Click to order
Total: 
Your Name
Your Email
Your Phone
รายละเอียดข้อความ
โปรดระบุชื่อสินค้าและข้อความที่ต้องการปั๊ม
ชุมชนภูป่าเปาะ
ปีงบประมาณ 2562
รายงานประเมิน บทวิเคราะห์รายได้ชุมชน และ Data Visualization
ชุมชนภูป่าเปาะ รอบปีงบประมาณ 2562
บทวิเคราะห์รายเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 และรอบ 6 เดือน
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
รอบ 6 เดือน
ชุมชนภูป่าเปาะ พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน มกราคม 2562
» ชุมชนภูป่าเปาะ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเบื้องต้นในเดือนมกราคม 2562 ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 7.81 จากช่วงเดียวกันปีก่อน และรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนภูป่าเปาะเฉลี่ยอยู่ที่ 15,128 บาทต่อครัวเรือน ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 84.21 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนภูป่าเปาะ อยู่ที่ระดับ 0.225 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.180

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลยในเดือนมกราคม 2562 พบว่า อยู่ที่ 482 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 7.81 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 7.85 และ 6.12 โดยภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดเลยในเดือนมกราคม 2562 ขยายตัวดีอย่างต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นมา จนถึงเดือนมกราคม 2562 จากการที่จังหวัดเลยมีจำนวนแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมากที่มีความหลากหลายพื้นที่ ทั้งด้านความสวยทางธรรมชาติและด้านวัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจดึงดูดใจนักท่องเที่ยว

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนภูป่าเปาะในเดือนมกราคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 15,128 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมกราคม 2561 ที่อยู่ที่ 8,213 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 84.21 อันเนื่องมาจากภูป่าเปาะที่วิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามที่มีสมญานามว่า "ฟูจิเมืองเลย" และเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปเยี่ยมเยือนนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดเลย ประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเช่น อพท.5 (พื้นที่พิเศษเลย) ที่ให้การสนับสนุนการเยี่ยมชมศึกษาดูงานพื้นที่ชุมชนภูป่าเปาะ เพื่อเพิ่มการเป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนฯ ที่น่าสนใจให้แก่นักท่องเที่ยว

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของชุมชนภูป่าเปาะในเดือนมกราคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.225 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.180 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนภูป่าเปาะที่แย่ลงกว่าเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ดีจากการวิจัย พบว่า ชุมชนภูป่าเปาะ มีปัญหาความเหลื่อมล้ำน้อย เนื่องจากตัวเลขดัชนีจีนี่มีค่าต่ำกว่าระดับค่ากลาง (<0.500)

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ภูป่าเปาะเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง เช่น สวนหินผางาม หรือ "คุนหมิงเมืองเลย"
2.การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น พื้นผิวถนนไม่ให้ขรุขระ และการเพิ่มป้ายบอกทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสังเกตให้แก่นักท่องเที่ยว
ชุมชนภูป่าเปาะ พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน กุมภาพันธ์ 2562
» ชุมชนภูป่าเปาะ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเบื้องต้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 7.01 จากช่วงเดียวกันปีก่อน และรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนภูป่าเปาะเฉลี่ยอยู่ที่ 7,881 บาทต่อครัวเรือน ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 21.60 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนภูป่าเปาะอยู่ที่ระดับ 0.266 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.225

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลยในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า อยู่ที่ 404 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 7.01 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ร้อยละ 7.61 และ 7.00 ตามลำดับ โดยภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดเลยในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขยายตัวดีอย่างต่อเนื่องติดต่อกันนับจากต้นปีงบประมาณ 2562 (เดือนต.ค. 61) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเลยในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (เดือนต.ค. – ก.พ. ของทุกปี) เพื่อชมความสวยทางธรรมชาติ เช่น ภูเรือ ภูกระดึง และภูป่าเปาะ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนภูป่าเปาะในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 7,881 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่อยู่ที่ 6,481 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 21.60 โดยขยายตัวเพิ่มขึ้นแบบชะลอตัวลง จากการเข้ามาเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูป่าเปาะ แม้ว่าอากาศที่เริ่มร้อนขึ้นจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลงบ้างก็ตาม

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของชุมชนภูป่าเปาะในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.266 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.225 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนภูป่าเปาะที่แย่ลงกว่าเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ดีจากการวิจัย พบว่า ชุมชนภูป่าเปาะมีปัญหาความเหลื่อมล้ำน้อย เนื่องจากตัวเลขดัชนีจีนี่ มีค่าต่ำกว่าระดับค่ากลาง (<0.500)

