Click to order
Total: 
Your Name
Your Email
Your Phone
รายละเอียดข้อความ
โปรดระบุชื่อสินค้าและข้อความที่ต้องการปั๊ม
ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์
ปีงบประมาณ 2562
รายงานประเมิน บทวิเคราะห์รายได้ชุมชน และ Data Visualization
ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ รอบปีงบประมาณ 2562
บทวิเคราะห์รายเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 และรอบ 6 เดือน
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
รอบ 6 เดือน
ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน มกราคม 2562
» ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ประจำเดือนมกราคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,200 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ อยู่ที่ 0.565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แสดงให้เห็นการกระจายตัวของรายได้อยู่ในระดับที่แย่ลง ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในเดือนมกราคมขยายตัวได้ดีที่ร้อยละ 8.70 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนมกราคม 2562 พบว่า รายได้รวม อยู่ที่ 489 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 8.70 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวได้ดีทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและรายได้จากชาวต่างชาติ โดยรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยขยายตัวร้อยละ 8.70 ส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ร้อยละ 8.00 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว ทำให้ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีมีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
สำหรับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ในเดือนมกราคม 2562 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 1,200 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมกราคม 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,547 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวที่ร้อยละ -22.44 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์เป็นชุมชนใหม่ที่สมาชิกยังมีรายได้ไม่แน่นอน ระบบการบริหารจัดการภายในกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง รวมถึงสมาชิกที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองมีน้อย จึงส่งผลให้รายได้โดยราวมของชุมชนปรับลดลง สำหรับชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์จะได้สนับสนุนการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ประจำเดือนมกราคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้แย่ลงของชุมชน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้ต่อเนื่องเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว โดยเฉพาะควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนใหม่ เพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนใหม่เป็นที่รู้จักมากขึ้น
2. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมสมาชิกในชุมชนด้านศักยภาพการจัดกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น
3. ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรในชุมชน ส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน กุมภาพันธ์ 2562
» ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 2,500 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์อยู่ที่ 0.300 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ดีขึ้น ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในเดือนกุมภาพันธ์ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องที่ร้อยละ 11.82 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 464 ล้านบาท หรือขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 11.82 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 11.85 และ ร้อยละ 6.25 ตามลำดับ จากสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว ทำให้ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีมีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
สำหรับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,500 บาท/ครัวเรือน ปรับเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,547 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 61.58 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรายได้ในการจำหน่ายสินค้าของสมาชิกปรับเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.300 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชุมชนใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมการยกระดับสินค้าทางการเกษตรของสมาชิกในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
3. ส่งเสริมให้ชุมชนทำประชาสัมพันธ์ เพื่อแนะนำการท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน มีนาคม 2562
» ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนบ้านศรีสรรเพญช์ ประจำเดือนมีนาคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 2,750 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านศรีสรรเพญช์ อยู่ที่ 0.318 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่แย่ลง ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในเดือนมีนาคมขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 7.27 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนมีนาคม 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 436 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 7.27 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 7.27 และ ร้อยละ 6.57 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ในเดือนมีนาคม 2562 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,750 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมีนาคม 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,547 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 77.74 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของสมาชิกปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากการออกบูทจำหน่ายสินค้า

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ประจำเดือนมีนาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.318 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่แย่ลง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างที่หลากหลายมาขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนทำประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อแนะนำการท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมการยกระดับสินค้าทางการเกษตรของสมาชิกในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
3. ส่งเสริมและเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ราย 6 เดือน 2562
» ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2562 พบว่า รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 15,283 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ เฉลี่ยอยู่ที่ 0.257 น้อยกว่าค่ากลางที่อยู่ที่ระดับ 0.5 แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้อยู่ในระดับดี ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2562 ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องที่ร้อยละ 6.46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยงจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) พบว่ามีรายได้อยู่ที่ 3,568 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 3,351 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 6.46 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวได้ดีทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 6.47 และร้อยละ 5.53 ตามลำดับ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่สวยงามและน่าสนใจ ซึ่งเป็นจังหวัดทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและไม่ต้องการเดินทางไกล

