Click to order
Total: 
Your Name
Your Email
Your Phone
รายละเอียดข้อความ
โปรดระบุชื่อสินค้าและข้อความที่ต้องการปั๊ม
ชุมชนหนองอ้อ
ปีงบประมาณ 2562
รายงานประเมิน บทวิเคราะห์รายได้ชุมชน และ Data Visualization
ชุมชนหนองอ้อ รอบปีงบประมาณ 2562
บทวิเคราะห์รายเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 และรอบ 6 เดือน
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
รอบ 6 เดือน
ชุมชนหนองอ้อ พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร
รายเดือน มกราคม 2562
» ชุมชนหนองอ้อ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเดือนมกราคม 2562 ชะลอตัวที่ร้อยละ 5.19 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนหนองอ้ออยู่ที่ 214 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 112.29 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนหนองอ้ออยู่ที่ระดับ 0.499

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในเดือนมกราคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 343 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 5.19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 5.09 และ 5.33 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ ส่งผลมาจากการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่ และงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนมกราคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 214 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมกราคม 2561 ที่อยู่ที่ 101 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 112.29 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและจูงใจนักท่องเที่ยวย่างต่อเนื่อง เช่น งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่จัดขึ้นในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นต้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ในเดือนมกราคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.499 ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.500 แสดงให้เห็นถึงการกระจายรายได้ของครัวเรือนที่อยู่ในระดับที่ดี อย่างไรก็ตาม ค่าสัมประสิทธิ์จีนีอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับชุมชนอื่นในจังหวัดสุโขทัย

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
2. จัดหากิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมในพื้นที่
ชุมชนหนองอ้อ พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร
รายเดือน กุมภาพันธ์ 2562
» ชุมชนหนองอ้อ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ชะลอตัวที่ร้อยละ 4.01 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนหนองอ้ออยู่ที่ 183 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 81.46 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนหนองอ้อ อยู่ที่ระดับ 0.473 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.499 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่ดีขึ้น

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่าอยู่ที่ 296 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.01 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 4.33 และ 3.66 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรม MCOT RUN วิ่งกันเมาะ สุโขทัย 2019 ที่จัดขึ้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 183 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่อยู่ที่ 101 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 81.46 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและจูงใจนักท่องเที่ยวย่างต่อเนื่อง โดยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนไทครั่งพร้อมทั้งทำกิจกรรมเรียนรู้การทำ ดอกทานตะเวน งูงับขยับข้อ และยังได้ชิมรสอาหารสูตรเด็ด ของชาติพันธ์ไทครั่ง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.473 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.499 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าสัมประสิทธิ์จีนีอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับชุมชนอื่นในจังหวัดสุโขทัย

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
2. จัดหากิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมในพื้นที่
ชุมชนหนองอ้อ พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร
รายเดือน มีนาคม 2562
» ชุมชนหนองอ้อ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเดือนมีนาคม 2562 ชะลอตัวที่ร้อยละ 4.72 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนหนองอ้ออยู่ที่ 128 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 27.12 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนหนองอ้อ อยู่ที่ระดับ 0.542 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.473 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่แย่ลง

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในเดือนมีนาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 292 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.72 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 4.31 และ 5.28 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดงาน Sukhothai Art and Craft ที่บริเวณประตูดงตาล หน้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสาธิตการผลิตสินค้าอาร์ต แอน์ คราฟต์ ซึ่งสินค้าแต่ละชิ้นก็จะมีการสร้างสรรค์ชิ้นงานในรูปแบบใหม่ แต่ยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบชาวสุโขทัย เช่น เครื่องถ้วยชามสังคโลกลายการ์ตูน เครื่องประดับสร้อยต่างหูจากผ้าซิ่นตีนจกและอักษรลายสือไท และเครื่องประดับจากเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องสังคโลก

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนมีนาคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 128 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมีนาคม 2561 ที่อยู่ที่ 101 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 27.12 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและจูงใจนักท่องเที่ยวย่างต่อเนื่อง โดยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนไทครั่งพร้อมทั้งทำกิจกรรมเรียนรู้การทำดอกทานตะเวน งูงับขยับข้อ และยังได้ชิมรสอาหารสูตรเด็ด ของชาติพันธ์ไทครั่ง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ในเดือนมีนาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.542 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.473 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่แย่ลง อย่างไรก็ตาม ค่าสัมประสิทธิ์จีนีอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับชุมชนอื่นในจังหวัดสุโขทัย

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
2. จัดหากิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมในพื้นที่
ชุมชนหนองอ้อ พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร
ราย 6 เดือน 2562
» ชุมชนหนองอ้อ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเบื้องต้น ในช่วง 6 เดือนเเรกปีงบประมาณ 2562 ขยายตัวที่ร้อยละ 5.66 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนหนองอ้ออยู่ที่ 735 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 21.57 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนหนองอ้อ อยู่ที่ระดับ 0.485

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยงจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยเบื้องต้น ในช่วง 6 เดือนเเรกของปี 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) อยู่ที่ 2,333 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 5.66 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 5.67 และ 5.65 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ เนื่องมาจากในช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย ประกอบกับมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น เทศกาลลอยกระทง เป็นต้น ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในช่วง 6 เเรกปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 735 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในช่วง 6 เดือนเเรกปีงบประมาณ 2561 ที่อยู่ที่ 605 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวร้อยละ 21.57 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและจูงใจนักท่องเที่ยวย่างต่อเนื่อง โดยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนไทครั่งพร้อมทั้งทำกิจกรรมเรียนรู้การทำ ดอกทานตะเวน งูงับขยับข้อ และยังได้ชิมรสอาหารสูตรเด็ด ของชาติพันธ์ไทครั่ง และได้มีการรับคณะนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในบางเดือน ประชาชนไม่มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว เนื่องจากขาดการต้อนรับนักท่องเที่ยว

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ในช่วง 6 เดือนเเรกปี 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) อยู่ที่ระดับ 0.485 ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.500 แสดงให้เห็นถึงการกระจายรายได้ของครัวเรือนที่อยู่ในระดับที่ดี อย่างไรก็ตาม ค่าสัมประสิทธิ์จีนีอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับชุมชนอื่นในจังหวัดสุโขทัย

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
2. จัดหากิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมในพื้นที่
บทวิเคราะห์รายเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
ชุมชนหนองอ้อ พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร
รายเดือน เมษายน 2562
» ชุมชนหนองอ้อ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเดือนเมษายน 2562 ชะลอตัวที่ร้อยละ 4.07 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนหนองอ้ออยู่ที่ 115 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 13.72 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนหนองอ้อ อยู่ที่ระดับ 0.124 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.542 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่ดีขึ้นอย่างมาก

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในเดือนเมษายน 2562 พบว่าอยู่ที่ 305 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.07 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 4.31 และ 3.38 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดงานเดิน-วิ่ง รพ.สุโขทัย RUN TO LIVE, GIVE FOR LIFE และงาน Sukhothai Art and Craft ที่บริเวณประตูดงตาล หน้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนเมษายน 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 115 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนเมษายน 2561 ที่อยู่ที่ 101 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 13.72 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและจูงใจนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนไทครั่งพร้อมทั้งทำกิจกรรมเรียนรู้การทำดอกทานตะเวน งูงับขยับข้อ และยังได้ชิมรสอาหารสูตรเด็ด ของชาติพันธ์ไทครั่ง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ในเดือนเมษายน 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.124 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.542 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่ดีขึ้นอย่างมาก

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
2. จัดหากิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมในพื้นที่
ชุมชนหนองอ้อ พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร
รายเดือน พฤษภาคม 2562
» ชุมชนหนองอ้อ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเดือนพฤษภาคม 2562 ชะลอตัวที่ร้อยละ 4.51 จากช่วงเดียวกันปีก่อน อย่างไรก็ตาม ชุมชนหนองอ้อไม่มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 286 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.51 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 4.31 และ 5.08 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดงาน Sukhothai Art and Craft ที่บริเวณประตูดงตาล หน้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสาธิตการผลิตสินค้าอาร์ต แอน์ คราฟต์ ซึ่งสินค้าแต่ละชิ้นก็จะมีการสร้างสรรค์ชิ้นงานในรูปแบบใหม่ แต่ยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบชาวสุโขทัย เช่น เครื่องถ้วยชามสังคโลกลายการ์ตูน เครื่องประดับสร้อยต่างหูจากผ้าซิ่นตีนจกและอักษรลายสือไท และเครื่องประดับจากเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องสังคโลก

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
ชุมชนหนองอ้อไม่มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนหนองอ้อไม่มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน ส่งผลให้ไม่มีค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. จัดหากิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมในพื้นที่
2. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
ชุมชนหนองอ้อ พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร
รายเดือน มิถุนายน 2562
» ชุมชนหนองอ้อ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเดือนมิถุนายน 2562 ชะลอตัวที่ร้อยละ 3.92 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนหนองอ้ออยู่ที่ 87 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการหดตัวที่ร้อยละ -13.31 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนหนองอ้อ อยู่ที่ระดับ 0.336

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่าอยู่ที่ 272 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 3.92 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 3.98 และ 3.73 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดงานสุโขทัย มาราธอน 2562 ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 87 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายน 2561 ที่อยู่ที่ 101 บาท/ครัวเรือน หรือหดตัวที่ร้อยละ -13.31 จากช่วงเดียวกันปีก่อน สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นของการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและจูงใจนักท่องเที่ยวย่างต่อเนื่อง โดยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนไทครั่งพร้อมทั้งทำกิจกรรมเรียนรู้การทำดอกทานตะเวน งูงับขยับข้อ และยังได้ชิมรสอาหารสูตรเด็ด ของชาติพันธ์ไทครั่ง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.336 อย่างไรก็ตาม ค่าสัมประสิทธิ์จีนีอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับชุมชนอื่นในจังหวัดสุโขทัย

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
2. จัดหากิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมในพื้นที่
บทวิเคราะห์รายเดือน ก.ค. - ก.ย. 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
ชุมชนหนองอ้อ พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร
รายเดือน กรกฎาคม 2562
» ชุมชนหนองอ้อ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเดือนกรกฎาคม 2562 ชะลอตัวที่ร้อยละ 1.98 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนหนองอ้ออยู่ที่ 204 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 102.86 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนหนองอ้อ อยู่ที่ระดับ 0.410

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 233 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 1.98 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 0.73 และ 3.51 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 204 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่อยู่ที่ 101 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 102.86 จากช่วงเดียวกันปีก่อน สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นของการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและจูงใจนักท่องเที่ยวย่างต่อเนื่อง โดยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนไทครั่งพร้อมทั้งทำกิจกรรมเรียนรู้การทำดอกทานตะเวน งูงับขยับข้อ และยังได้ชิมรสอาหารสูตรเด็ด ของชาติพันธ์ไทครั่ง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.410 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.366 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่แย่ลง

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
2. จัดหากิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมในพื้นที่
ชุมชนหนองอ้อ พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร
รายเดือน สิงหาคม 2562
» ชุมชนหนองอ้อ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเดือนสิงหาคม 2562 ชะลอตัวที่ร้อยละ 3.80 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนหนองอ้ออยู่ที่ 220 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 118.40 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนหนองอ้อ อยู่ที่ระดับ 0.409

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในเดือนสิงหาคม 2562 (ข้อมูลเบื้องต้น) พบว่าอยู่ที่ 210 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 3.80 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 3.09 และ 4.58 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 220 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคม 2561 ที่อยู่ที่ 101 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 118.40 จากช่วงเดียวกันปีก่อน สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นของการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและจูงใจนักท่องเที่ยวย่างต่อเนื่อง โดยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนไทครั่งพร้อมทั้งทำกิจกรรมเรียนรู้การทำดอกทานตะเวน งูงับขยับข้อ และยังได้ชิมรสอาหารสูตรเด็ด ของชาติพันธ์ไทครั่ง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.409 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.410 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่ดีขึ้น

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
2. จัดหากิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมในพื้นที่
ชุมชนหนองอ้อ พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร
รายเดือน กันยายน 2562
» ชุมชนหนองอ้อ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเดือนกันยายน 2562 ชะลอตัวที่ร้อยละ 3.17 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนหนองอ้ออยู่ที่ 114 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 13.57 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนหนองอ้อ อยู่ที่ระดับ 0.499

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในเดือนกันยายน 2562 (ข้อมูลเบื้องต้น) พบว่าอยู่ที่ 200 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 3.17 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 2.60 และ 3.92 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดงานเดินป่าหน้าฝน Hiking in Rainy Season ที่จัดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนกันยายน 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 114 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกันยายน 2561 ที่อยู่ที่ 101 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 13.57 จากช่วงเดียวกันปีก่อน สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นของการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและจูงใจนักท่องเที่ยวย่างต่อเนื่อง โดยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนไทครั่งพร้อมทั้งทำกิจกรรมเรียนรู้การทำดอกทานตะเวน งูงับขยับข้อ และยังได้ชิมรสอาหารสูตรเด็ด ของชาติพันธ์ไทครั่ง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ในเดือนกันยายน 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.499 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.409 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่แย่ลง

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
2. จัดหากิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมในพื้นที่