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ภูป่าเปาะเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง เช่น สวนหินผางาม หรือ "คุนหมิงเมืองเลย"
2.การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น พื้นผิวถนน และป้ายบอกทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสังเกตให้แก่นักท่องเที่ยว
ชุมชนภูป่าเปาะ พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน มีนาคม 2562
» ชุมชนปลาบ่า
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเบื้องต้นในเดือนมีนาคม 2562 ขยายตัวที่ร้อยละ 4.04 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนปลาบ่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3,956 บาทต่อครัวเรือน หดตัวลงที่ร้อยละ -13.35 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนปลาบ่าอยู่ที่ระดับ 0.585 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 0.558

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลยในเดือนมีนาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ 363 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.04 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยที่ร้อยละ 5.13 และ 4.02 ตามลำดับ โดยภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดเลยในเดือนมีนาคม 2562 ขยายตัวดีอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 นับจากต้นปี 2562 และช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า จากการที่จังหวัดเลยเป็นหนึ่งในจังหวัดเป้าหมายของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชาวไทยที่ต้องการมาเที่ยว อีกทั้งมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่สามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจที่สนับสนุน เช่น การเดินทางด้วยสายการบินต้นทุนต่ำ เป็นต้น

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนปลาบ่าในเดือนมีนาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 3,956 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 4,566 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการหดตัวลงที่ร้อยละ -13.35 เนื่องจากชุมชนมีรายได้เสริมลดลงจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยือนลดลง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของชุมชนปลาบ่าในเดือนมีนาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.585 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.558 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนปลาบ่าที่แย่ลงจากเดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ หากนำรายได้เสริมของวิสาหกิจชุมชนรายหนึ่งที่สูงออกจากการคำนวณแล้ว พบว่า การกระจายรายได้ในชุมชนปลาบ่ายังคงมีความเหลื่อมล้ำที่เป็นปกติไม่มีความเหลื่อมล้ำมากนักอย่างมีนัยสำคัญ

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักให้มากขึ้น
2.ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น พื้นผิวถนน และป้ายบอกทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสังเกตให้แก่นักท่องเที่ยว
3.การสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากแหล่งท่องเที่ยวหลักในอำเภอภูเรือ และอำเภอด่านซ้าย
ชุมชนภูป่าเปาะ พื้นที่พิเศษเลย ราย 6 เดือน 2562
» ชุมชนภูป่าเปาะ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเบื้องต้นในช่วง 6 เดือนเเรกปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) ขยายตัวที่ร้อยละ 8.59 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนภูป่าเปาะรวมอยู่ที่ 91,672 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 71.22 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนภูป่าเปาะ อยู่ที่ระดับ 0.208

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยงจังหวัด
รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยในช่วง 6 เดือนเเรกปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) พบว่า อยู่ที่ 2,773 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 8.59 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ร้อยละ 9.54 และ 8.57 ตามลำดับ โดยภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดเลยในช่วง 6 เดือนเเรกปีงบประมาณ 2562 ขยายตัวดีอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย เนื่องจากการที่จังหวัดเลยมีจำนวนแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมากที่มีความหลากหลายเชิงพื้นที่ ทั้งด้านความสวยทางธรรมชาติและด้านวัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจดึงดูดใจนักท่องเที่ยว

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนภูป่าเปาะในช่วง 6 เดือนเเรกปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 91,672 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในช่วง 6 เดือนเเรกของปีงบประมาณ 2561 ที่อยู่ที่ 53,539 บาท/ครัวเรือน ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 71.22 อันเนื่องมาจากภูป่าเปาะที่วิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามที่มีสมญานามว่า "ฟูจิเมืองเลย" และเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปเยี่ยมเยือน นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดเลย ประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเช่น อพท.5 (พื้นที่พิเศษเลย) ที่ให้การสนับสนุนการเยี่ยมชมศึกษาดูงานในพื้นที่ชุมชนภูป่าเปาะ เพื่อเพิ่มการเป็นที่รู้จักมากขึ้นแก่นักท่องเที่ยว

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของชุมชนภูป่าเปาะในช่วง 6 เดือนเเรกปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.208 สะท้อนถึงมีการกระจายรายได้ที่ดีและมีความเหลื่อมล้ำน้อยของชุมชนภูป่าเปาะ