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) พบว่า รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 15,283 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 14,803 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 3.24 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสมาชิกมีรายได้หลักของชุมชนมาจากการออกบูทเพื่อจำหน่ายสินค้า โดยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.257 เป็นค่าเฉลี่ยที่น้อยกว่าค่ากลางที่อยู่ที่ระดับ 0.5 สะท้อนถึงการกระจายรายได้อยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมด้านประชาสัมพันธ์ เนื่องจากชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์เป็นชุมชนใหม่ ควรเน้นการแนะนำด้านการท่องเที่ยว และหากิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อให้ชุมชนให้เป็นรู้จักมากขึ้น
2. ส่งเสริมอบรมด้านอาชีพเพื่อให้สมาชิกของชุมชนมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ปัญหาของชุมชมนี้คือ สมาชิกน้อยคนที่จะมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง จึงไม่ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
3. ส่งเสริมและเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
บทวิเคราะห์รายเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน เมษายน 2562
» ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ประจำเดือนเมษายน 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 2,250 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมบ้านศรีสรรเพชญ์ อยู่ที่ 0.167 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ดีขึ้น ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 3.29 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนเมษายน 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 436 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 3.29 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 3.31 และ ร้อยละ 2.61 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
สำหรับรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ในเดือนเมษายน2562 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,250 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนเมษายน 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,547 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 45.42 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากจำนวนนักท่องเที่ยที่เพิ่มขึ้น ทำให้สมาชิกสามารถจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น จากการออกบูทจำหน่ายสินค้า ซึ่งชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์จะได้สนับสนุนการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี แต่ให้การสนับสนุนกับบุคคลเพียงครอบครัวเดียว ซึ่งรายได้หลักของชุมชนก็มาจากครอบครัวนี้ ประเด็นนี้ต้องได้รับแก้ไขต่อไป

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนเมษายน 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.167 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่ดีขึ้นของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. เพิ่มมาตรการด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เช่น เพิ่มจุดที่ตั้งถังขยะ เพิ่มป้ายบ่งบอกว่าเป็นมาของแต่ละจุดท่องเที่ยว เป็นต้น
2. เร่งพัฒนา หรือส่งเสริมให้มีการบูรณะสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เสมอ โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์
3. ประเด็นเรื่องการให้การสนับสนุนของการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ควรให้การสนับสนุนสมาชิกภายในชุมชนให้ทั่วถึง
ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน พฤษภาคม 2562
» ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,750 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ อยู่ที่ 0.214 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่แย่ลง ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 4.60 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 397 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 4.60 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 4.60 และ ร้อยละ 4.90

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ในเดือนพฤษภาคม 2562 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 1,750 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาคม 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,547 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการหขยายตัวที่่ร้อยละ 13.11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรายได้ในการจำหน่ายสินค้าของสมาชิกที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนชุมชน สำหรับชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์จะได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้รับการสนับสนุนที่เท่าเทียมกัน เพื่อให้ชุมชนสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.214 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่แย่ลงของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. เพิ่มมาตรการด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เช่น เพิ่มจุดที่ตั้งถังขยะ เพิ่มป้ายบ่งบอกว่าเป็นมาของแต่ละจุดท่องเที่ยว เป็นต้น
2. เร่งพัฒนา หรือส่งเสริมให้มีการบูรณะสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เสมอ โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์
3. ประเด็นเรื่องการให้การสนับสนุนของการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ควรให้การสนับสนุนสมาชิกภายในชุมชนให้ทั่วถึง
ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน มิถุนายน 2562
» ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,975 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ อยู่ที่ 0.465 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่แย่ลงของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 3.22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนมิถุนายน 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 415 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 3.22 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 3.22 และ ร้อยละ 3.10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ในเดือนมิถุนายน 2562 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 1,975 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายน 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,547 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 27.65 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ทำให้สมาชิกของชุมชนจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น จากการออกบูทจำหน่ายสินค้า สำหรับชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์จะได้สนับสนุนการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้รับการสนับสนุนที่เท่าเทียมกัน เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.465 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่แย่ลงของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ส่งเสริมด้านประชาสัมพันธ์ เนื่องจากชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์เป็นชุมชนใหม่ ควรเน้นการแนะนำด้านการท่องเที่ยว และหากิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อให้ชุมชนให้เป็นรู้จักมากขึ้น
2. ส่งเสริมอบรมด้านอาชีพเพื่อให้สมาชิกของชุมชนมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ปัญหาของชุมชมนี้คือ สมาชิกน้อยคนที่จะมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง จึงไม่ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
3. ส่งเสริมและเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
บทวิเคราะห์รายเดือน ก.ค. - ก.ย. 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน กรกฎาคม 2562
» ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,225 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ อยู่ที่ 0.291 ปรับลดลงจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ดีขึ้นของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 4.93 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 366 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 4.93 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 4.96 และ ร้อยละ 1.95 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ในเดือนกรกฎาคม 2562 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 1,225 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคม 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,547 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการหดตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ -20.83 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสมาชิกจำหน่ายสินค้าได้น้อยลง รวมถึงการออกบูทจำหน่ายสินค้าที่น้อยลง ทำให้รายได้เสริมจากท่องเที่ยวของชุมชนลดลง สำหรับชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์จะได้สนับสนุนการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ยังไม่ทั่วถึงสมาชิกทุกรายของชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.291 ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่ดีขึ้นของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ส่งเสริมด้านประชาสัมพันธ์ เนื่องจากชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์เป็นชุมชนใหม่ ควรเน้นการแนะนำด้านการท่องเที่ยว และหากิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อให้ชุมชนให้เป็นรู้จักมากขึ้น
2. ส่งเสริมอบรมด้านอาชีพเพื่อให้สมาชิกของชุมชนมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ปัญหาของชุมชมนี้คือ สมาชิกน้อยคนที่จะมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง จึงไม่ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
3. ส่งเสริมและเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน สิงหาคม 2562
» ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 2,250 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ อยู่ที่ 0.326 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่แย่ลงของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 5.18 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรีเบื้องต้น ประจำเดือนเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 353 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 5.81 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 5.86 และ ร้อยละ 1.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ในเดือนสิงหาคม 2562 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,250 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวลดลงจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคม 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,547 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 45.24 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสมาชิกภายในชุมชนจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น ทำให้รายได้เสริมจากท่องเที่ยวของชุมชนเพิ่มขึ้น สำหรับชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์จะได้สนับสนุนการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ยังไม่ทั่วถึงสมาชิกทุกรายของชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขต่อไป

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.326 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่แย่ลงของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ส่งเสริมด้านประชาสัมพันธ์ เนื่องจากชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์เป็นชุมชนใหม่ ควรเน้นการแนะนำด้านการท่องเที่ยว และหากิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อให้ชุมชนให้เป็นรู้จักมากขึ้น
2. ส่งเสริมอบรมด้านอาชีพเพื่อให้สมาชิกของชุมชนมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ปัญหาของชุมชมนี้คือ สมาชิกน้อยคนที่จะมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง จึงไม่ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
3. ส่งเสริมและเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง รายเดือน กันยายน 2562
» ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ประจำเดือนกันยายน 2562 เฉลี่ยอยู่ที่ 2,875 บาทต่อครัวเรือน สำหรับค่าสัมประสิทธิ์จีนีในภาพรวมของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ อยู่ที่ 0.304 ปรับลดลงจากเดือนก่อน แสดงถึงการกระจายตัวของรายได้ที่ดีขึ้นของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรียังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 5.55 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนของจังหวัดสุพรรณบุรีเบื้องต้น ประจำเดือนเดือนกันยายน 2562 พบว่า รายได้ท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 350 ล้านบาท หรือขยายตัวที่ร้อยละ 5.55 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัวของรายได้ดีทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยขยายตัวได้ร้อยละ 5.60 และ ร้อยละ 1.76 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ในเดือนกันยายน 2562 มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,875 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกันยายน 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,547 บาท/ครัวเรือน หรือคิดเป็นการขยายตัวที่ร้อยละ 85.28 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากจำนวนนักท่องที่ยวที่เพิ่มขึ้น ทำให้สมาชิกภายในชุมชนสามารถจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น ส่งผลให้รายได้เสริมจากท่องเที่ยวของชุมชนเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ของรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนชุมชนบ้านหนองเสือ ประจำเดือนกันยายน 2562 พบว่า อยู่ที่ระดับ 0.304 ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงการกระจายรายได้ชุมชนที่ดีชึ้นของชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมด้านประชาสัมพันธ์ เนื่องจากชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์เป็นชุมชนใหม่ ควรเน้นการแนะนำด้านการท่องเที่ยว และหากิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อให้ชุมชนให้เป็นรู้จักมากขึ้น
2. ส่งเสริมอบรมด้านอาชีพเพื่อให้สมาชิกของชุมชนมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ปัญหาของชุมชมนี้คือ สมาชิกน้อยคนที่จะมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง จึงไม่ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
3. ส่งเสริมและเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต