Click to order
Cart
Total: 
Your Name
Your Email
Your Phone
รายละเอียดข้อความ
โปรดระบุชื่อสินค้าและข้อความที่ต้องการปั๊ม
ชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ)
ปีงบประมาณ 2562
รายงานประเมิน บทวิเคราะห์รายได้ชุมชน และ Data Visualization
ชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) รอบปีงบประมาณ 2562
บทวิเคราะห์รายเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 และรอบ 6 เดือน
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
รอบ 6 เดือน
ชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน รายเดือน มกราคม 2562
» ชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ)
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านในเดือนมกราคม 2562 ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องที่ร้อยละ 5.19 เป็นการขยายตัวได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ สอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) ประจำเดือนมกราคม 2562 เฉลี่ยที่ 4,783 บาทต่อครัวเรือน และค่าสัมประสิทธิ์จีนี อยู่ที่ 0.212 สะท้อนการกระจายรายได้ของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) ที่ดีขึ้น

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดน่าน ประจำเดือนมกราคม 2562 ตัวเลขเบื้องต้น พบว่า อยู่ที่ 333.8 ล้านบาท หรือขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 5.19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวต่อเนื่องทั้งรายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติหรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 5.16 และร้อยละ 6.14 ตามลำดับ สะท้อนภาคการท่องเที่ยวภายในจังหวัดยังขยายตัวได้ดี

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมประจำเดือนมกราคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 4,783 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2561 ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4,690 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 1.98 ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน เนื่องจากยังอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของภาคเหนือ ประกอบกับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันขึ้น 9 ค่ำ ถึงขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ (เดือน 6 เหนือ) หรือราวปลายเดือน ก.พ.หรือ มี.ค.ของทุกปี โดยมีการนำโคมมะเต้าไปถวายพระเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ตัวเองและครอบครัว โดยทุกปีชาวเมืองน่านและนักท่องเที่ยวจะทำโคมมะเต้านำไปถวายที่วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ซึ่งเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนทำให้รายได้เสริมของชุมชนเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือน ประจำเดือนมกราคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.212 มีอัตราลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.351 สะท้อนทิศทางการกระจายรายได้ภายในพื้นที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์จีนียังคงเป็นระดับที่น้อยกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.5 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) ต้องการให้มีแหล่งการเรียนรู้และลานวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม และต้องการให้มีการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น
ชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน รายเดือน กุมภาพันธ์ 2562
» ชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ)
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องที่ร้อยละ 4.20 เป็นการขยายตัวได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ สอดคล้องกับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เฉลี่ยที่ 4,800 บาทต่อครัวเรือน และค่าสัมประสิทธิ์จีนี อยู่ที่ 0.306 สะท้อนการกระจายรายได้ของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) แย่ลงเล็กน้อย

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดน่าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตัวเลขเบื้องต้น พบว่า อยู่ที่ 282.6 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 4.20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวต่อเนื่องทั้งรายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติหรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 4.17 และร้อยละ 4.62 ตามลำดับ สะท้อนภาคการท่องเที่ยวภายในจังหวัดที่ยังคงขยายตัวได้ดี

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 4,800 บาท/ครัวเรือน ขยายตัวจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4,690 บาท/ครัวเรือน ลดลงที่ร้อยละ 2.34 ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดน่านเนื่องจากยังอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของภาคเหนือ ประกอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งซึ่งจัดขึ้นในวันขึ้น 9 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ (เดือน 6 เหนือ) หรือราวปลายเดือน ก.พ.หรือ มี.ค.ของทุกปี โดยชาวเมืองน่านและนักท่องเที่ยวจะมีการทำโคมมะเต้าและนำไปถวายพระเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ตัวเองและครอบครัว โดยจะนำโคมมะเต้าไปถวายที่วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ซึ่งเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนให้รายได้เสริมของชุมชนเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.306 มีอัตราเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.212 สะท้อนทิศทางการกระจายรายได้ภายในพื้นที่แย่ลงเล็กน้อย นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์จีนียังคงเป็นระดับที่น้อยกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.5 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ กระจายตัวของรายได้ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) ต้องการให้มีแหล่งการเรียนรู้และลานวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม และต้องการให้มีการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น
ชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน รายเดือน มีนาคม 2562
» ชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ)
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านในเดือนมีนาคม 2562 หดตัวลงเล็กน้อยที่ร้อยละ -1.05 ซึ่งเป็นการลดลงทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ สอดคล้องกับการลดลงของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนม่วงตึ้ด (บ้านโคมคำ) ประจำเดือนมีนาคม 2562 เฉลี่ยที่ 4,733 บาทต่อครัวเรือน และค่าสัมประสิทธิ์จีนี อยู่ที่ 0.334 สะท้อนการ กระจายรายได้ของชุมชนม่วงตึ้ด (บ้านโคมคำ) อยู่ในเกณฑ์ดี

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดน่าน ประจำเดือนมีนาคม 2562 ตัวเลขเบื้องต้น พบว่า อยู่ที่ 262.3 ล้านบาท หรือหดตัวที่ร้อยละ -1.05 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (%yoy) โดยเป็นการหดตัวเล็กน้อยทั้งรายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติหรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -1.12 และ 0.89 ตามลำดับ สะท้อนภาคการท่องเที่ยวภายในจังหวัดที่หดตัวเล็กน้อย ซึ่งเกิดจากสถานการณ์วิกฤตฝุ่นละอองเกินมาตรฐานที่เกิดขึ้นในภาคเหนือซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเดินทางของประชาชน และกระทบโดยตรงต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่เพราะสนามบินรวมถึงเที่ยวบินในการเดินทางได้รับกระทบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมประจำเดือนมีนาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 4,733 บาท/ครัวเรือน ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนมีนาคม 2561 ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4,690 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 0.91 โดยส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยบวกมาจากประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งซึ่งจัดขึ้นในวันขึ้น 9 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ (เดือน 6 เหนือ) หรือราวปลายเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องถึงต้นเดือนมีนาคม โดยชาวเมืองน่านและนักท่องเที่ยวจะมีการทำโคมมะเต้าและนำไปถวายพระ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ตัวเองและครอบครัว ซึ่งเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนให้รายได้เสริมของชุมชนเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือน ประจำเดือนมีนาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.334 มีอัตราเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.306 สะท้อนทิศทางการ กระจายรายได้ภายในพื้นที่แย่ลงเล็กน้อย นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์จีนียังคงเป็นระดับที่น้อยกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ กระจายตัวของรายได้ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) ต้องการให้มีแหล่งการเรียนรู้และลานวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม และต้องการให้มีการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น
ชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ราย 6 เดือน 2562
» ชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ)
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านเบื้องต้น ในช่วง 6 เดือนเเรกปีงบประมาณ 2562 ขยายตัวร้อยละ 5.62 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) รวมอยู่ที่ 30,543 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 8.53 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) อยู่ที่ระดับ 0.295

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยงจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดน่านเบื้องต้น ในช่วง 6 เดือนเเรกปี 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) พบว่าอยู่ที่ 1,504.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 5.62 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 5.56 และร้อยละ 6.83 ตามลำดับ เนื่องจากปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปสัมผัสวิถีชีวิตและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนามากขึ้นประกอบกับได้ทำกิจกรรมและเรียนรู้คุณค่าการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ รวมถึงในช่วงเดือนปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงฤดูหนาวที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวภาคเหนือ ประกอบกับทางจังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมและเรียนรู้คุณค่าการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดี

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) 6 เดือนเเรกปี 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 30,543 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในช่วง 6 เดือนเเรกปีงบประมาณ 2561 ที่อยู่ที่ 28,143 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 8.53 ส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงช่วงต้นเดือนมีนาคม ซึ่งมีประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุแช่แห้ง ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพื่อเดินทางมาทำบุญถวายโคมมะเต้าเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตัวเองและครอบครัว

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในช่วง 6 เดือนเเรกปี 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.295 สะท้อนทิศทางการกระจายรายได้ภายในพื้นอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์จีนีอยู่ในระดับต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.5 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) ต้องการให้มีการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้และลานวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม และต้องการให้มีการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น
บทวิเคราะห์รายเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
ชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน รายเดือน เมษายน 2562
» ชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ)
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านในเดือนเมษายน 2562 ลดลงที่ร้อยละ -1.12 นับเป็นการลดลงเป็นเดือน 2 ติดต่อกัน เป็นการลดลงทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ สอดคล้องกับการลดลงของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) ประจำเดือนเมษายน 2562 เฉลี่ยที่ 4,779 บาทต่อครัวเรือน และค่าสัมประสิทธิ์จีนี อยู่ที่ 0.324 สะท้อนการกระจายรายได้ในพื้นที่ของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) ที่ปรับตัวดีขึ้น

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดน่าน ประจำเดือนเมษายน 2562 ตัวเลขเบื้องต้น พบว่า อยู่ที่ 275.6 ล้านบาท หรือหดตัวที่ร้อยละ -1.12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการหดตัวเล็กน้อยทั้งรายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่ร้อยละ -1.11 และ -1.68 ตามลำดับ สะท้อนภาคการท่องเที่ยวภายในจังหวัดที่หดตัวเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตฝุ่นละอองเกินมาตรฐานที่เกิดขึ้นในภาคเหนือซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวและกระทบโดยตรงต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งส่งผลให้รายได้ของชุมชนลดลงเนื่องจากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมประจำเดือนเมษายน 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 4,779 บาท/ครัวเรือน หดตัวจากเดือนเมษายน 2561 ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4,690 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 1.89 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเนื่องจากคลายความกังวลจากสถานการณ์วิกฤตฝุ่นละอองและปัญหาหมอกควันซึ่งเริ่มส่งสัญญาณดีขึ้นและไม่กระทบรุนแรงต่อสุขภาพ ส่งผลทำให้รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนดีขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.324 มีอัตราลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.334 สะท้อนทิศทางการกระจายรายได้ภายในพื้นที่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์จีนียังคงเป็นระดับที่น้อยกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.5 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ กระจายตัวของรายได้ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) ต้องการให้มีแหล่งการเรียนรู้และลานวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม และต้องการให้มีการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น
ชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน รายเดือน พฤษภาคม 2562
» ชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ)
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านในเดือนพฤษภาคม 2562 ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 5.06 เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากสถานการณ์ด้านฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในภาคเหนือคลี่คลายลง และเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รายได้เสริมของชุมชนม่วงตื้ด (บ้านโคมคำ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เฉลี่ยที่ 4,690 บาทต่อครัวเรือน และค่าสัมประสิทธิ์จีนี อยู่ที่ 0.507 สะท้อนการกระจายรายได้ของพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดน่าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ตัวเลขเบื้องต้น พบว่า อยู่ที่ 267.9 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 5.06 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวทั้งรายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติหรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 5.05 และร้อยละ 5.31 ตามลำดับ สะท้อนภาคการท่องเที่ยวภายในจังหวัดที่กลับมาขยายตัวอีกครั้งหลังจากสถานการณ์ด้านฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในภาคเหนือคลี่คลายลง

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 9,029 บาท/ครัวเรือน ปรับสูงขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2561 ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4,690 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 92.49 และปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งได้รับปัจจัยบวกมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญหลังจากสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือได้คลี่คลายลง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.507 มีอัตราเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.324 สะท้อนทิศทางการกระจายรายได้ภายในพื้นที่แย่ลง นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์จีนียังคงอยู่ในระดับเทียบเท่ากับค่ากลางที่ระดับ 0.5 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) ต้องการให้มีแหล่งการเรียนรู้และลานวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม และต้องการให้มีการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น
ชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน รายเดือน มิถุนายน 2562
» ชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ)
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านในเดือนมิถุนายน 2562 ปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.65 เป็นการปรับลดลงอีกครั้งหลังจากสถานการณ์ด้านฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในภาคเหนือคลี่คลายลง และเป็นการลดลงทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รายได้เสริมของชุมชนม่วงตื้ด (บ้านโคมคำ) ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เฉลี่ยที่ 5,571 บาทต่อครัวเรือน และค่าสัมประสิทธิ์จีนี อยู่ที่ 0.423 สะท้อนการกระจายรายได้ของชุมชนม่วงตื้ด (บ้านโคมคำ) ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดน่าน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ตัวเลขเบื้องต้น พบว่า อยู่ที่ 242.1 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 3.65 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยรายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติขยายตัวที่ร้อยละ 3.67 และร้อยละ 2.82 ตามลำดับ หดตัวจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนภาคการท่องเที่ยวภายในจังหวัดที่หดตัว

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมประจำเดือนมิถุนายน 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5,571 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2561 ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4,690 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 18.78 แต่รายได้เสริมปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากยอดคำการสั่งซื้อสินค้าน้อยลง เนื่องจากชมรมไม่มีการจัดกิจกรรมสำคัญภายในชุมชน

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.423 มีอัตราลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.507 สะท้อนทิศทางการกระจายรายได้ภายในพื้นที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์จีนียังคงเป็นระดับที่น้อยกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.ต้องการให้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และลานวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม
2. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น
บทวิเคราะห์รายเดือน ก.ค. - ก.ย. 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
ชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน รายเดือน กรกฎาคม 2562
» ชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ)
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านในเดือนกรกฎาคม 2562 กลับมาหดตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.01 รายได้เสริมของชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เฉลี่ยที่ 7,917 บาทต่อครัวเรือน และค่าสัมประสิทธิ์จีนี อยู่ที่ 0.449 สะท้อนการกระจายรายได้ของพื้นที่ชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดน่าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ตัวเลขเบื้องต้น พบว่า อยู่ที่ 149.3 ล้านบาท หรือหดตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.01 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการหดตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ร้อยละ 1.75 อย่างไรก็ดี รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยยังคงขยายตัวที่ร้อยละ 0.04 สะท้อนภาคการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเริ่มชะลอตัวลง ส่วนหนึ่งอาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางท่องเที่ยว

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมประจำเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 7,917 บาท/ครัวเรือน ปรับสูงขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2561 ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4,690 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 68.8 และปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งได้รับปัจจัยบวกมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญหลังจากเดือนก่อนหน้ามีข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมและดินสไลด์ขึ้นในจังหวัด

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือน ประจำเดือนกรกฏาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.449 มีอัตราเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.423 สะท้อนทิศทางการกระจายรายได้ภายในพื้นที่แย่ลง นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์จีนียังคงอยู่ในระดับเทียบเท่ากับค่ากลางที่ระดับ 0.5 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) ต้องการให้มีแหล่งการเรียนรู้และลานวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม และต้องการให้มีการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น
ชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน รายเดือน สิงหาคม 2562
» ชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ)
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านเบื้องต้นในเดือนสิงหาคม 2562 ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.70 เป็นการ และเป็นการเพิ่มขึ้นจากรายได้นักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นหลัก รายได้เสริมของชุมชนม่วงตื้ด (บ้านโคมคำ) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เฉลี่ยที่ 1,237 บาทต่อครัวเรือน และค่าสัมประสิทธิ์จีนี อยู่ที่ 0.414 สะท้อนการกระจายรายได้ของชุมชนม่วงตื้ด (บ้านโคมคำ) ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดน่าน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ตัวเลขเบื้องต้น พบว่า อยู่ที่ 139.70 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 2.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวจากรายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวชาวไทยคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 2.70 ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติหดตัวที่ร้อยละ -1.37 สะท้อนภาคการท่องเที่ยวภายในจังหวัดที่กลับมาขยายตัวอีกครั้งหลังจากสถานการณ์ด้านฝุ่นละอองและปัญหาหมอกควันในภาคเหนือคลี่คลายลง

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมประจำเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1,237 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2561 ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4,690 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นหดตัวที่ร้อยละ -73.60 ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากไม่มียอดคำสั่งซื้อสินค้าของชุมชนเนื่องจากไม่ใช่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ประกอบกับชุมชนไม่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างต่อเนื่องทำให้นักท่องเที่ยวลดจำนวนลงมาก ส่งผลให้รายได้เสริมของชุมชนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.414 มีอัตราลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.449 สะท้อนทิศทางการกระจายรายได้ภายในพื้นปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์จีนียังคงเป็นระดับที่น้อยกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.ต้องการให้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และลานวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม
2. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น
ชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ) พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน รายเดือน กันยายน 2562
» ชุมชนม่วงตึ๊ด (บ้านโคมคำ)
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านเบื้องต้นในเดือนกันยายน 2562 ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.99 และเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รายได้เสริมของชุมชนม่วงตื้ด (บ้านโคมคำ) ประจำเดือนกันยายน 2562 เฉลี่ยที่ 1,357 บาทต่อครัวเรือน และค่าสัมประสิทธิ์จีนี อยู่ที่ 0.414 สะท้อนการกระจายรายได้ของพื้นที่ชุมชนม่วงตื้ด (บ้านโคมคำ) ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดน่าน ประจำเดือนกันยายน 2562 ตัวเลขเบื้องต้น พบว่า อยู่ที่ 141.80 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 2.99 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวทั้งรายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติหรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละะ 3.01และ 2.16 ตามลำดับ สะท้อนภาคการท่องเที่ยวภายในจังหวัดที่ยังคงขยายตัวได้

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมประจำเดือนกันยายน 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1,357 บาท/ครัวเรือน ลดลงจากเดือนกันยายน 2561 ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4,690 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -71.10 ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากไม่มียอดคำสั่งซื้อสินค้าของชุมชนเนื่องจากไม่ใช่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ประกอบกับชุมชนไม่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างต่อเนื่องทำให้นักท่องเที่ยวลดจำนวนลงมาก ส่งผลให้รายได้เสริมของชุมชนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือน ประจำเดือนกันยายน 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.414 มีอัตราเท่ากับเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.414 สะท้อนทิศทางการกระจายรายได้ภายในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์จีนียังคงเป็นระดับที่น้อยกว่าค่ากลางที่ระดับ 0.500 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.ต้องการให้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และลานวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม
2. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น