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.เพิ่มการบริหารจัดการด้านต่างๆ ภายในชุมชน อาทิเช่น การจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย การวางแผนจัดการรถแต๊กเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว อีกทั้งรองรับการเติบโตของนักเที่ยวในอนาคต
2.ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานที่ท่องเที่ยว เช่น พื้นผิวถนนที่สัญจรไปมาไม่ควรขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ และป้ายบอกทางควรชัดเจน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสังเกตให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวให้สะอาด โดยเฉพาะการจัดการขยะ ทั้งนี้ขอให้ใช้การจ้างแรงงานภายในชุมชนฯ ด้วยงบประมาณชมรมท่องเที่ยวเพื่อเป็นสร้างงานและกระจายรายได้ให้แก่ชาวบ้านหมุนเวียนกันไป


» ชุมชนภูป่าเปาะ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนภูป่าเปาะ ในปีงบประมาณ 2562 รวมอยู่ที่ 91,672 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนภูป่าเปาะ เฉลี่ยอยู่ที่ 0.206 ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางที่ 0.500 สะท้อนถึงชุมชนภูป่าเปาะมีการกระจายตัวของรายได้ที่ดี

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยงจังหวัด
• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนภูป่าเปาะ ประจำปีงบประมาณ 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยรวมต่อครัวเรือนอยู่ที่ 91,672 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในปีงบประมาณ 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 53,539 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 71.22 ส่งผลให้ฐานรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนเพิ่มขึ้น ดังแผนภาพ ส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก 1) ชุมชนภูป่าเปาะถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเลย ที่มีเอกลักษณ์ความสวยงามของทิวทัศน์ทางธรรมชาติโดดเด่นและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น อีกทั้งสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแม้หน้าฝนที่ภูป่าเปาะมีความสวยงามในอีกด้านหนึ่งที่ไม่แพ้ความสวยงามในหน้าหนาว 2) ชมรมท่องเที่ยวโดยชุมชนภูป่าเปาะได้มีการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและจูงใจนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการมีคณะศึกษาดูงานที่ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) (สปส.จีนี) ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนภูป่าเปาะ ประจำปีงบประมาณ 2562 พบว่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.206 ปรับลดลงจากปีงบประมาณ 2561 ที่เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.318 ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางที่ 0.500 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนภูป่าเปาะอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ หากพิจารณาเทียบกับค่าสปส.จีนีระหว่างชุมชนภูป่าเปาะ (เส้นสีเขียว) และพื้นที่พิเศษเลยและพื้นที่เชื่อมโยง (เส้นสีแดง) พบว่า ตลอดระยะเวลา 12 เดือนของปีงบประมาณ 2562 ค่าสปส.จีนีของชุมชนภูป่าเปาะ จะต่ำกว่าของค่าสปส.จีนีของพื้นที่พิเศษเลยและพื้นที่เชื่อมโยงทุกเดือน แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ในชุมชนภูป่าเปาะยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง บ่งชี้การเกิดความเหลื่อมล้ำที่มีน้อยในพื้นที่ และมีค่าต่ำกว่าค่ากลาง (0.500) ดังแผนภาพ

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  1. ภูป่าเปาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่จำเป็นจะต้องเน้นในด้านความสวยงามของทิวทัศน์และความสะอาดของจุดชมวิว การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ภูป่าเปาะ จึงมีความสำคัญ รวมไปถึงการมีดอกไม้ ต้นไม้ ที่ร่มรื่นสวยงาม ดังนั้น การร่วมกันทุกภาคส่วนในการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าสีเขียวรอบ ๆ ภู ซึ่งจะต้องดูแลทำเป็นประจำและมีความต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนในการเน้นการจ้างงานแรงงานในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้แก่ชุมชน
  2. เนื่องจากภูป่าเปาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงขึ้นทุกปี ทำให้เกิดการจราจรที่แออัดในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามาก ๆ จึงควรที่จะบริหารจัดการสถานที่จอดรถ การเข้าออกรถยนต์ รวมไปถึงทางเข้าภูป่าเปาะ ให้สะดวก สะอาดและสวยงาม มีป้ายทางเข้าออกที่ชัดเจน
  3. สนับสนุนการอบรมความรู้ด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มกิจกรรมด้านต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชุมชนฯ เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงคุณประโยชน์และเต็มใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่สวยงามให้ยั่งยืนตลอดไป
บทวิเคราะห์รายเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
ชุมชนภูป่าเปาะ พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน เมษายน 2562
» ชุมชนภูป่าเปาะ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเบื้องต้นในเดือนเมษายน 2562 ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 9.01 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนภูป่าเปาะ เฉลี่ยอยู่ที่ 4,240 บาทต่อครัวเรือน ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 108.15 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนภูป่าเปาะ อยู่ที่ระดับ 0.227 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.250

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลยในเดือนเมษายน 2562 พบว่า อยู่ที่ 366 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่ร้อยละ 9.05 และ 7.61 ตามลำดับ โดยภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดเลยในเดือนเมษายน 2562 ยังคงขยายตัวดีอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 นับจากต้นปี 2562 และช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า โดยได้รับผลดีจากจังหวัดเลยเป็น 1 ใน 55 จังหวัดเมืองรองที่ได้รับการขยายระยะเวลานโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล ด้วยการนำค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไปลดหย่อนภาษีได้ เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวเมืองไทยเพื่อกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชน

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนภูป่าเปาะในเดือนเมษายน 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 4,240 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนเมษายน 2561 ที่อยู่ที่ 2,037 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นที่อัตราร้อยละ 108.15 เนื่องจากมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยภูป่าเปาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดเลย ที่มีวิวเขาทิวทัศน์และดอกไม้สวยงามในทุกฤดูกาล รวมถึงสามารถเดินทางเที่ยวภูป่าเปาะได้ตลอดทั้งปี

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของชุมชนภูป่าเปาะในเดือนเมษายน 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.227 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.250 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนภูป่าเปาะที่ดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ดีจากการวิจัย พบว่า ชุมชนภูป่าเปาะ มีปัญหาความเหลื่อมล้ำน้อย เนื่องจากตัวเลขดัชนีจีนี่ มีค่าต่ำกว่าระดับค่ากลาง (<0.500)

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.เพิ่มการดูแลปรับปรุงพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความสวยงามของทิวทัศน์ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
2.การเพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่ได้นานขึ้น เช่น การเก็บผลสตรอเบอรี่ การเก็บผักปลอดสารพิษ เป็นต้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความเพลิดเพลินและประทับใจมากขึ้น
ชุมชนภูป่าเปาะ พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน พฤษภาคม 2562
» ชุมชนภูป่าเปาะ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเบื้องต้นในเดือนพฤษภาคม 2562 ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 5.57 จากช่วงเดียวกันปีก่อน และรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนภูป่าเปาะ เฉลี่ยอยู่ที่ 4,855 บาทต่อครัวเรือน ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 103.85 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนภูป่าเปาะ อยู่ที่ระดับ 0.240 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.227

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลยในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ 332 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.57 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทย ที่ร้อยละ 5.80 และ 5.56 ตามลำดับ โดยภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดเลยในเดือนพฤษภาคม 2562 ขยายตัวดีอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 นับจากต้นปี 2562 แม้ว่าจะชะลอตัวลงบ้างก็ตาม สะท้อนว่าการท่องเที่ยวจังหวัดเลยยังมีการเติบโตในหลาย ๆ พื้นที่ รวมถึงได้รับผลดีจากการขยายเวลามาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว จากที่มาตรการนี้ได้สิ้นสุดเมื่อเดือน ธ.ค.2561 ของรัฐบาล (โดยเริ่มมีผลตั้งแต่เดือน 30 เม.ย.- 30 มิ.ย. 2562)

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนภูป่าเปาะในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 4,855 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาคม 2561 ที่อยู่ที่ 2,381 บาท/ครัวเรือน ขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องที่ร้อยละ 103.85 จากการที่ชุมชนภูป่าเปาะร่วมมือกันบริหารจัดการด้วยการจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นให้แก่นักท่องเที่ยว อาทิ กิจกรรมปีนเขา การเก็บผลสตรอเบอรี่จากต้น เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่ให้นานที่สุดเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนฯ เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งพื้นที่ภูป่าเปาะ สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยไม่จำเป็นต้องมาเที่ยวเมื่อยามหน้าหนาวเท่านั้น ทั้งนี้ ยามหน้าฝนและหน้าร้อน ภูป่าเปาะก็มีความสวยงามตามธรรมชาติไปอีกคนละแบบ

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของชุมชนภูป่าเปาะในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.240 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.227 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนภูป่าเปาะแย่ลงจากเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ดีจากการวิจัย พบว่า ชุมชนภูป่าเปาะ มีปัญหาความเหลื่อมล้ำน้อย เนื่องจากตัวเลขดัชนีจีนี่ มีค่าต่ำกว่าระดับค่ากลาง (<0.500)

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.การสนับสนุนการจ้างงานแรงงานในพื้นที่ชุมชนภูป่าเปาะ เพื่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนภายในพื้นที่ด้วยการจ้างแรงงานท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงผิวถนน ตลอดจนการตบแต่งกิ่งไม้ที่รกรุงรัง ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามในช่วงฤดูฝนนี้ อีกทั้งเป็นการสร้างและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย รวมทั้งเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลถัดไป
2.สนับสนุนการอบรมความรู้ด้านการท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชุมชนฯ เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงคุณประโยชน์และเต็มใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่สวยงามให้ยั่งยืนตลอดไป
ชุมชนภูป่าเปาะ พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน มิถุนายน 2562
» ชุมชนภูป่าเปาะ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเบื้องต้นในเดือนมิถุนายน 2562 ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 3.28 จากช่วงเดียวกันปีก่อน และรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนภูป่าเปาะ เฉลี่ยอยู่ที่ 3,622 บาทต่อครัวเรือน ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 30.75 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนภูป่าเปาะ อยู่ที่ระดับ 0.303 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.240

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลยในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่า อยู่ที่ 350 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 3.28 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยที่ร้อยละ 5.84 และ 3.22 ตามลำดับ โดยภาพรวมรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเลยในเดือนมิถุนายน 2562 ขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับผลดีจากการขยายเวลาเป็นเดือนสุดท้ายจากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง (โดยเริ่มมีผลตั้งแต่เดือน 30 เม.ย.- 30 มิ.ย. 2562)

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนภูป่าเปาะในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 3,622 บาท/ครัวเรือน ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 30.75 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ที่มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายน 2561 อยู่ที่ 2,770 บาท/ครัวเรือน เนื่องจากมีการส่งเสริมคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดบุรีรัมย์เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ชุมชนภูป่าเปาะ ประกอบกับพื้นที่ชุมชนภูป่าเปาะมีข้อดีที่เป็นจุดแข็งของพื้นที่คือ สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แม้ว่าจะเป็นหน้าฝนก็ตามจะพบว่า ภูป่าเปาะยามหน้าฝนกลับมีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งที่สามารถสัมผัสได้ถึงความเป็นธรรมชาติ อากาศดี และสามารถมองเห็น "ภูหอ" ได้อย่างปลอดโปร่งสวยงามมากขึ้นเมื่อหลังฝนตก ขณะเดียวกันช่วงปลายเดือนได้มีการปิดภูป่าเปาะเป็นเวลา 2 วัน เนื่องจากมีการผลักดันช้างป่าที่ออกมาบุกรุกพื้นที่ชาวบ้านอาศัยอยู่เพื่อหาอาหารกินให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของชุมชนภูป่าเปาะในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.303 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.240 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนภูป่าเปาะที่แย่ลงจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนการมีนัยสำคัญว่า ยังมีความความเหลื่อมล้ำอยู่บ้างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง หากแต่มีค่าต่ำกว่าระดับค่ากลาง (<0.500)

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.การจัดแพกเกจการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว อาทิเช่น การจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นนอกจากการขึ้นรถแต๊กเพื่อชมวิวทิวทัศน์แล้ว อาจมีกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อชมทิวทัศน์ 2 ข้างทาง ตลอดจนการร่วมมือกันของชุมชนฯเพื่อเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง เช่น สวนหินผางาม หรือ "คุนหมิงเมืองเลย"
2.การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น พื้นผิวถนน และปรับปรุงป้ายบอกทางให้ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสังเกตให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นคือ นักท่องเที่ยวมักหลงทางไปสถานที่ท่องเที่ยวไม่ถูก เป็นต้น
บทวิเคราะห์รายเดือน ก.ค. - ก.ย. 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
ชุมชนภูป่าเปาะ พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน กรกฎาคม 2562
» ชุมชนภูป่าเปาะ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเบื้องต้นในเดือนกรกฎาคม 2562 ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 3.61 จากช่วงเดียวกันปีก่อน และรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนภูป่าเปาะเฉลี่ยอยู่ที่ 3,114 บาทต่อครัวเรือน หดตัวลงที่ร้อยละ -15.75 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนภูป่าเปาะ อยู่ที่ระดับ 0.286 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.303

