Click to order
Cart
Total: 
Your Name
Your Email
Your Phone
รายละเอียดข้อความ
โปรดระบุชื่อสินค้าและข้อความที่ต้องการปั๊ม
ชุมชนไม้รูด
ปีงบประมาณ 2562
รายงานประเมิน บทวิเคราะห์รายได้ชุมชน และ Data Visualization
ชุมชนไม้รูด รอบปีงบประมาณ 2562
บทวิเคราะห์รายเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 และรอบ 6 เดือน
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
รอบ 6 เดือน
ชุมชนไม้รูด พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน มกราคม 2562
» ชุมชนไม้รูด
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด ในเดือนมกราคม 2562 ขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 8.78 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนไม้รูดอยู่ที่ 609 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 12.84 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนไม้รูดอยู่ที่ระดับ 0.283 อยู่ในระดับต่ำกว่าค่ากลางที่ 0.500 และต่ำกว่าเดือนก่อนหน้า บ่งชี้ว่าชุมชนไม้รูดมีการกระจายได้ของอยู่ในระดับที่ดี

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดตราด ในเดือนมกราคม 2562 พบว่า อยู่ที่ 2,145 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 8.78 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เร่งขึ้นจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 6.67 จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ 8.33 และร้อยละ 9.12 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนไม้รูด ในเดือนมกราคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 609 บาทต่อครัวเรือน ใกล้เคียงกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ 612 บาทต่อครัวเรือน และปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2561 ที่อยู่ที่ 540 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 12.84 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ชุมชนไม้รูดเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ เริ่มดำเนินการได้ไม่นาน ฐานรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในปีก่อนหน้าจึงยังไม่สูงนัก

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนมกราคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.283 ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 และลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.285 สะท้อนการกระจายรายได้ที่อยู่ในระดับที่ดีในเดือนมกราคม 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
สนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
ชุมชนไม้รูด พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน กุมภาพันธ์ 2562
» ชุมชนไม้รูด
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 9.92 จากช่วงเดียวกันปีก่อน เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 8.78 ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนไม้รูดอยู่ที่ 599 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 10.86 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนไม้รูดทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 0.282 และต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของชุมชนไม้รูดอยู่ในระดับที่ดี

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดตราด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่าอยู่ที่ 2,019 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 9.92 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เร่งขึ้นจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 8.78 จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ 8.96 และร้อยละ 10.62 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนไม้รูด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 599 บาทต่อครัวเรือน ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ 609 บาทต่อครัวเรือน อย่างไรก็ดี ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่อยู่ที่ 540 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 10.86 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการมาเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าว สอดคล้องกับภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 0.282 และต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของชุมชนไม้รูดอยู่ในระดับที่ดีในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมในชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และนำทรัพยากรที่หลากหลายในชุมชนมาสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ชุมชนไม้รูด พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน มีนาคม 2562
» ชุมชนไม้รูด
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด ในเดือนมีนาคม 2562 ขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 8.60 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนไม้รูดอยู่ที่ 579 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 7.28 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนไม้รูดทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 0.284 และต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของชุมชนไม้รูดอยู่ในระดับที่ดี

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดตราด ในเดือนมีนาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ 1,963 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 8.60 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยอัตราการขยายตัวในเดือนมีนาคม 2562 ชะลอลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 9.92 จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวชะลอลงของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 8.03 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวไทยขยายตัวดีต่อเนื่องที่ร้อยละ 9.35 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนไม้รูด ในเดือนมีนาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 579 บาทต่อครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ 599 บาทต่อครัวเรือน อย่างไรก็ดี ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่อยู่ที่ 540 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 7.28 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการมาเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวที่มีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนมีนาคม 2562 พบว่า ทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 0.284 และต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 บ่งชี้ว่าการกระจายรายได้ของชุมชนไม้รูดอยู่ในระดับที่ดีในเดือนมีนาคม 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
2. สนับสนุนให้มีการปรับสภาพแวดล้อมภายในชุมชนให้มีความสะอาดและเหมาะสมมากขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชุมชนไม้รูด พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ราย 6 เดือน 2562
» ชุมชนไม้รูด
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดเบื้องต้น ในช่วง 6 เดือนเเรกปีงบประมาณ 2562 ขยายตัวร้อยละ 8.29 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนไม้รูด รวม 6 เดือน อยู่ที่ 3,601 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 11.15 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนไม้รูด อยู่ที่ระดับ 0.283

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยงจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดตราดเบื้องต้น ในช่วง 6 เดือนเเรกของปี 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) พบว่า อยู่ที่ 11,224 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 8.29 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (%yoy) จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ 7.73 จากช่วงเดียวกันปีก่อน และ ร้อยละ 8.83 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในช่วง 6 เดือนเเรกปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 3,601 บาทต่อครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในช่วง 6 เดือนเเรกปีงบประมาณ 2561 ที่อยู่ที่ 3,240 บาทต่อครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 11.15 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก 1) ชุมชนไม้รูดถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ที่เริ่มดำเนินการได้ไม่นาน ฐานรายได้จึงยังไม่สูงนัก และ 2) ชุมชนไม้รูดมีทรัพยากรที่หลากหลายในการจูงใจนักท่องเที่ยวในระยะเริ่มต้นได้ อย่างไรก็ดี สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรภายในชุมชนยังขาดการพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชน

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในช่วง 6 เดือนเเรกปี 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.283 ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางที่อยู่ที่ระดับ 0.500 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนไม้รูดที่อยู่ในระดับที่ดี

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
2. สนับสนุนให้มีการปรับสภาพแวดล้อมภายในชุมชนให้มีความสะอาดและเหมาะสมมากขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมในชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และนำทรัพยากรที่หลากหลายในชุมชนมาสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
บทวิเคราะห์รายเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
ชุมชนไม้รูด พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน เมษายน 2562
» ชุมชนไม้รูด
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด ในเดือนเมษายน 2562 ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ 5.60 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนไม้รูดอยู่ที่ 555 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นการขยายตัวตัวในอัตราที่ชะลอลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.84 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนไม้รูดทรงตัวอยู่ในระดับเดียวกับเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 0.284 ต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนไม้รูดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดตราดในเดือนเมษายน 2562 พบว่า ลดลงจากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ 1,859 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 5.60 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 8.60 จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ขยายตัวชะลอลง โดยขยายตัวร้อยละ 5.20 และร้อยละ 6.55 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนไม้รูด ในเดือนเมษายน 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 555 บาทต่อครัวเรือน ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ 579 บาทต่อครัวเรือน อย่างไรก็ดี ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2561 ที่อยู่ที่ 540 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 2.84 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเดินทางมาเยี่ยมเยือนของกลุ่มนักท่องเที่ยวในช่วงดังกล่าว อย่างไรก็ดี จำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมที่มาเยี่ยมเยือนยังไม่สูงนัก ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ชุมชนไม้รูดยังเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนเมษายน 2562 พบว่า ทรงตัวอยู่ในระดับเดียวกับเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 0.284 ต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนไม้รูดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องในเดือนเมษายน 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
2. สนับสนุนให้มีการปรับสภาพแวดล้อมภายในชุมชนให้มีความสะอาดและเหมาะสมมากขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชุมชนไม้รูด พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน พฤษภาคม 2562
» ชุมชนไม้รูด
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด ในเดือนพฤษภาคม 2562 ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ 4.63 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนไม้รูดอยู่ที่ 582 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 7.78 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนไม้รูดทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 0.286 และต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนไม้รูดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดตราด ในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า ลดลงจากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ 1,797 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.63 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 5.60 จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ขยายตัวชะลอลงที่ร้อยละ 2.13 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยกลับมาเร่งขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 5.73 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนไม้รูด ในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 582 บาทต่อครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ 555 บาทต่อครัวเรือน และปรับตัวลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ที่อยู่ที่ 1,079 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 7.78 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ยังคงเดินทางมาเยี่ยมเยือนชุมชนต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย สอดคล้องกับการขยายตัวของภาพรวมรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด ที่เติบโตได้จากรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นหลัก

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า ทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 0.286 และต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนไม้รูดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องในเดือนพฤษภาคม 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
2. สนับสนุนให้มีการปรับสภาพแวดล้อมภายในชุมชนให้มีความสะอาดและเหมาะสมมากขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมในชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และนำทรัพยากรที่หลากหลายในชุมชนมาสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ชุมชนไม้รูด พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน มิถุนายน 2562
» ชุมชนไม้รูด
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด ในเดือนมิถุนายน 2562 ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ 4.18 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนไม้รูดอยู่ที่ 594 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 9.95 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนไม้รูดอยู่ที่ระดับ 0.277 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า และอยู่ในระดับต่ำกว่าค่ากลางที่ 0.500 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนไม้รูดปรับตัวดีขึ้น

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดตราด ในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่าลดลงจากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ 1,466 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.18 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 4.63 จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยที่ขยายตัวชะลอลงที่ร้อยละ 4.68 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาขยายตัวเร่งขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 3.06 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนไม้รูด ในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 594 บาทต่อครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ 582 บาทต่อครัวเรือน และปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2561 ที่อยู่ที่ 540 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 9.95 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่มีนักท่องเที่ยวเมาเยี่ยมเยือนชุมชนได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ระดับรายได้เสริมดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก เมื่อเทียบชุมชนอื่น ๆ ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเนื่องจากชุมชนไม้รูดเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ และยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม จึงยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร นอกจากนี้ ชุมชนยังขาดความพร้อมและความเพียงพอของของวัสดุอุปกรณ์และแรงงาน ทำให้บางครั้งชุมชนต้องปฏิเสธนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.277 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.286 และต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 สะท้อนการกระจายรายได้ที่ปรับตัวดีขึ้นในเดือนมิถุนายน 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับชุมชนไม้รูดให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์ที่สื่อถึงวิถีชุมชนและเอกลักษณ์ของชุมชนที่น่าสนใจ การประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ การจัดทำป้ายบอกทางไปยังชุมชนไม้รูดที่ชัดเจนเพื่อให้นักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่รู้จักชุมชนมากขึ้น เป็นต้น
2. สนับสนุนให้มีการปรับสภาพแวดล้อมภายในชุมชนให้มีความสะอาดและเหมาะสมมากขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการกับขยะ การเพิ่มจำนวนห้องน้ำและปรับปรุงห้องน้ำให้สะอาด เป็นต้น
ชุมชนไว้ได้ ซึ่งเมื่อชุมชนเริ่มช่วยเหลือตนเองได้แล้ว จึงทยอยลดการให้ความช่วยเหลือเหล่านี้ลง
3. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมในชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และนำทรัพยากรที่หลากหลายในชุมชนมาสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น
บทวิเคราะห์รายเดือน ก.ค. - ก.ย. 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
ชุมชนไม้รูด พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน กรกฎาคม 2562
» ชุมชนไม้รูด
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด ในเดือนกรกฎาคม 2562 ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ 3.83 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนไม้รูดอยู่ที่ 2,067 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นการขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 282.72 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนไม้รูดอยู่ที่ระดับ 0.515 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า และอยู่ในระดับสูงกว่าค่ากลางที่ 0.500 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนไม้รูดปรับตัวแย่ลง

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดตราด ในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่าลดลงจากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ 1,260 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 3.83 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 4.18 จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยที่ขยายตัวชะลอลงที่ร้อยละ 3.39 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัวเร่งขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ที่ร้อยละ 4.86 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนไม้รูด ในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมาอยู่ที่ 2,067 บาทต่อครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ 594 บาทต่อครัวเรือน และปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2561 ที่อยู่ที่ 540 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวในอัตราเร่งสูงถึงร้อยละ 282.72 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่มีนักท่องเที่ยวในลักษณะกลุ่มเดินทางมาเยี่ยมเยือนชุมชนมากกว่าเดือนก่อน ๆ ส่งผลให้รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวโดยรวมของชุมชนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ชาวบ้านกลุ่มแม่บ้านทำอาหารมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากขึ้นดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น และจากต้นทุนวัตถุดิบในการทำอาหารทะเลที่มีราคาลดลงสำหรับการประกอบอาหารให้กลุ่มนักท่องเที่ยวในช่วงดังกล่าว

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.515 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.277 และสูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 สะท้อนการกระจายรายได้ที่ปรับตัวแย่ลงในเดือนกรกฎาคม 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับชุมชนไม้รูดให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์ที่สื่อถึงวิถีชุมชนและเอกลักษณ์ของชุมชนที่น่าสนใจ การประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ การจัดทำป้ายบอกทางไปยังชุมชนไม้รูดที่ชัดเจนเพื่อให้นักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่รู้จักชุมชนมากขึ้น เป็นต้น
2. สนับสนุนให้มีการปรับสภาพแวดล้อมภายในชุมชนให้มีความสะอาดและเหมาะสมมากขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการกับขยะ การเพิ่มจำนวนห้องน้ำและปรับปรุงห้องน้ำให้สะอาด เป็นต้น
3. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมในชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และนำทรัพยากรที่หลากหลายในชุมชนมาสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ชุมชนไม้รูด พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน สิงหาคม 2562
» ชุมชนไม้รูด
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด ในเดือนสิงหาคม 2562 ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อยที่ร้อยละ 3.79 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนไม้รูดอยู่ที่ 1,276 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นการขยายตัวในอัตราที่สูงต่อเนื่องที่ร้อยละ 136.30 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนไม้รูดอยู่ที่ระดับ 0.319 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า และอยู่ในระดับต่ำกว่าค่ากลางที่ 0.500 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนไม้รูดปรับตัวดีขึ้น

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดตราด ในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า ทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้าที่ 1,265 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 3.79 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 3.83 จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยที่ขยายตัวชะลอลงที่ร้อยละ 2.50 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัวเร่งขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ที่ร้อยละ 6.95 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนไม้รูด ในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 1,276 บาทต่อครัวเรือน ปรับตัวลดลงหลังจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนก่อนหน้าที่อยู่สูงเป็นประวัติการณ์ที่ 2,067 บาทต่อครัวเรือน อย่างไรก็ดี ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2561 ที่อยู่ที่ 540 บาทต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวในอัตราสูงถึงร้อยละ 136.30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ยังมีนักท่องเที่ยวในลักษณะกลุ่มเดินทางมาเยี่ยมเยือนชุมชนต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวโดยรวมของชุมชนเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.319 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.515 และต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 สะท้อนการกระจายรายได้ที่ปรับตัวดีขึ้นในเดือนสิงหาคม 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับชุมชนไม้รูดให้มากยิ่งขึ้น
2. สนับสนุนให้มีการปรับสภาพแวดล้อมภายในชุมชนให้มีความสะอาดและเหมาะสมมากขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการกับขยะ การเพิ่มจำนวนห้องน้ำและปรับปรุงห้องน้ำให้สะอาด เป็นต้น
3. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมในชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และนำทรัพยากรที่หลากหลายในชุมชนมาสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ชุมชนไม้รูด พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน กันยายน 2562
» ชุมชนไม้รูด
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดในเดือนกันยายน 2562 ขยายตัวเร่งขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ 6.74 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนไม้รูดอยู่ที่ 733 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 35.80 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนไม้รูดอยู่ที่ระดับ 0.148 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า และอยู่ในระดับต่ำกว่าค่ากลางที่ 0.500 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนไม้รูดปรับตัวดีขึ้น

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดตราด ในเดือนกันยายน 2562 พบว่า อยู่ที่ 1,252 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 6.74 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวในอัตราที่เร่งกว่าเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวที่ร้อยละ 3.79 จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 6.00 และร้อยละ 8.53 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนไม้รูด ในเดือนกันยายน 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 733 บาทต่อครัวเรือน ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 หรือคิดเป็นการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงมากเมื่อเทียบกับช่วง 2 เดือนก่อนหน้า โดยขยายตัวที่ร้อยละ 35.80 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่นักท่องเที่ยวในลักษณะกลุ่มมีจำนวนลดลงเมื่อเทียบช่วง 2 เดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ แม้รายได้เสริมจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า แต่ระดับรายได้เสริมในภาพรวมยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก เมื่อเทียบชุมชนอื่น ๆ ซึ่งส่วนหนึ่งเนื่องจากชุมชนไม้รูดเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ และยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม จึงยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร นอกจากนี้ ชุมชนยังขาดความพร้อมและความเพียงพอของของวัสดุอุปกรณ์และแรงงาน ทำให้บางครั้งชุมชนต้องปฏิเสธนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนกันยายน 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.148 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.319 และต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 สะท้อนการกระจายรายได้ที่ปรับตัวดีขึ้นในเดือนกันยายน 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับชุมชนไม้รูดให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์ที่สื่อถึงวิถีชุมชนและเอกลักษณ์ของชุมชนที่น่าสนใจ การประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ การจัดทำป้ายบอกทางไปยังชุมชนไม้รูดที่ชัดเจนเพื่อให้นักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่รู้จักชุมชนมากขึ้น เป็นต้น
2. สนับสนุนให้มีการปรับสภาพแวดล้อมภายในชุมชนให้มีความสะอาดและเหมาะสมมากขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการกับขยะ การเพิ่มจำนวนห้องน้ำและปรับปรุงห้องน้ำให้สะอาด เป็นต้น
3. ส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดความตระหนักรู้และเห็นประโยชน์ในการทำอาชีพเสริมด้านการท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนแล้ว ยังส่งผลให้มีจำนวนบุคลากรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจทำได้โดยการเยี่ยมชนชุมชนที่ประสบความสำเร็จ (Success Case Story) เพื่อให้คนในชุมชนเห็นแรงจูงใจที่เป็นรูปธรรม และนำแนวคิดเหล่านั้นมาปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้องของชุมชนต่อไป
4. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสมในระยะเริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็น (1) ในด้านวัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะการจัดสรรเรือที่เหมาะสมแก่การนำเที่ยวในชุมชน เนื่องจากปัจจุบันมีจำนวนเรือที่มีคุณภาพไม่เพียงพอ โดยมีขนาดค่อนข้างเล็ก และบางครั้งต้องใช้เรือที่ใช้ในการเดินเรือประมง เมื่อมีนักท่องเที่ยวมาพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจไม่ค่อยสะอาดนักในการนำเที่ยว โดยจากการสอบถามชุมชน พบว่า ชุมชนต้องการเรือไฟเบอร์การ์ด ขนาด 5.50*1.80 เมตร เพิ่มเติมจำนวน 5 ลำ และ (2) การให้ข้อมูล คำแนะนำ และข้อเสนอแนะเพื่อให้คนในชุมชนมีแนวทางในการบริหารจัดการ และการจัดสรรรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสม และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น โดยยังสามารถคงเอกลักษณ์ของชุมชนไว้ได้ ซึ่งเมื่อชุมชนเริ่มช่วยเหลือตนเองได้แล้ว จึงทยอยลดการให้ความช่วยเหลือเหล่านี้ลง
5. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมในชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และนำทรัพยากรที่หลากหลายในชุมชนมาสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น