Click to order
Total: 
Your Name
Your Email
Your Phone
รายละเอียดข้อความ
โปรดระบุชื่อสินค้าและข้อความที่ต้องการปั๊ม
ชุมชนปลาบ่า
ปีงบประมาณ 2562
รายงานประเมิน บทวิเคราะห์รายได้ชุมชน และ Data Visualization
ชุมชนปลาบ่า รอบปีงบประมาณ 2562
บทวิเคราะห์รายเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 และรอบ 6 เดือน
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
รอบ 6 เดือน
ชุมชนปลาบ่า พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน มกราคม 2562
» ชุมชนปลาบ่า
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเบื้องต้นในเดือนมกราคม 2562 ขยายตัวที่ร้อยละ 7.81 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนปลาบ่า เฉลี่ยอยู่ที่ 5,350 บาทต่อครัวเรือน หดตัวลงที่ร้อยละ -31.85 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนปลาบ่าอยู่ที่ระดับ 0.515 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 0.514

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลยในเดือนมกราคม 2562 พบว่า อยู่ที่ 482 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 7.81 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่ร้อยละ 7.85 และ 6.12 ตามลำดับ โดยภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดเลยในเดือนมกราคม 2562 ขยายตัวดีอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย จากการที่จังหวัดเลยมีจำนวนแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมากที่มีความหลากหลายพื้นที่ ทั้งด้านความสวยทางธรรมชาติและด้านวัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจดึงดูดใจนักท่องเที่ยว

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนปลาบ่าในเดือนมกราคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 5,350 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 7,850 บาท/ครัวเรือน โดยหดตัวลงที่ร้อยละ -31.85 จากการที่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชุมชนปลาบ่าลดลง เนื่องมาจากการเดินทางขึ้นภูบักไดมีการเปิดเส้นทางให้ขึ้นได้อีกทาง (บ้านท่าศาลา ตำบลท่าศาลา) ส่งผลให้นักท่องเที่ยวถูกเเบ่งไปขึ้นอีกทาง และจากอากาศที่ร้อนขึ้นส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง รวมถึงการเดินทางไปยังไม่ค่อยสะดวกมากนัก ยกเว้นเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบที่เจาะจงไปเที่ยวพื้นที่ชุมชนปลาบ่าเท่านั้น ส่วนนักท่องเที่ยวอื่นๆ ส่วนใหญ่จะไปในพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดเลยที่มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่ง เช่น ภูกระดึง และอำเภอเชียงคาน เป็นต้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของชุมชนปลาบ่าในเดือนมกราคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.515 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.514 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนปลาบ่าที่แย่ลงจากเดือนก่อนหน้า

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.เพิ่มการประชาสัมพันธ์ชุมชนปลาบ่าให้เป็นที่รู้จักให้มากขึ้น
2.ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น พื้นผิวถนน และเพิ่มจำนวนป้ายบอกทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสังเกตให้แก่นักท่องเที่ยว
ชุมชนปลาบ่า พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน กุมภาพันธ์ 2562
» ชุมชนปลาบ่า
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเบื้องต้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขยายตัวที่ร้อยละ 7.01 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนปลาบ่า เฉลี่ยอยู่ที่ 5,209 บาทต่อครัวเรือน ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 3.93 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนปลาบ่าอยู่ที่ระดับ 0.558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 0.515

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลยในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า อยู่ที่ 404 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.01 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยที่ร้อยละ 7.61 และ 7.60 ตามลำดับ โดยภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดเลยในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขยายตัวดีอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน เป็นเดือนที่ 2 นับจากต้นปี 2562 จากการที่ยังเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (เดือนต.ค. – ก.พ. ของทุกปี)

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนปลาบ่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 5,209 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 5,012 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 3.93 เนื่องจากชุมชนมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยือน รวมทั้งมีรายได้เสริมจากการขายพืชผักผลไม้เมืองหนาวและผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น แมคคาดิเมีย และกาแฟ

