ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวมาลงพื้นที่ต่อเนื่อง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ทรงตัวอยู่ในระดับเดียวกับเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 0.258 และต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านสลักคอกอยู่ในเกณฑ์ดี

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ส่งเสริมให้มีการปลูกพืช ผัก และผลไม้ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อลดผลกระทบจากราคาขายที่ผันผวน
ชุมชนบ้านสลักคอก พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน มีนาคม 2562
» ชุมชนบ้านสลักคอก
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด ในเดือนมีนาคม 2562 ขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 8.60 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนบ้านสลักคอกอยู่ที่ 1,130 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นการขยายตัวในอัตราเร่งติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 ร้อยละ 25.51 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านสลักคอกทรงตัวอยู่ในระดับเดียวกับเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 0.257 และต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านสลักคอกอยู่ในเกณฑ์ดี

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดตราด ในเดือนมีนาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ 1,963 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 8.60 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยอัตราการขยายตัวในเดือนมีนาคม 2562 ชะลอลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 9.92 จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวชะลอลงของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 8.03 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวไทยขยายตัวดีต่อเนื่องที่ร้อยละ 9.35 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านสลักคอก ในเดือนมีนาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 1,130 บาทต่อครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ 1,088 บาทต่อครัวเรือน และปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมีนาคม 2561 ที่อยู่ที่ 900 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวในอัตราเร่งติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 ร้อยละ 25.51 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาลงพื้นที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนมีนาคม 2562 พบว่า ทรงตัวอยู่ในระดับเดียวกับเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 0.257 และต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านสลักคอกอยู่ในเกณฑ์ดีในเดือนมีนาคม 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
สนับสนุนการฝึกภาษาต่างประเทศเพื่อให้ชุมชนสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น
ชุมชนบ้านสลักคอก พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ราย 6 เดือน 2562
» ชุมชนบ้านสลักคอก
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดเบื้องต้น ในช่วง 6 เดือนเเรกปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) ขยายตัวร้อยละ 8.29 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนบ้านสลักคอกรวมอยู่ที่ 5,635 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.35 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านสลักคอก อยู่ที่ระดับ 0.257

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยงจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดตราดเบื้องต้นในช่วง 6 เดือนเเรกของปี 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) พบว่า อยู่ที่ 11,224.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 8.29 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 7.73 จากช่วงเดียวกันปีก่อน และร้อยละ 8.83 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในช่วง 6 เดือนเเรกของปี 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 5,635 บาทบาทครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในช่วง 6 เดือนเเรกปีงบประมาณ 2561 ที่อยู่ที่ 5,400 บาทต่อครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 4.35 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากฐานต่ำในปีก่อนหน้า โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 ฤดูมรสุมกลับมาเป็นปกติ ส่งผลให้รายได้ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ในช่วงเดียวกันของปี 2561 ฐานรายได้ของชุมชนบ้านสลักคอกยังคงต่ำ เนื่องจากชุมชนต้องประสบกับช่วงมรสุมที่ยาวนานกว่าทุกปี กอปรกับกลุ่มชาวบ้านที่ทำสวนมีรายได้ลดลงต่อเนื่อง ตามราคาขายที่ลดลง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในช่วง 6 เดือนเเรกปี 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.257 ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางที่อยู่ที่ระดับ 0.500 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนบ้านสลักคอกที่อยู่ในระดับที่ดี

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สนับสนุนการฝึกภาษาต่างประเทศเพื่อให้ชุมชนสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมให้มีการปลูกพืช ผัก และผลไม้ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อลดผลกระทบจากราคาขายที่ผันผวน
บทวิเคราะห์รายเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
ชุมชนบ้านสลักคอก พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน เมษายน 2562
» ชุมชนบ้านสลักคอก
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด ในเดือนเมษายน 2562 ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ 5.60 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนบ้านสลักคอกอยู่ที่ 1,053 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 16.97 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านสลักคอกทรงตัวอยู่ในระดับเดียวกับเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 0.257 และต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านสลักคอกที่อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดตราดในเดือนเมษายน 2562 พบว่า ลดลงจากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ 1,859 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 5.60 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 8.60 จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ขยายตัวชะลอลง โดยขยายตัวร้อยละ 5.20 และร้อยละ 6.55 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านสลักคอก ในเดือนเมษายน 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 1,053 บาทต่อครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนเมษายน 2561 ที่อยู่ที่ 900 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวชะลอลงที่ร้อยละ 16.97 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า สอดคล้องกับภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดที่ขยายตัวชะลอลงในเดือนเมษายน 2562 โดยในเดือนเมษายน 2562 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาลงชุมชนบ้านสลักคอกลดลง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนเมษายน 2562 พบว่า ทรงตัวอยู่ในระดับเดียวกับเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 0.257 และต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านสลักคอกอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องในเดือนเมษายน 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ส่งเสริมให้มีการปลูกพืช ผัก และผลไม้ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อลดผลกระทบจากราคาขายที่ผันผวน
ชุมชนบ้านสลักคอก พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน
พฤษภาคม 2562
» ชุมชนบ้านสลักคอก
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด ในเดือนพฤษภาคม 2562 ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ 4.63 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนบ้านสลักคอกอยู่ที่ 1,094 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 21.6 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านสลักคอกทรงตัวอยู่ในระดับเดียวกับเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 0.256 ต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านสลักคอกอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดตราด ในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า ลดลงจากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ 1,797 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.63 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 5.60 จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ขยายตัวชะลอลงที่ร้อยละ 2.13 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยกลับมาเร่งขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 5.73 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านสลักคอก ในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 1,094 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 1,053 บาทต่อครัวเรือน และเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาคม 2561 ที่อยู่ที่ 900 บาทต่อครัวเรือน ส่งผลให้รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านสลักคอกในเดือนพฤษภาคม 2562 ขยายตัวร้อยละ 21.60 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนชุมชนบ้านสลักคอกเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า ทรงตัวอยู่ในระดับเดียวกับเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 0.256 ต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านสลักคอกอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องในเดือนพฤษภาคม 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สนับสนุนการฝึกภาษาต่างประเทศเพื่อให้ชุมชนสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริมให้มีการปลูกพืช ผัก และผลไม้ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อลดผลกระทบจากราคาขายที่ผันผวน
ชุมชนบ้านสลักคอก พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน มิถุนายน 2562
» ชุมชนบ้านสลักคอก
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดในเดือนมิถุนายน 2562 ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ 4.18 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนบ้านสลักคอกอยู่ที่ 1,326 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 47.36 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านสลักคอกอยู่ที่ระดับ 0.257 ทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า และอยู่ในระดับต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านสลักคอกที่อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดตราด ในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่าลดลงจากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ 1,466 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.18 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 4.63 จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยที่ขยายตัวชะลอลงที่ร้อยละ 4.68 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาขยายตัวเร่งขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 3.06 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านสลักคอกในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 1,326 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 1,094 บาทต่อครัวเรือน และเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายน 2561 ที่อยู่ที่ 900 บาทต่อครัวเรือน ส่งผลให้รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านสลักคอกในเดือนมิถุนายน 2562 ขยายตัวร้อยละ 47.36 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนชุมชนบ้านสลักคอกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.257 ทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.256 และต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 สะท้อนการกระจายรายได้ที่อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สนับสนุนการฝึกภาษาต่างประเทศเพื่อให้ชุมชนสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น
2. ออกแบบโปรแกรมล่องเรือรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น โดยไม่กระทบต่อวิถีชีวิตเดิมของชาวบ้าน เช่น เพิ่มกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ระหว่างการร่องเรือ การเปลี่ยนเส้นทางการนำเที่ยวเพื่อให้เห็นทิวทัศน์ที่แตกต่างจากเส้นทางเดิม เป็นต้น
บทวิเคราะห์รายเดือน ก.ค. - ก.ย. 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
ชุมชนบ้านสลักคอก พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน
กรกฎาคม 2562
» ชุมชนบ้านสลักคอก
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดในเดือนกรกฎาคม 2562 ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ 3.83 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนบ้านสลักคอกอยู่ที่ 60,706 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 25.09 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านสลักคอกอยู่ที่ระดับ 0.224 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า และอยู่ในระดับต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านสลักคอกที่ปรับตัวดีขึ้น

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดตราดในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่าลดลงจากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ 1,260 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 3.83 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 4.18 จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยที่ขยายตัวชะลอลงที่ร้อยละ 3.39 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัวเร่งขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ที่ร้อยละ 4.86 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านสลักคอกในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 60,706 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 1,326 บาทต่อครัวเรือน และเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่อยู่ที่ 48,531 บาทต่อครัวเรือน ส่งผลให้รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านสลักคอกในเดือนกรกฎาคม 2562 ขยายตัวในอัตราเร่งสูงถึงร้อยละ 241.67 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ในเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่ชุมชนบ้านสลักคอกมีการจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกในชุมชนที่มีหุ้นรายได้เฉลี่ยในเดือนนี้จึงสูงกว่าเดือนก่อนหน้าค่อนข้างมาก นอจกากนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2562 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนชุมชนบ้านสลักคอกเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเป็นจำนวนมากในเดือนนี้ ทำให้รอบการเดินเรือนำเที่ยวต่อคนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.224 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.257 และต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 สะท้อนการกระจายรายได้ที่ปรับตัวดีขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สนับสนุนการฝึกภาษาต่างประเทศเพื่อให้ชุมชนสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น
2. ออกแบบโปรแกรมล่องเรือรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น โดยไม่กระทบต่อวิถีชีวิตเดิมของชาวบ้าน เช่น เพิ่มกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ระหว่างการร่องเรือ การเปลี่ยนเส้นทางการนำเที่ยวเพื่อให้เห็นทิวทัศน์ที่แตกต่างจากเส้นทางเดิม เป็นต้น
ชุมชนบ้านสลักคอก พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน สิงหาคม 2562
» ชุมชนบ้านสลักคอก
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด ในเดือนสิงหาคม 2562 ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อยที่ร้อยละ 3.79 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนบ้านสลักคอกอยู่ที่ 3,186 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นการขยายตัวในอัตราเร่งต่อเนื่องสูงถึงร้อยละ 253.97 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านสลักคอกอยู่ที่ระดับ 0.181 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า และอยู่ในระดับต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านสลักคอกที่ปรับตัวดีขึ้น

