Click to order
Total: 
Your Name
Your Email
Your Phone
รายละเอียดข้อความ
โปรดระบุชื่อสินค้าและข้อความที่ต้องการปั๊ม
ชุมชนตำบลบ่อสวก
ปีงบประมาณ 2562
รายงานประเมิน บทวิเคราะห์รายได้ชุมชน และ Data Visualization
ชุมชนตำบลบ่อสวก รอบปีงบประมาณ 2562
บทวิเคราะห์รายเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 และรอบ 6 เดือน
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
รอบ 6 เดือน
ชุมชนตำบลบ่อสวก พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน รายเดือน มกราคม 2562
» ชุมชนตำบลบ่อสวก
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านในเดือนมกราคม 2562 ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องที่ร้อยละ 5.19 เป็นการขยายตัวได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ สอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนตำบล บ่อสวกประจำเดือนมกราคม 2562 เฉลี่ยที่ 9,792 บาทต่อครัวเรือน และค่าสัมประสิทธิ์จีนี อยู่ที่ 0.505 สะท้อนการกระจายรายได้ของชุมชนบ่อสวกอยู่ในเกณฑ์ปกติ

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดน่าน ประจำเดือนมกราคม 2562 ตัวเลขเบื้องต้น พบว่า อยู่ที่ 333.8 ล้านบาท หรือขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 5.19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวต่อเนื่องทั้งรายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติหรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 5.16 และร้อยละ 6.14 ตามลำดับ สะท้อนภาคการท่องเที่ยวภายในจังหวัดที่ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมประจำเดือนมกราคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 9,792 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2561 ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6,329 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 54.71 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดีเนื่องจากยังอยู่ในฤดูกาลท่องเที่ยวของภาคเหนือ ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมียอดการใช้จ่ายในชุมชนมากขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือน ประจำเดือนมกราคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.505 มีอัตราเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.375 สะท้อนทิศทางการกระจายรายได้ภายในพื้นที่แย่ลง นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์จีนียังคงอยู่ในระดับเทียบเท่ากับค่ากลางที่ระดับ 0.500 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ กระจายตัวของรายได้ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ่อสวก ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและรูปแบบการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น มีศูนย์กลางในการติดต่อและให้ข้อมูลการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมในการเดินทางเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ และจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีแผนการจัดการด้านความปลอดภัย เป็นต้น
ชุมชนตำบลบ่อสวก พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน รายเดือน กุมภาพันธ์ 2562
» ชุมชนตำบลบ่อสวก
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องที่ร้อยละ 4.20 เป็นการขยายตัวได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ สอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนตำบลบ่อสวก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เฉลี่ยที่ 7,562 บาทต่อครัวเรือน และค่าสัมประสิทธิ์จีนี อยู่ที่ 0.375 สะท้อนการกระจายรายได้ของพื้นที่พิเศษน่านที่ดีขึ้น

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดน่าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตัวเลขเบื้องต้น พบว่า อยู่ที่ 282.6 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 4.20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวต่อเนื่องทั้งรายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติหรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 4.17 และร้อยละ 4.62 ตามลำดับ สะท้อนภาคการท่องเที่ยวภายในจังหวัดที่ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 7,562 บาท/ครัวเรือน ขยายตัวจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6,329 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 19.47 ขยายตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า โดยส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้นช่วงต้นปี 62 เป็นสำคัญ ซึ่งส่งผลทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเพราะไม่มั่นใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวและความกังวลด้านสุขภาพซึ่งส่งผลให้ชุมชนมีรายได้จากการกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวลดลง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.375 มีอัตราลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.505 สะท้อนทิศทางการกระจายรายได้ภายในพื้นที่มีการกระจายรายได้ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์จีนียังคงเป็นระดับที่น้อยกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.ต้องการให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และลานวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม
2. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น
ชุมชนตำบลบ่อสวก พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน รายเดือน มีนาคม 2562
» ชุมชนตำบลบ่อสวก
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านในเดือนมีนาคม 2562 หดตัวลงเล็กน้อยที่ร้อยละ -1.05 เป็นการลดลงทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ สวนทางกับการเพิ่มขึ้นของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนตำบลบ่อสวกประจำเดือนมีนาคม 2562 เฉลี่ยที่ 9,792 บาทต่อครัวเรือน และค่าสัมประสิทธิ์จีนี อยู่ที่ 0.505 สะท้อนการกระจายรายได้ของชุมชนตำบลบ่อสวกอยู่ในเกณฑ์ดี

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดน่าน ประจำเดือนมีนาคม 2562 ตัวเลขเบื้องต้น พบว่า อยู่ที่ 262.3 ล้านบาท หรือหดตัวที่ร้อยละ -1.05 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการหดตัวเล็กน้อยทั้งรายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติหรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -1.12 และร้อยละ 0.89 ตามลำดับ สะท้อนภาคการท่องเที่ยวภายในจังหวัดที่หดตัวเล็กน้อย ซึ่งเกิดจากสถานการณ์วิกฤตหมอกควันและฝุ่นละอองเกินมาตรฐานที่เกิดขึ้นในภาคเหนือซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเดินทางของประชาชน และกระทบโดยตรงต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่เพราะสนามบินรวมถึงเที่ยวบินในการเดินทางได้รับกระทบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมประจำเดือนมีนาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 9,792 บาท/ครัวเรือน ขยายตัวจากเดือนมีนาคม 2561 ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6,329 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 54.71 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดีเนื่องจากยังอยู่ในฤดูกาลท่องเที่ยวของภาคเหนือ และปัจจุบันนักท่องเที่ยวสนใจการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น ซึ่งชุมชนตำบลบ่อสวกมีกิจกรรมท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่นกิจกรรมเที่ยวชมเตาเผาโบราณ นมัสการพระบ่อสวก วัดบ่อสวก และการศึกษาธรรมชาติป่าชุมชน เป็นต้น ส่งผลให้มียอดการใช้จ่ายภายในชุมชนเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือน ประจำเดือนมีนาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.505 มีอัตราเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.375 สะท้อนทิศทางการกระจายรายได้ภายในพื้นแย่ลง นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์จีนียังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่ากลางที่ระดับ 0.500 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ่อสวก ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและรูปแบบการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น มีศูนย์กลางในการติดต่อและให้ข้อมูลการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมในการเดินทางเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ และจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีแผนการจัดการด้านความปลอดภัย เป็นต้น
ชุมชนตำบลบ่อสวก พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ราย 6 เดือน 2562
» ชุมชนตำบลบ่อสวก
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านเบื้องต้น ในช่วง 6 เดือนเเรกปีงบประมาณ 2562 ขยายตัวร้อยละ 5.62 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนตำบลบ่อสวก รวมอยู่ที่ 78,962 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 2.46 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนแบรนด์น่านเน้อเจ้า อยู่ที่ระดับ 0.440

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยงจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดน่านเบื้องต้น ในช่วง 6 เดือนเเรกปี 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) พบว่าอยู่ที่ 1,504.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 5.62 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 5.56 และร้อยละ 6.83 ตามลำดับ เนื่องจากปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปสัมผัสวิถีชีวิตและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนามากขึ้นประกอบกับได้ทำกิจกรรมและเรียนรู้คุณค่าการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ รวมถึงในช่วงเดือนปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงฤดูหนาวที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวภาคเหนือ ประกอบกับจังหวัดน่านได้มีการจัดกิจกรรมและเรียนรู้คุณค่าการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดี

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ่อสวก ในช่วง 6 เดือนเเรกปี 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 78,962 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในช่วง 6 เดือนเเรกปีงบประมาณ 2561 ที่อยู่ที่ 75,954 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 4.00 ส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีอัตลักษณ์ของชุมชนและการเรียนรู้การดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในช่วง 6 เดือนเเรกปี 2562 (ตูลาคม 2561 - มีนาคม 2562) พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.440 ซึ่งเป็นระดับที่น้อยกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 สะท้อนทิศทางการกระจายรายได้ภายในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.ต้องการให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และลานวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม
2. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น
บทวิเคราะห์รายเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
ชุมชนตำบลบ่อสวก พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน รายเดือน เมษายน 2562
» ชุมชนตำบลบ่อสวก
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านในเดือนเมษายน 2562 ลดลงที่ร้อยละ -1.12 นับเป็นการลดลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน โดยลดลงทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ สอดคล้องกับการลดลงของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนตำบลบ่อสวก ประจำเดือนเมษายน 2562 เฉลี่ยที่ 3,209 บาทต่อครัวเรือน และค่าสัมประสิทธิ์จีนี อยู่ที่ 0.732 สะท้อนการกระจายรายได้ในพื้นที่ของชุมชนตำบลบ่อสวกแย่ลง

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดน่าน ประจำเดือนเมษยน 2562 ตัวเลขเบื้องต้น พบว่า อยู่ที่ 275.6 ล้านบาท หรือหดตัวที่ร้อยละ -1.12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการหดตัวเล็กน้อยทั้งรายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติหรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -1.11 และร้อยละ -1.68 ตามลำดับ สะท้อนภาคการท่องเที่ยวภายในจังหวัดที่หดตัวเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตฝุ่นละอองเกินมาตรฐานที่เกิดขึ้นในภาคเหนือซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเดินทางของประชาชน และกระทบโดยตรงต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่และกระทบโดยตรงต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมประจำเดือนเมษายน 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 3,209 บาท/ครัวเรือน หดตัวจากเดือนเมษายน 2561 ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6,329 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นหดตัวตัวที่ร้อยละ -49.30 โดยได้ผลกระทบจากวิกฤติฝุ่นละอองและหมอกควันที่เกิดขึ้นในภาคเหนือซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวอย่างชัดเจน ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือน ประจำเดือนเมษายน 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.732 มีอัตราเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.505 สะท้อนทิศทางการกระจายรายได้ภายในพื้นที่แย่ลง นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์จีนีเพิ่มขึ้นมากกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ยังอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ่อสวก ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและรูปแบบการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น มีศูนย์กลางในการติดต่อและให้ข้อมูลการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมในการเดินทางเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ และจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีแผนการจัดการด้านความปลอดภัย เป็นต้น
ชุมชนตำบลบ่อสวก พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน รายเดือน พฤษภาคม 2562
» ชุมชนตำบลบ่อสวก
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านในเดือนพฤษภาคม 2562 ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 5.06 นับเป็นเพิ่มขึ้นหลังจากสถานการณ์ด้านฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในภาคเหนือคลี่คลายลง นับเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ สวนทางกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ่อสวก ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยเฉลี่ยที่ 2,624 บาทต่อครัวเรือน และค่าสัมประสิทธิ์จีนี อยู่ที่ 0.568 สะท้อนการกระจายรายได้ของพื้นที่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ่อสวกที่ปรับตัวดีขึ้น

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดน่าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ตัวเลขเบื้องต้น พบว่า อยู่ที่ 267.9 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 5.06 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวทั้งรายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่ร้อยละ 5.05 และ 5.31 ตามลำดับ สะท้อนภาคการท่องเที่ยวภายในจังหวัดที่กลับมาขยายตัวอีกครั้งหลังจากสถานการณ์ด้านฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในภาคเหนือคลี่คลายลง

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 2,624 บาท/ครัวเรือน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6,329 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -58.55 หดตัวจากเดือนก่อนหน้า ส่วนหนึ่งมาจากฐานสูงจากปีก่อนหน้าและชุมชนยังคงได้รับผลกระทบจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตฝุ่นละอองในภาคเหนือส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลงและกระทบต่อรายได้ของชุมชน

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.568 มีอัตราลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.732 สะท้อนทิศทางการกระจายรายได้ภายในพื้นปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์จีนียังคงเป็นระดับที่น้อยกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ่อสวก ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและรูปแบบการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น มีศูนย์กลางในการติดต่อและให้ข้อมูลการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมในการเดินทางเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ และจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีแผนการจัดการด้านความปลอดภัย เป็นต้น
ชุมชนตำบลบ่อสวก พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน รายเดือน มิถุนายน 2562
-- ไม่มีข้อมูล --
บทวิเคราะห์รายเดือน ก.ค. - ก.ย. 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
ชุมชนตำบลบ่อสวก พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน รายเดือน กรกฎาคม 2562
-- ไม่มีข้อมูล --
ชุมชนตำบลบ่อสวก พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน รายเดือน สิงหาคม 2562
» ชุมชนตำบลบ่อสวก
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านเบื้องต้นในเดือนสิงหาคม 2562 ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.70 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากรายได้นักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นหลัก รายได้เสริมของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เฉลี่ยที่ 8,047 บาทต่อครัวเรือน และค่าสัมประสิทธิ์จีนี อยู่ที่ 0.436 สะท้อนการกระจายรายได้ของพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดน่าน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ตัวเลขเบื้องต้น พบว่า อยู่ที่ 139.70 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 2.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวจากรายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวชาวไทยคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 2.70 ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติหดตัวที่ร้อยละ -1.37 สะท้อนภาคการท่องเที่ยวภายในจังหวัดที่กลับมาขยายตัวอีกครั้งหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมเริ่มคลี่คลายลง

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมประจำเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 8,047 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2561 ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6,329 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 27.10 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยบวกมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดที่เพิ่มขึ้นหลังจากสถานการณ์ด้านสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมเริ่มคลี่คลายลง ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวสนใจร่วมกิจกกรมของชุมชนเพิ่มขึ้นและมียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.436 มีอัตราลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.581 สะท้อนทิศทางการกระจายรายได้ภายในพื้นปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์จีนียังคงเป็นระดับที่น้อยกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.ต้องการให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และลานวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม
2. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น
ชุมชนตำบลบ่อสวก พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน รายเดือน กันยายน 2562
» ชุมชนตำบลบ่อสวก
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านเบื้องต้นในเดือนกันยายน 2562 ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.99 และเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รายได้เสริมของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก ประจำเดือนกันยายน 2562 เฉลี่ยที่ 4,471 บาทต่อครัวเรือน และค่าสัมประสิทธิ์จีนี อยู่ที่ 0.389 สะท้อนการกระจายรายได้ของพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดน่าน ประจำเดือนกันยายน 2562 ตัวเลขเบื้องต้น พบว่า อยู่ที่ 141.80 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 2.99 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวทั้งรายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติหรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละะ 3.01และ 2.16 ตามลำดับ สะท้อนภาคการท่องเที่ยวภายในจังหวัดที่ยังขยายตัวได้

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมประจำเดือนกันยายน 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 4,471 บาท/ครัวเรือน ลดลงจากเดือนกันยายน 2561 ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6,329 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -29.4 ส่วนหนึ่งเพราะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนและมีฝนตกหนักและดินสไลด์ ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดจำนวนลงเนื่องจากกังวลในเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางซึ่งส่งกระทบต่อรายได้เสริมของชุมชน

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือน ประจำเดือนกันยายน 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.389 มีอัตราลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.436 สะท้อนทิศทางการกระจายรายได้ภายในพื้นปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์จีนียังคงเป็นระดับที่น้อยกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.ต้องการให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และลานวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม
2. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น