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของชุมชนปลาบ่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.515 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนปลาบ่าที่แย่ลงจากเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ หากนำรายได้เสริมของวิสาหกิจชุมชนรายหนึ่งที่สูงออกจากการคำนวณแล้ว พบว่า การกระจายรายได้ในชุมชนปลาบ่ายังคงมีความเหลื่อมล้ำที่เป็นปกติไม่มีความเหลื่อมล้ำมากนักอย่างมีนัยสำคัญ

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักให้มากขึ้น
2.ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น พื้นผิวถนน และป้ายบอกทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสังเกตให้แก่นักท่องเที่ยว
3.การสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากแหล่งท่องเที่ยวหลักในอำเภอภูเรือ และอำเภอด่านซ้าย
ชุมชนปลาบ่า พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน มีนาคม 2562
» ชุมชนปลาบ่า
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเบื้องต้นในเดือนมีนาคม 2562 ขยายตัวที่ร้อยละ 4.04 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนปลาบ่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3,956 บาทต่อครัวเรือน หดตัวลงที่ร้อยละ -13.35 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนปลาบ่าอยู่ที่ระดับ 0.585 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 0.558

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลยในเดือนมีนาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ 363 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.04 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยที่ร้อยละ 5.13 และ 4.02 ตามลำดับ โดยภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดเลยในเดือนมีนาคม 2562 ขยายตัวดีอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 นับจากต้นปี 2562 และช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า จากการที่จังหวัดเลยเป็นหนึ่งในจังหวัดเป้าหมายของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชาวไทยที่ต้องการมาเที่ยว อีกทั้งมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่สามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจที่สนับสนุน เช่น การเดินทางด้วยสายการบินต้นทุนต่ำ เป็นต้น

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนปลาบ่าในเดือนมีนาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 3,956 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 4,566 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการหดตัวลงที่ร้อยละ -13.35 เนื่องจากชุมชนมีรายได้เสริมลดลงจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยือนลดลง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของชุมชนปลาบ่าในเดือนมีนาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.585 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.558 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนปลาบ่าที่แย่ลงจากเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ หากนำรายได้เสริมของวิสาหกิจชุมชนรายหนึ่งที่สูงออกจากการคำนวณแล้ว พบว่า การกระจายรายได้ในชุมชนปลาบ่ายังคงมีความเหลื่อมล้ำที่เป็นปกติไม่มีความเหลื่อมล้ำมากนักอย่างมีนัยสำคัญ

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักให้มากขึ้น
2.ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น พื้นผิวถนน และป้ายบอกทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสังเกตให้แก่นักท่องเที่ยว
3.การสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากแหล่งท่องเที่ยวหลักในอำเภอภูเรือ และอำเภอด่านซ้าย
ชุมชนปลาบ่า พื้นที่พิเศษเลย ราย 6 เดือน 2562
» ชุมชนปลาบ่า
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเบื้องต้นในช่วง 6 เดือนเเรกปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) ขยายตัวที่ร้อยละ 8.59 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนปลาบ่ารวมอยู่ที่ 59,201 บาทต่อครัวเรือน หดตัวลงที่ร้อยละ -15.20 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนปลาบ่าอยู่ที่ระดับ 0.556

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยงจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลยในช่วง 6 เดือนเเรกปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) พบว่า อยู่ที่ 2,773 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 8.59 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ร้อยละ 9.54 และ 8.57 ตามลำดับ โดยภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดเลยในช่วง 6 เดือนเเรกปีงบประมาณ 2562 ขยายตัวดีอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย จากการที่จังหวัดเลยมีจำนวนแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมากที่มีความหลากหลายเชิงพื้นที่ ทั้งด้านความสวยทางธรรมชาติและด้านวัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจดึงดูดใจนักท่องเที่ยว

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนปลาบ่าในช่วง 6 เเรกปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 59,201 บาท/ครัวเรือน ลดลงเมื่อเทียบกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในช่วง 6 เดือนเเรกของปีงบประมาณ 2561 ที่อยู่ที่ 69,863 บาท/ครัวเรือน คิดเป็นการหดตัวลงที่ร้อยละ -15.20 จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชุมชนปลาบ่าลดลง เนื่องมาจาก 1) การเดินทางขึ้นภูบักไดมีการเปิดเส้นทางให้ขึ้นได้อีกทาง (บ้านท่าศาลา ตำบลท่าศาลา) ส่งผลให้นักท่องเที่ยวถูกเเบ่งไปขึ้นอีกทาง 2) เริ่มตั้งเเต่เดือนกุมภาพันธ์จะไม่มีทะเลหมอก เนื่องจากอากาศจะร้อนขึ้นส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง 3) ผักปลอดสารพิษเมืองหนาวที่ขายช่วงหน้าหนาวจะเริ่มหมดไปช่วงเดินกุมภาพันธ์เป็นต้นไป ส่งผลให้รายได้เสริมจากการขายผักฯลดลง รวมถึงการที่ชุมชนปลาบ่าอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติภูเรือ และสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาท่องเที่ยวมักจะเดินทางขึ้นยอดภูเรือ เพื่อชมแสงแรกที่สวยงามของพระอาทิตย์ และการเที่ยวชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณที่สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ ขณะที่การเที่ยวชมภูบักไดหรือภูบักได๋ และน้ำตกปลาบ่า (ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนปลาบ่า) ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรืออาจมีการประชาสัมพันธ์ไม่มากเท่าที่ควร รวมถึงการเดินทางไปยังไม่ค่อยสะดวกมากนัก ยกเว้นเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบที่เจาะจงไปเที่ยวพื้นที่ชุมชนปลาบ่าเท่านั้น ส่วนนักท่องเที่ยวอื่นๆ ส่วนใหญ่จะไปในพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดเลยที่มีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่ง เช่น ภูกระดึง และอำเภอเชียงคาน เป็นต้น ประกอบกับในพื้นที่ชุมชนปลาบ่า จากผลการวิจัยได้มีนำเอารายได้เสริมจากการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนคือ แมคคาดิเมีย ของวิสาหกิจชุมชนรายหนึ่งเข้ามาคำนวณรวมด้วย ซึ่งอาจเป็นที่มาของการวัดดัชนีจีนีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้น ทำให้มีค่าดัชนีที่บ่งชี้ว่ามีการกระจายรายได้ที่แย่ลงมากจนผิดปกติ ทั้งนี้ หากนำรายได้ดังกล่าวที่สูงนี้ออกจากการคำนวณแล้ว พบว่า การกระจายรายได้ในชุมชนปลาบ่ายังคงมีความเหลื่อมล้ำที่ไม่มากและยังอยู่ในค่ากลาง (ไม่เกิน 0.500)

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของชุมชนปลาบ่าในช่วง 6 เดือนเเรกปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.556 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนปลาบ่าที่ ทั้งนี้ หากนำรายได้เสริมของวิสาหกิจชุมชนที่สูงออกจากการคำนวณแล้ว พบว่า การกระจายรายได้ในชุมชนปลาบ่ายังคงมีความเหลื่อมล้ำที่ปกติอยู่ในค่ากลางของดัชนีจีนี่ (ไม่เกิน 0.500)

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักให้มากขึ้น รวมถึงอาจจำเป็นต้องสำรวจข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นภูบักไดที่กระจายไปยังบ้านท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ เพื่อสำรวจการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภูบักได และรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชน
2. ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น พื้นผิวถนน และป้ายบอกทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสังเกตให้แก่นักท่องเที่ยว
3. การสนับสนุนการจ้างงานแรงงานในพื้นที่ชุมชนปลาบ่าด้วยงบประมาณชมรมการท่องเที่ยวปลาบ่า เพื่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนภายในพื้นที่ด้วยการจ้างแรงงานปรับปรุงผิวถนนไม่ให้ขรุขระ การตบแต่งกิ่งไม้ที่รกรุงรัง ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามในช่วงฤดูฝนนี้ อีกทั้งเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลถัดไป


» ชุมชนปลาบ่า
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนปลาบ่า ในปีงบประมาณ 2562 รวมอยู่ที่ 70,201 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนปลาบ่า เฉลี่ยอยู่ที่ 0.850 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางที่ 0.500 สะท้อนถึงชุมชนปลาบ่ามีการกระจายตัวของรายได้ที่แย่ลงจากปีกอนหน้า

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยงจังหวัด
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนปลาบ่า ประจำปีงบประมาณ 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยรวมต่อครัวเรือนอยู่ที่ 70,201 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในปีงบประมาณ 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 69,863 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 0.43 เที่ยบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า อันเนื่องมาจาก ชุมชนมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยือน รวมทั้งมีรายได้เสริมจากการขายพืชผักผลไม้เมืองหนาวและผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น แมคคาดิเมีย และกาแฟ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณารายละเอียดทั้งปีงบประมาณ 2562 พบว่า รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนปลาบ่า มีทั้งการหดตัวและการขยายตัวเป็นช่วงๆ ซึ่งในช่วงของต้นปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561- มกราคม 2562) ดังแผนภาพ มีการหดตัวลงของรายได้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก 1) การลดลงของนักท่องเที่ยวเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝน และ 2) ตามระเบียบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงได้มีการประกาศปิดป่าภูหลวง (นับตั้งเเต่วันที่ 1 มิถุนายน - 1 ตุลาคม 2562) ซึ่งภูบักไดนั้นอยู่ในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์ป่าภูหลวง ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง ทำให้รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนปลาบ่าที่มาจากการขับรถบริการนำเที่ยวขึ้นภูบักไดลดลงตามไปด้วย นักท่องเที่ยวจึงลดน้อยลง ขณะที่บางช่วงมีการขยายตัวเพิ่มชึ้นของรายได้เนื่องมาจาก ชุมชนปลาบ่ามีรายได้จากการขายพืชผลทางการเกษตร และวัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งเป็นรายได้หลักของครัวเรือนชุมชนปลาบ่า

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) (สปส.จีนี) ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนปลาบ่า ประจำปีงบประมาณ 2562 พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.850 ปรับเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 ที่เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.694 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางที่ 0.500 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนปลาบ่าอยู่ในเกณฑ์แย่ลง ทั้งนี้ หากพิจารณาเทียบกับค่าสปส.จีนีระหว่างชุมชนปลาบ่า (เส้นสีเขียว) และสปส.จีนีของพื้นที่พิเศษเลยและพื้นที่เชื่อมโยง (เส้นสีแดง) พบว่า ค่าสปส.จีนีของชุมชนปลาบ่าจะสูงกว่าของค่าสัมประสิทธิ์จีนีของพื้นที่พิเศษเลยและพื้นที่เชื่อมโยง แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ในชุมชนปลาบ่ายังอยู่ในเกณฑ์เกณฑ์ที่แย่ลง และมีค่าสูงกว่าค่ากลาง (0.500) สะท้อนความเหลื่อมล้ำของชุมชนที่มีอยู่ ซึ่งรายได้เสริมชุมชนที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้มาจากรายได้เสริมจากการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิสาหกิจชุมชนปลาบ่ารายหนึ่งที่มีรายได้สูงมากจากกิจการวิสาหกิจชุมชน (การผลิตแมคคาดิเมียขายทั้งในและต่างประเทศ) แต่เป็นการผลิตที่มีขนาดเล็ก มีแรงงานไม่กี่คน และไม่ได้มีลักษณะการผลิตที่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันวิสาหกิจชุมชนรายนี้ได้มีการรับซื้อวัตถุดิบ (เม็ดแมคคาดิเมียดิบ) จากชาวบ้านในชุมชนปลาบ่าอีกด้วย ทั้งนี้ หากนำรายได้เสริมของวิสาหกิจชุมชนรายหนึ่งที่สูงออกจากการคำนวณแล้ว พบว่า การกระจายรายได้ในชุมชนปลาบ่ายังคงมีความเหลื่อมล้ำที่เป็นปกติไม่มีความเหลื่อมล้ำมากนักอย่างมีนัยสำคัญ

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักให้มากขึ้น รวมถึงอาจจำเป็นต้องสำรวจข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นภูบักไดที่กระจายไปยังบ้านท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ เพื่อสำรวจการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภูบักได และรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชน
 2. ปรับปรุงป้ายบอกทาง และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และสนับสนุนการจ้างงานแรงงานในพื้นที่ชุมชนปลาบ่าด้วยงบประมาณชมรมการท่องเที่ยวปลาบ่า เพื่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนภายในพื้นที่ด้วยการจ้างแรงงานปรับปรุงผิวถนนไม่ให้ขรุขระ การตบแต่งกิ่งไม้ที่รกรุงรัง ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามในช่วงฤดูฝนนี้ อีกทั้งเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลถัดไป
 3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) และเพิ่มการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ด้วยการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ การอบรมมัคคุเทศก์น้อยให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยู่ในพื้นที่ชุมชนฯ ได้นานขึ้น
 4. สนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากแหล่งท่องเที่ยวหลักในอำเภอภูเรือ และอำเภอด่านซ้าย โดยอาจสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากแหล่งท่องเที่ยวหลักในอำเภอด่านซ้าย และอำเภอภูเรือ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง โดยอาจสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น การจัดโปรแกรม One Day Trip ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มีเวลาท่องเที่ยวจำกัด ขณะเดียวกันหากนักท่องเที่ยวประสงค์ที่จะพักอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวก็อาจเพิ่มทางเลือกด้วยการพักโฮมสเตย์ในท้องถิ่น เป็นต้น
  บทวิเคราะห์รายเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2562
  เมษายน 2562
  พฤษภาคม 2562
  มิถุนายน 2562
  ชุมชนปลาบ่า พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน เมษายน 2562
  » ชุมชนปลาบ่า
  • รายงานสำหรับผู้บริหาร
  ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเบื้องต้นในเดือนเมษายน 2562 ขยายตัวที่ร้อยละ 9.01 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนปลาบ่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5,079 บาทต่อครัวเรือน ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 60.61 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนปลาบ่าอยู่ที่ระดับ 0.601 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 0.585

  • วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
  รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลยในเดือนเมษายน 2562 พบว่า อยู่ที่ 366 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.01 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่ร้อยละ 9.05 และ 7.61 โดยภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดเลยในเดือนเมษายน 2562 ยังคงขยายตัวดีอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 นับจากต้นปี 2562 และช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า โดยได้รับผลดีจากจังหวัดเลยเป็น 1 ใน 55 จังหวัดเมืองรองที่ได้รับการขยายระยะเวลานโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล ด้วยการนำค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไปลดหย่อนภาษีได้ เพื่อส่งเสริมนักท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวเมืองไทยเพื่อกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชน ส่งผลต่อเนื่องให้การท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเลยขยายตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

  • วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
  รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนปลาบ่าในเดือนเมษายน 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 5,079 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 3,162 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 60.61 เนื่องจากชุมชนมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยือน รวมทั้งมีรายได้เสริมจากการขายพืชผักผลไม้เมืองหนาวและผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น แมคคาดิเมีย และกาแฟ จากรายได้เสริมชุมชนที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้มาจากรายได้เสริมจากการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิสาหกิจชุมชนปลาบ่ารายหนึ่งที่มีรายได้สูงมากจากกิจการวิสาหกิจชุมชน (การผลิตแมคคาดิเมียขายทั้งในและต่างประเทศ) แต่เป็นการผลิตที่มีขนาดเล็ก มีแรงงานไม่กี่คน และไม่ได้มีลักษณะการผลิตที่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันวิสาหกิจชุมชนรายนี้ได้มีการรับซื้อวัตถุดิบ (เม็ดแมคคาดิเมียดิบ) จากชาวบ้านในชุมชนปลาบ่าอีกด้วย

  • วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
  ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของชุมชนปลาบ่าในเดือนเมษายน 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.601 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.585 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนปลาบ่าที่แย่ลงจากเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ หากนำรายได้เสริมของวิสาหกิจชุมชนรายหนึ่งที่สูงออกจากการคำนวณแล้ว พบว่า การกระจายรายได้ในชุมชนปลาบ่ายังคงมีความเหลื่อมล้ำที่เป็นปกติไม่มีความเหลื่อมล้ำมากนักอย่างมีนัยสำคัญ

  • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  1.เพิ่มการประชาสัมพันธ์ชุมชนปลาบ่าให้เป็นที่รู้จักให้มากขึ้นและต่อเนื่อง และเพิ่มการบริหารจัดการภายในชุมชนด้านการบริการต้อนรับนักท่องเที่ยว การเป็นมัคคุเทศก์น้อย ตลอดจนการอบรมทักษะอาชีพเบื้องต้นให้แก่ชุมชน
  2.ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น พื้นผิวถนน และป้ายบอกทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสังเกตให้แก่นักท่องเที่ยว
  3.การสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากแหล่งท่องเที่ยวหลักในอำเภอภูเรือ และอำเภอด่านซ้าย
  ชุมชนปลาบ่า พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน พฤษภาคม 2562
  » ชุมชนปลาบ่า
  • รายงานสำหรับผู้บริหาร
  ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเบื้องต้นในเดือนพฤษภาคม 2562 ขยายตัวที่ร้อยละ 9.01 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนปลาบ่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5,079 บาทต่อครัวเรือน ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 60.61 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนปลาบ่าอยู่ที่ระดับ 0.601 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 0.585

  • วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
  รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลยในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ 366 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.01 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่ร้อยละ 9.05 และ 7.61 โดยภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดเลยในเดือนเมษายน 2562 ยังคงขยายตัวดีอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 นับจากต้นปี 2562 และช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า โดยได้รับผลดีจากจังหวัดเลยเป็น 1 ใน 55 จังหวัดเมืองรองที่ได้รับการขยายระยะเวลานโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล ด้วยการนำค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไปลดหย่อนภาษีได้ เพื่อส่งเสริมนักท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวเมืองไทยเพื่อกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชน ส่งผลต่อเนื่องให้การท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเลยขยายตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

  • วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
  รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนปลาบ่าในเดือนเมษายน 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 5,079 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 3,162 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 60.61 เนื่องจากชุมชนมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยือน รวมทั้งมีรายได้เสริมจากการขายพืชผักผลไม้เมืองหนาวและผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น แมคคาดิเมีย และกาแฟ จากรายได้เสริมชุมชนที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้มาจากรายได้เสริมจากการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิสาหกิจชุมชนปลาบ่ารายหนึ่งที่มีรายได้สูงมากจากกิจการวิสาหกิจชุมชน (การผลิตแมคคาดิเมียขายทั้งในและต่างประเทศ) แต่เป็นการผลิตที่มีขนาดเล็ก มีแรงงานไม่กี่คน และไม่ได้มีลักษณะการผลิตที่ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันวิสาหกิจชุมชนรายนี้ได้มีการรับซื้อวัตถุดิบ (เม็ดแมคคาดิเมียดิบ) จากชาวบ้านในชุมชนปลาบ่าอีกด้วย

  • วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
  ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของชุมชนปลาบ่าในเดือนเมษายน 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.601 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.585 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนปลาบ่าที่แย่ลงจากเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ หากนำรายได้เสริมของวิสาหกิจชุมชนรายหนึ่งที่สูงออกจากการคำนวณแล้ว พบว่า การกระจายรายได้ในชุมชนปลาบ่ายังคงมีความเหลื่อมล้ำที่เป็นปกติไม่มีความเหลื่อมล้ำมากนักอย่างมีนัยสำคัญ

  • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  1.เพิ่มการประชาสัมพันธ์ชุมชนปลาบ่าให้เป็นที่รู้จักให้มากขึ้นและต่อเนื่อง และเพิ่มการบริหารจัดการภายในชุมชนด้านการบริการต้อนรับนักท่องเที่ยว การเป็นมัคคุเทศก์น้อย ตลอดจนการอบรมทักษะอาชีพเบื้องต้นให้แก่ชุมชน
  2.ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น พื้นผิวถนน และป้ายบอกทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสังเกตให้แก่นักท่องเที่ยว
  3.การสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากแหล่งท่องเที่ยวหลักในอำเภอภูเรือ และอำเภอด่านซ้าย
  ชุมชนปลาบ่า พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน มิถุนายน 2562
  » ชุมชนปลาบ่า
  • รายงานสำหรับผู้บริหาร
  ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเบื้องต้นในเดือนมิถุนายน 2562 ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 3.28 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนปลาบ่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6,109 บาทต่อครัวเรือน ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 20.79 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนปลาบ่าอยู่ที่ระดับ 0.650 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 0.656

  • วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
  รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลยในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่า อยู่ที่ 350 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.28 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยที่ร้อยละ 5.84 และ 3.22 ตามลำดับ โดยภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดเลยในเดือนมิถุนายน 2562 ขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังคงได้รับผลดีจากการขยายเวลามาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และมาตรการนี้จะสิ้นสุดเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้าย (เริ่มมีผลตั้งแต่เดือน 30 เม.ย.- 30 มิ.ย. 2562)

  • วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
  รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนปลาบ่าในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 6,109 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 20.79 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ที่มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 5,058 บาท/ครัวเรือน

  • วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
  ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของชุมชนปลาบ่าในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.650 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.656 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนปลาบ่าที่ดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า และมีค่าสูงกว่าค่ากลาง (0.500) บ่งชี้การมีความเหลื่อมล้ำของชุมชนที่ยังคงมีอยู่

  • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  1. การปรับปรุง และเพิ่มป้ายบอกทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่การท่องเที่ยวควรทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้มี อพท.เข้ามาสนับสนุนเเหล่งท่องเที่ยวในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป้ายบอกทาง
  2. สนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากแหล่งท่องเที่ยวหลักในอำเภอภูเรือ และอำเภอด่านซ้าย โดยอาจสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
  บทวิเคราะห์รายเดือน ก.ค. - ก.ย. 2562
  กรกฎาคม 2562
  สิงหาคม 2562
  กันยายน 2562
  ชุมชนปลาบ่า พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน กรกฎาคม 2562
  » ชุมชนปลาบ่า
  • รายงานสำหรับผู้บริหาร
  ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเบื้องต้นในเดือนกรกฎาคม 2562 ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 3.61 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนปลาบ่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6,764 บาทต่อครัวเรือน ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 18.67 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนปลาบ่าอยู่ที่ระดับ 0.809 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 0.650

  • วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
  รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลยในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ 310 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.61 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่ร้อยละ 3.62 และ 3.09 ตามลำดับ โดยภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดเลยในเดือนกรกฎาคม 2562 ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น แม้ว่าการขยายเวลามาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อเดือน มิ.ย. 2562 ที่ผ่านมา สะท้อนว่า นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติยังคงให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเลย และสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าจะไม่ใช้ฤดูกาลท่องเที่ยวก็ตาม

  • วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
  รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนปลาบ่าในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 6,764 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 18.67 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ที่มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 5,700 บาท/ครัวเรือน

  • วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
  ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของชุมชนปลาบ่าในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.809 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.650 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนปลาบ่าที่แย่ลงจากเดือนก่อนหน้า และมีค่าสูงกว่าค่ากลาง (0.500) บ่งชี้การมีความเหลื่อมล้ำของชุมชนที่ยังคงมีอยู่

  • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  1. การปรับปรุง และเพิ่มป้ายบอกทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่การท่องเที่ยวควรทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้มี อพท.เข้ามาสนับสนุนด้วยการปรับปรุงเเหล่งท่องเที่ยวในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป้ายบอกทาง
  2. สนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากแหล่งท่องเที่ยวหลักในอำเภอด่านซ้าย และอำเภอภูเรือ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง โดยอาจสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น การจัดโปรแกรม One Day Trip ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มีเวลาท่องเที่ยวจำกัด ขณะเดียวกันหากนักท่องเที่ยวประสงค์ที่จะพักอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวก็อาจเพิ่มทางเลือกด้วยการพักโฮมสเตย์ในท้องถิ่น เป็นต้น
  ชุมชนปลาบ่า พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน สิงหาคม 2562
  » ชุมชนปลาบ่า
  • รายงานสำหรับผู้บริหาร
  ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเบื้องต้นในเดือนสิงหาคม 2562 ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 2.40 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนปลาบ่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4,254 บาทต่อครัวเรือน หดตัวลงที่ร้อยละ -17.18 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนปลาบ่าอยู่ที่ระดับ 0.828 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 0.809

  • วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
  รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลยในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ 350 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.40 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยที่ร้อยละ 13.90 และ 1.94 ตามลำดับ โดยภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดเลยในเดือนสิงหาคม 2562 ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น

  • วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
  รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนปลาบ่าในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 4,254 บาท/ครัวเรือน หดตัวลงที่ร้อยละ -17.18 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ที่มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 5,137 บาท/ครัวเรือน

  • วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
  ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของชุมชนปลาบ่าในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.828 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.809 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนปลาบ่าที่แย่ลงจากเดือนก่อนหน้า และมีค่าสูงกว่าค่ากลาง (0.500) สะท้อนความเหลื่อมล้ำของชุมชนที่ยังคงมีอยู่

  • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  1. ควรดูแลปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยว อาทิเช่น ถนน ไฟบอกทาง ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องน้ำ ให้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว
  2. สนับสนุนการอบรมมัคคุเทศก์น้อย หรือนักสื่อความหมาย อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  ชุมชนปลาบ่า พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน กันยายน 2562
  » ชุมชนปลาบ่า
  • รายงานสำหรับผู้บริหาร
  ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเบื้องต้นในเดือนกันยายน 2562 ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 4.55 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนปลาบ่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5,499 บาทต่อครัวเรือน ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 18.11 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนปลาบ่าอยู่ที่ระดับ 0.850 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 0.828

  • วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
  รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลยในเดือนกันยายน 2562 พบว่า อยู่ที่ 290 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.55 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยที่ร้อยละ 14.55 และ 4.22 ตามลำดับ โดยภาพรวมรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเลยในเดือนกันยายน 2562 ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน สะท้อนถึงความนิยมของนักท่องเที่ยวต่อจังหวัดเลย แม้ว่าจะมีการเติบโตแบบชะลอตัวลงบ้างก็ตาม

  • วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
  รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนปลาบ่าในเดือนกันยายน 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 5,499 บาท/ครัวเรือน ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 18.11 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ที่มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 4,656 บาท/ครัวเรือน

  • วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
  ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของชุมชนปลาบ่าในเดือนกันยายน 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.828 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.809 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนปลาบ่าที่แย่ลงจากเดือนก่อนหน้า และมีค่าสูงกว่าค่ากลาง (0.500) สะท้อนความเหลื่อมล้ำของชุมชน

  • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) และกิจกรรมอื่น ๆ ด้วยการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่ออยู่ในพื้นที่ชุมชนฯ ได้นานขึ้น
  2. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การอบรมไกด์เพื่อการบริการให้ข้อมูลควรรู้ต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว และอบรมการจัดการรถแต๊กนำเที่ยวขึ้นภูบักได เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนในฤดูกาลการท่องเที่ยวนี้