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดตราด ในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า ทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้าที่ 1,265 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 3.79 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 3.83 จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยที่ขยายตัวชะลอลงที่ร้อยละ 2.50 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัวเร่งขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ที่ร้อยละ 6.95 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านสลักคอกในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 3,186 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 3,075 บาทต่อครัวเรือน และเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคม 2561 ที่อยู่ที่ 900 บาทต่อครัวเรือน ส่งผลให้รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านสลักคอกในเดือนสิงหาคม 2562 ขยายตัวในอัตราเร่งต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ที่ร้อยละ 253.97 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนชุมชนบ้านสลักคอกเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเป็นจำนวนมากต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ทำให้รอบการเดินเรือนำเที่ยวต่อคนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.181 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.224 และต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 สะท้อนการกระจายรายได้ที่ปรับตัวดีขึ้นในเดือนสิงหาคม 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สนับสนุนการฝึกภาษาต่างประเทศเพื่อให้ชุมชนสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น
2. ออกแบบโปรแกรมล่องเรือรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น โดยไม่กระทบต่อวิถีชีวิตเดิมของชาวบ้าน เช่น เพิ่มกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ระหว่างการร่องเรือ การเปลี่ยนเส้นทางการนำเที่ยวเพื่อให้เห็นทิวทัศน์ที่แตกต่างจากเส้นทางเดิม เป็นต้น
ชุมชนบ้านสลักคอก พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน กันยายน 2562
» ชุมชนบ้านสลักคอก
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด ในเดือนกันยายน 2562 ขยายตัวเร่งขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ 6.74 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนบ้านสลักคอกอยู่ที่ 1,300 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงที่ร้อยละ 44.44 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนบ้านสลักคอกอยู่ที่ระดับ 0.144 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า และอยู่ในระดับต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนบ้านสลักคอกที่ปรับตัวดีขึ้น

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดตราด ในเดือนกันยายน 2562 พบว่า อยู่ที่ 1,252 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 6.74 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวในอัตราที่เร่งกว่าเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวที่ร้อยละ 3.79 จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 6.00 และร้อยละ 8.53 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านสลักคอกในเดือนกันยายน 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 1,30000 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 3,075 บาทต่อครัวเรือน และเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคม 2561 ที่อยู่ที่ 900 บาทต่อครัวเรือน ส่งผลให้รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านสลักคอกในเดือนสิงหาคม 2562 ขยายตัวในอัตราเร่งต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ที่ร้อยละ 253.97 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมี่รนีรนีเยือนชุมชนบ้านสลักคอกเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเป็นจำนวนมากต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ทำให้รอบการเดินเรือนำเที่ยวต่อคนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนกันยายน 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.144 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.181 และต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 สะท้อนการกระจายรายได้ที่ปรับตัวดีขึ้นในเดือนกันยายน 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สนับสนุนการฝึกภาษาต่างประเทศเพื่อให้ชุมชนสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น
2. ออกแบบโปรแกรมล่องเรือรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น โดยไม่กระทบต่อวิถีชีวิตเดิมของชาวบ้าน เช่น เพิ่มกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ระหว่างการร่องเรือ การเปลี่ยนเส้นทางการนำเที่ยวเพื่อให้เห็นทิวทัศน์ที่แตกต่างจากเส้นทางเดิม เป็นต้น
3. ชุมชนบ้านสลักคอกเริ่มดำเนินกิจกรรมอาชีพเสริมจากการเดินเรือมาเป็นระยะเวลากว่า 14 ปี และปัจจุบันชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ค่อนข้างดี มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ นอกจากนี้ ยังมีการนำผลิตภัณฑ์จากชุมชนอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงมาวางขายให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อกระจายรายได้ให้กับชุมชนอื่น ๆ มีการบริหารจัดการภายในชุมชนที่เป็นระบบ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก จึงเหมาะเป็นชุมชนตัวอย่างให้กับชุมชนที่อยู่ในระยะเริ่มต้นอื่น ๆ ในการศึกษาแนวทางและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง