Click to order
Cart
Total: 
Your Name
Your Email
Your Phone
รายละเอียดข้อความ
โปรดระบุชื่อสินค้าและข้อความที่ต้องการปั๊ม
ชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง
ปีงบประมาณ 2562
รายงานประเมิน บทวิเคราะห์รายได้ชุมชน และ Data Visualization
ชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง รอบปีงบประมาณ 2562
บทวิเคราะห์รายเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 และรอบ 6 เดือน
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
รอบ 6 เดือน
ชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร รายเดือน มกราคม 2562
» ชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเดือนมกราคม 2562 ขยายตัวที่ร้อยละ 5.19 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วงอยู่ที่ 45,417 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 9.17 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง อยู่ที่ระดับ 0.140 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.138 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่แย่ลงเล็กน้อย

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในเดือนมกราคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 343 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 5.19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 5.09 และ 5.33 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ ส่งผลมาจากการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่ และงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนมกราคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 45,417 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมกราคม 2561 ที่อยู่ที่ 41,600 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 9.17 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจัดขึ้นในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ รายได้เสริมของชุมชนบแบรนด์มรดกพระร่วงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากการขายสินค้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนและราคาอยู่ในระดับที่ดี

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ในเดือนมกราคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.140 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.138 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่แย่ลงเล็กน้อย

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
2. จัดหาจุดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกในการขายสินค้าของคนในชุมชน
ชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร รายเดือน กุมภาพันธ์ 2562
» ชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขยายตัวที่ร้อยละ 4.01 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วงอยู่ที่ 45,500 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 5.32 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง อยู่ที่ระดับ 0.142 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.140 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่แย่ลงเล็กน้อย

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่าอยู่ที่ 296 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.01 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 4.33 และ 3.66 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรม MCOT RUN วิ่งกันเมาะ สุโขทัย 2019 ที่จัดขึ้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 45,500 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่อยู่ที่ 43,200 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 5.32 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมงานนบพระเล่นเพลงที่ได้จัดช่วงสัปดาห์วันมาฆบูชา มีพิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย์ พิธีทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา ขบวนแห่ 'นบพระเล่นเพลง' ข้ามแม่น้ำปิงเพื่อไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ วัดพระบรมธาตุเจดียาราม ตลอดสัปดาห์ และมีมหรสพสมโภช การละเล่นทางวัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีโบราณนี้ให้ตกทอดไปถึงลูกหลานต่อไป นอกจากนี้ รายได้เสริมของชุมชนบแบรนด์มรดกพระร่วงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากการขายสินค้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนและราคาอยู่ในระดับที่ดี

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.142 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.140 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่แย่ลงเล็กน้อย

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
2. จัดหาจุดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกในการขายสินค้าของคนในชุมชน
ชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร รายเดือน มีนาคม 2562
» ชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเดือนมีนาคม 2562 ขยายตัวที่ร้อยละ 4.72 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วงอยู่ที่ 45,000 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 3.69 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง อยู่ที่ระดับ 0.147 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.142 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่แย่ลงเล็กน้อย

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในเดือนมีนาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 292 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.72 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 4.31 และ 5.28 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดงาน Sukhothai Art and Craft ที่บริเวณประตูดงตาล หน้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสาธิตการผลิตสินค้าอาร์ต แอน์ คราฟต์ ซึ่งสินค้าแต่ละชิ้นก็จะมีการสร้างสรรค์ชิ้นงานในรูปแบบใหม่ แต่ยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบชาวสุโขทัย เช่น เครื่องถ้วยชามสังคโลกลายการ์ตูน เครื่องประดับสร้อยต่างหูจากผ้าซิ่นตีนจกและอักษรลายสือไท และเครื่องประดับจากเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องสังคโลก

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนมีนาคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 45,000 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมีนาคม 2561 ที่อยู่ที่ 43,400 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 3.69 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดงาน Sukhothai Art and Craft ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ รายได้เสริมของชุมชนบแบรนด์มรดกพระร่วงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากการขายสินค้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนและราคาอยู่ในระดับที่ดี

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ในเดือนมีนาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.147 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.142 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่แย่ลงเล็กน้อย

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
2. จัดหาจุดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกในการขายสินค้าของคนในชุมชน
ชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร ราย 6 เดือน 2562
» ชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเบื้องต้น ในช่วง 6 เดือนเเรกปีงบประมาณ 2562 ขยายตัวที่ร้อยละ 5.66 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วงอยู่ที่ 273,750 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 6.93 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง อยู่ที่ระดับ 0.140 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่อยู่ที่ระดับ 0.139 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่แย่ลงเล็กน้อย

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยงจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยเบื้องต้น ในช่วง 6 เดือนเเรกของปี 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) อยู่ที่ 2,333 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 5.66 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 5.67 และ 5.65 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ เนื่องมาจากในช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย ประกอบกับมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น เทศกาลลอยกระทง เป็นต้น ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในช่วง 6 เเรกปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 273,750 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในช่วง 6 เดือนเเรกปีงบประมาณ 2561 ที่อยู่ที่ 256,000 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 6.93 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและจูงใจนักท่องเที่ยวย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ รายได้เสริมของชุมชนบแบรนด์มรดกพระร่วงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากการขายสินค้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนและราคาอยู่ในระดับที่ดี

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ในช่วง 6 เดือนเเรกปี 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) อยู่ที่ระดับ 0.140 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ที่เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.139 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่แย่ลงเล็กน้อย

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
2. จัดหาจุดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกในการขายสินค้าของคนในชุมชน
บทวิเคราะห์รายเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
ชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร รายเดือน เมษายน 2562
» ชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเดือนเมษายน 2562 ขยายตัวที่ร้อยละ 4.07 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วงอยู่ที่ 45,500 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการหดตัวที่ร้อยละ -0.66 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง อยู่ที่ระดับ 0.142 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.147 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่ดีขึ้น

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในเดือนเมษายน 2562 พบว่าอยู่ที่ 305 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.07 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 4.31 และ 3.38 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดงานเดิน-วิ่ง รพ.สุโขทัย RUN TO LIVE, GIVE FOR LIFE และงาน Sukhothai Art and Craft ที่บริเวณประตูดงตาล หน้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนเมษายน 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 45,500 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนเมษายน 2561 ที่อยู่ที่ 45,800 บาท/ครัวเรือน หรือหดตัวที่ร้อยละ -0.66 จากช่วงเดียวกันปีก่อน อย่างไรก็ตาม ได้มีการจัดกิจกรรม "งานบวชช้างหาดเสี้ยว" โดยบรรยากาศภายในงานมีความเป็นเอกลักษณ์ สีสัน โดยเฉพาะการแต่งตัวของนาคจะแปลกจากท้องถิ่นอื่น เครื่องแต่งกายของนาคประกอบด้วยผ้านุ่ง ผ้าม่วง ผ้าไหม สวมเสื้อที่แพรวพราว แต่งหน้า พร้อมใส่เครื่องประดับ สร้อยคอทองคำ เข็มขัด เพชร พลอย และแว่นตา หลังจากพิธีเปิดเสร็จ ขบวนแห่ ได้เริ่มต้นจากวัดหาดเสี้ยว ไปรอบชุมชนระยะทางกว่า 8 กิโลเมตร ในแต่ละขบวนจะมีแตวงบรรเลงดนตรีเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ที่ร่วมงาน และญาติของนาค ตลอดเส้นทาง ซึ่งโค้งสุดท้ายของงาน คือ การแห่ช้างลงน้ำยม อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานนี้ ประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว เอกลักษณ์ทางประเพณี นอกจากนี้ รายได้เสริมของชุมชนบแบรนด์มรดกพระร่วงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากการขายสินค้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนและราคาอยู่ในระดับที่ดี

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ในเดือนเมษายน 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.142 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.147 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่ดีขึ้น

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
2. จัดหาจุดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกในการขายสินค้าของคนในชุมชน
ชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร รายเดือน พฤษภาคม 2562
» ชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเดือนพฤษภาคม 2562 ขยายตัวที่ร้อยละ 4.51 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วงอยู่ที่ 45,000 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.65 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง อยู่ที่ระดับ 0.147 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.142 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่แย่ลง

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 286 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.51 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 4.31 และ 5.08 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดงาน Sukhothai Art and Craft ที่บริเวณประตูดงตาล หน้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสาธิตการผลิตสินค้าอาร์ต แอน์ คราฟต์ ซึ่งสินค้าแต่ละชิ้นก็จะมีการสร้างสรรค์ชิ้นงานในรูปแบบใหม่ แต่ยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบชาวสุโขทัย เช่น เครื่องถ้วยชามสังคโลกลายการ์ตูน เครื่องประดับสร้อยต่างหูจากผ้าซิ่นตีนจกและอักษรลายสือไท และเครื่องประดับจากเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องสังคโลก

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 45,000 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาคม 2561 ที่อยู่ที่ 43,000 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 4.65 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดงาน Sukhothai Art and Craft ที่บริเวณประตูดงตาล หน้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นอกจากนี้ รายได้เสริมของชุมชนบแบรนด์มรดกพระร่วงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากการขายสินค้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนและราคาอยู่ในระดับที่ดี

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.147 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.142 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่แย่ลง

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
2. จัดหาจุดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกในการขายสินค้าของคนในชุมชน
ชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร รายเดือน มิถุนายน 2562
» ชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเดือนมิถุนายน 2562 ขยายตัวที่ร้อยละ 3.92 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วงอยู่ที่ 43,800 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 3.79 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง อยู่ที่ระดับ 0.139 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.147 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่ดีขึ้น

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่าอยู่ที่ 272 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 3.92 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 3.98 และ 3.73 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดงานสุโขทัย มาราธอน 2562 ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 43,800 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายน 2561 ที่อยู่ที่ 42,200 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 3.79 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดงาน สุโขทัย มาราธอน 2562 ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และงาน "อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ" ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "ชูรสชาติ ชูธรรมชาติ" นอกจากนี้ รายได้เสริมของชุมชนบแบรนด์มรดกพระร่วงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากการขายสินค้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนและราคาอยู่ในระดับที่ดี

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ อยู่ที่ระดับ 0.139 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.147 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่ดีขึ้น

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
2. จัดหาจุดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกในการขายสินค้าของคนในชุมชน
บทวิเคราะห์รายเดือน ก.ค. - ก.ย. 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
ชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร รายเดือน กรกฎาคม 2562
» ชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเดือนกรกฎาคม 2562 ขยายตัวที่ร้อยละ 1.98 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วงอยู่ที่ 44,400 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 3.26 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง อยู่ที่ระดับ 0.128 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.139 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่ดีขึ้น

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 233 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 1.98 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 0.73 และ 3.51 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 44,400 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่อยู่ที่ 43,000 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 3.26 จากช่วงเดียวกันปีก่อน นอกจากนี้ รายได้เสริมของชุมชนบแบรนด์มรดกพระร่วงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากการขายสินค้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนและราคาอยู่ในระดับที่ดี

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ อยู่ที่ระดับ 0.128 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.139 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่ดีขึ้น

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
2. จัดหาจุดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกในการขายสินค้าของคนในชุมชน
ชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร รายเดือน สิงหาคม 2562
» ชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเดือนสิงหาคม 2562 ขยายตัวที่ร้อยละ 3.80 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วงอยู่ที่ 44,600 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 1.36 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง อยู่ที่ระดับ 0.124 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.128 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่ดีขึ้น

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในเดือนสิงหาคม 2562 (ข้อมูลเบื้องต้น) พบว่าอยู่ที่ 210 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 3.80 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 3.09 และ 4.58 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 44,600 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคม 2561 ที่อยู่ที่ 44,000 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 1.36 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดงาน "สุโขทยพัสตร์ : ร้อยดวงใจในผืนผ้า เทิดพระมหากรุณาธิคุณอุ่นเกล้าชาวสุโขทัย" กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นอกจากนี้ รายได้เสริมของชุมชนบแบรนด์มรดกพระร่วงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากการขายสินค้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนและราคาอยู่ในระดับที่ดี

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ อยู่ที่ระดับ 0.124 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.128 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่ดีขึ้น

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
2. จัดหาจุดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกในการขายสินค้าของคนในชุมชน
ชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร รายเดือน กันยายน 2562
» ชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเดือนกันยายน 2562 ขยายตัวที่ร้อยละ 3.17 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วงอยู่ที่ 44,000 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 3.77 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนแบรนด์มรดกพระร่วง อยู่ที่ระดับ 0.136 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.124 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่แย่ลง

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในเดือนกันยายน 2562 (ข้อมูลเบื้องต้น) พบว่าอยู่ที่ 200 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 3.17 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 2.60 และ 3.92 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดงานเดินป่าหน้าฝน Hiking in Rainy Season ที่จัดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนกันยายน 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 44,000 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกันยายน 2561 ที่อยู่ที่ 42,400 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 3.77 จากช่วงเดียวกันปีก่อน นอกจากนี้ รายได้เสริมของชุมชนบแบรนด์มรดกพระร่วงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากการขายสินค้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนและราคาอยู่ในระดับที่ดี

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ในเดือนกันยายน 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ อยู่ที่ระดับ 0.136 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.124 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่แย่ลง

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
2. จัดหาจุดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกในการขายสินค้าของคนในชุมชน