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลยในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ 310 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 3.61 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่ร้อยละ 3.62 และ 3.09 ตามลำดับ โดยภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดเลยในเดือนกรกฎาคม 2562 ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น แม้ว่าการขยายเวลามาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อเดือน มิ.ย. 2562 ที่ผ่านมา สะท้อนว่า นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติยังคงให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเลย และสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าจะไม่ใช้ฤดูกาลท่องเที่ยวก็ตาม

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนภูป่าเปาะในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 3,114 บาท/ครัวเรือน หดตัวลงที่ร้อยละ -15.75 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ที่มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคม 2561 อยู่ที่ 3,696 บาท/ครัวเรือน เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวพื้นที่ภูป่าเปาะลดลง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของชุมชนภูป่าเปาะในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.286 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.303 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนภูป่าเปาะที่ดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนการมีนัยสำคัญว่า ยังมีความความเหลื่อมล้ำอยู่บ้างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง หากแต่มีค่าต่ำกว่าระดับค่ากลาง (<0.500)

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.ส่งเสริมการจัดอบรมทักษะวิชาชีพเบื้องต้น อาทิเช่น การทำธุรกิจโฮมสเตย์ การจัดการด้านอาหารให้มีความสะอาดถูกสุขอนามัยให้แก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และด้านการเป็นมัคคุเทศน์ เพื่อรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยวและชุมชน
2.
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทดแทนต้นเดิมอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม เพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
ชุมชนภูป่าเปาะ พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน สิงหาคม 2562
» ชุมชนภูป่าเปาะ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเบื้องต้นในเดือนสิงหาคม 2562 ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 2.40 จากช่วงเดียวกันปีก่อน และรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนภูป่าเปาะ เฉลี่ยอยู่ที่ 3,071 บาทต่อครัวเรือน ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 16.30 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนภูป่าเปาะ อยู่ที่ระดับ 0.295 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.286

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลยในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ 350 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.40 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยที่ร้อยละ 13.90 และ 1.82 ตามลำดับ โดยภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดเลยในเดือนสิงหาคม 2562 ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนภูป่าเปาะในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 3,071 บาท/ครัวเรือน ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 16.30 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ที่มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคม 2561 อยู่ที่ 2,641 บาท/ครัวเรือน เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวพื้นที่ภูป่าเปาะลดลง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของชุมชนภูป่าเปาะในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.295 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.286 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนภูป่าเปาะที่แย่ลงจากเดือนก่อนหน้า

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่ออยู่ในพื้นที่ชุมชนฯ ได้นานขึ้น
2.
การปรับปรุงพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว อาทิเช่น การตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ดูแลต้นไม้ ดอกไม้ ให้สวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนในฤดูกาลท่องเที่ยวนี้
ชุมชนภูป่าเปาะ พื้นที่พิเศษเลย รายเดือน กันยายน 2562
» ชุมชนภูป่าเปาะ
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเบื้องต้นในเดือนกันยายน 2562 ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 4.55 จากช่วงเดียวกันปีก่อน และรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนภูป่าเปาะ เฉลี่ยอยู่ที่ 4,650 บาทต่อครัวเรือน ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 104.29 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนภูป่าเปาะ อยู่ที่ระดับ 0.206 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.295

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดเลยในเดือนกันยายน 2562 พบว่า อยู่ที่ 290 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.55 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยที่ร้อยละ 14.55 และ 4.09 ตามลำดับ โดยภาพรวมรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเลยในเดือนกันยายน 2562 ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน สะท้อนถึงความนิยมของนักท่องเที่ยวต่อจังหวัดเลย แม้ว่าจะมีการเติบโตแบบชะลอตัวลงบ้างก็ตาม

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชนภูป่าเปาะในเดือนกันยายน 2562 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 4,650 บาท/ครัวเรือน ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 104.29 จากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ที่มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกันยายน 2561 อยู่ที่ 2,276 บาท/ครัวเรือน เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวพื้นที่ภูป่าเปาะลดลง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ของชุมชนภูป่าเปาะในเดือนกันยายน 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.206 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.295 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนภูป่าเปาะที่ดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่ออยู่ในพื้นที่ชุมชนฯ ได้นานขึ้น
2.การปรับปรุงพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว อาทิเช่น การตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ดูแลต้นไม้ ดอกไม้ ให้สวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนในฤดูกาลการท่องเที่ยวนี้
3.ส่งเสริมอบรมการจัดการรถแต๊กนำเที่ยวขึ้นภูป่าเปาะ และการอบรมไกด์เพื่อการบริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว