Click to order
Cart
Total: 
Your Name
Your Email
Your Phone
รายละเอียดข้อความ
โปรดระบุชื่อสินค้าและข้อความที่ต้องการปั๊ม
ชุมชนตะเคียนเตี้ย
ปีงบประมาณ 2562
รายงานประเมิน บทวิเคราะห์รายได้ชุมชน และ Data Visualization
ชุมชนตะเคียนเตี้ย รอบปีงบประมาณ 2562
บทวิเคราะห์รายเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 และรอบ 6 เดือน
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
รอบ 6 เดือน
ชุมชนตะเคียนเตี้ย พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน มกราคม 2562
» ชุมชนตะเคียนเตี้ย
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ในเดือนมกราคม 2562 ขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 9.47 จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 6.6 ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยอยู่ที่ 4,371 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 249.71 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.407 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ที่อยู่ที่ 0.430 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนตะเคียนเตี้ยปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดชลบุรี ในเดือนมกราคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 28,774 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 9.47 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ 9.60 และ 9.44 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนมกราคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 4,371 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมกราคม 2561 ที่อยู่ 1,250 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 249.71 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก 1) อยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว สอดคล้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน และ 2) การปรับปรุงถนนทางเข้าชุมชน ทำให้สามารถรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนมกราคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.407 ปรับตัวลดลงจากเดือนธันวาคม 2561 ที่อยู่ที่ระดับ 0.430 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนตะเคียนเตี้ยปรับตัวดีขึ้นจากเดือนธันวาคม 2561

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  1. ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในชุมชน รวมถึงทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวที่ขยายตัวในอนาคต
  2. ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ป้ายบอกทาง เป็นต้น เพื่อความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว
ชุมชนตะเคียนเตี้ย พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน กุมภาพันธ์ 2562
» ชุมชนตะเคียนเตี้ย
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 8.62 จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 9.5 ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยอยู่ที่ 4,821 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 412.01 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.454 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ที่อยู่ที่ 0.407 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนตะเคียนเตี้ยปรับตัวเเย่ลงจากเดือนก่อนหน้า

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดชลบุรี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่าอยู่ที่ 26,710 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 8.62 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ 12.22 และ 7.92 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 4,821 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่อยู่ 942 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 412.01 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก 1) การปรับปรุงถนนทางเข้าชุมชน ทำให้สามารถรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และ 2) สอดคล้องกับการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวชาวไทย

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.454 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2562 ที่อยู่ที่ระดับ 0.407 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนตะเคียนเตี้ยปรับตัวเเย่ลงจากเดือนมกราคม 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ชุมชนตะเคียนเตี้ยเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นคนภายในชุมชน จำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการภายในชุมชน ทักษะภาษาต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวชุมชนในอนาคต
ชุมชนตะเคียนเตี้ย พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน มีนาคม 2562
» ชุมชนตะเคียนเตี้ย
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ในเดือนมีนาคม 2562 ขยายตัวในอัตราชะลอลงที่ร้อยละ 4.68 จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 8.6 ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยอยู่ที่ 5,129 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 118.59 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.460 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ที่อยู่ที่ 0.454 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนตะเคียนเตี้ยปรับตัวเเย่ลงจากเดือนก่อนหน้า

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดชลบุรี ในเดือนมีนาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 24,894 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.68 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 8.62 ตามการขยายชะลอลงของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ในขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยยังขยายตัวต่อเนื่อง

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนมีนาคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 5,129 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมีนาคม 2561 ที่อยู่ 2,346 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวร้อยละ 118.59 จากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 412.01 ซึ่งปรับตัวลดลงสอดคล้องกับของรายได้จังหวัดชลบุรี ประกอบกับในเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมามีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวกว่าปกติ ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชุมชนฯ ลดลง อย่างไรก็ดี ยังถือได้ว่ายังเป็นการขยายตัวได้ในระดับสูง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยฐานการคำนวณที่ต่ำจากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากมีการปรับปรุงซ่อมถนนทางเข้าชุมชน ทำให้เป็นข้อจำกัดในต้อนรับนักท่องเที่ยว

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนมีนาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.460 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่อยู่ที่ระดับ 0.454 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนตะเคียนเตี้ยปรับตัวเเย่ลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ชุมชนตะเคียนเตี้ยเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านวิถีชีวิตเกษตรที่เน้นความเรียบง่ายผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว ทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของชุมชนตะเคียนเตี้ยมากขึ้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการภายในชุมชนเพื่อให้รักษาเอกลักษณ์ให้คงอยู่ต่อเนื่อง เช่น บ้านพักโฮมสเตย์ ร้านอาหาร ควรก่อสร้างให้เข้ากับเอกลักษณ์ของชุมชนตะเคียนเตี้ย ไม่เป็นสไตล์โมเดิร์นมากจนเกินไป
ชุมชนตะเคียนเตี้ย พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ราย 6 เดือน 2562
» ชุมชนตะเคียนเตี้ย
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีเบื้องต้น ในช่วง 6 เดือนเเรกปีงบประมาณ 2562 ขยายตัวร้อยละ 6.00 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ตะเคียนเตี้ยรวม อยู่ที่ 28,036 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 152.37 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.435 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่อยู่ที่ระดับ 0.349

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยงจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดชลบุรีเบื้องต้น ในช่วง 6 เดือนเเรกปี 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) พบว่า อยู่ที่ 159,114 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 6.00 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ 9.07 และ 5.37 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในช่วง 6 เเรกปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) พบว่า รายได้ต่อครัวเรือนอยู่ที่ 28,036 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในช่วง 6 เดือนเเรกปีงบประมาณ 2561 ที่อยู่ที่ 11,109 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 152.37 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก 1) ชุมชนตะเคียนเตี้ย เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น และถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ต่อเนื่อง 2) การปรับปรุงถนนทางเข้าชุมชน ทำให้สามารถรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และ 3) ปัจจัยฐานการคำนวณที่ต่ำในปีก่อนที่มีการปรับปรุงขยายถนนทางเข้าชุมชนทำให้เป็นข้อจำกัดในการรับนักท่องเที่ยว

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในช่วง 6 เดือนเเรกปี 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.435 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.349 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนตะเคียนเตี้ยเเย่ลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต นอกจากนี้ ควรเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ เนื่องจากเริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมเยือนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
  2. ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยว
  3. ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ป้ายบอกทาง เป็นต้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้น
บทวิเคราะห์รายเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
ชุมชนตะเคียนเตี้ย พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน เมษายน 2562
» ชุมชนตะเคียนเตี้ย
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ในเดือนเมษายน 2562 ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 5.40 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยอยู่ที่ 4,629 บาทต่อครัวเรือน ขยายตัวที่ร้อยละ 237.18 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.475 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ที่อยู่ที่ 0.460 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนตะเคียนเตี้ยปรับตัวเเย่ลงจากเดือนก่อนหน้า

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดชลบุรี ในเดือนเมษายน 2562 พบว่าอยู่ที่ 27,525 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 5.40 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 4.68 ตามการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ ประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เทศบาลต่าง ๆ ภายในจังหวัดที่มีการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนเมษายน 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 5,129 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนเมษายน 2561 ที่อยู่ 1,373 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวร้อยละ 237.18 สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ประกอบกับปัจจัยฐานคำนวณที่ต่ำในช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากมีการปรับปรุงถนนทางเข้าชุมชน ทำให้เป็นข้อจำกัดในการรับนักท่องเที่ยว

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนเมษายน 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.475 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2562 ที่อยู่ที่ระดับ 0.460 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนตะเคียนเตี้ยปรับตัวเเย่ลงจากเดือนมีนาคม 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน ทั้งด้านทักษะการบริหารจัดการภายในชุมชน รวมถึงทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวที่ขยายตัวในอนาคต
ชุมชนตะเคียนเตี้ย พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน พฤษภาคม 2562
» ชุมชนตะเคียนเตี้ย
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ในเดือนพฤษภาคม 2562 ขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.61 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยอยู่ที่ 4,571 บาทต่อครัวเรือน ขยายตัวที่ร้อยละ 42.90 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.469 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ที่อยู่ที่ 0.475 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนตะเคียนเตี้ยปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดชลบุรี ในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 24,473 ล้านบาท ขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.61 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 5.40 ตามการลดลงของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่หดตัวลงร้อยละ -1.56 โดยเฉพาะจากการลดลงของนักท่องเที่ยวชาวจีน

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 4,571 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาคม 2561 ที่อยู่ 3,199 บาท/ครัวเรือน ขยายตัวในอัตราชะลอลงที่ร้อยละ 42.90 สอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ประกอบกับปัจจัยฐานเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติจากปีก่อนที่มีการปิดซ่อมขยายถนนเข้าสู่พื้นที่ชุมชนตะเคียนเตี้ย

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.469 ปรับตัวลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ที่อยู่ที่ระดับ 0.475 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนตะเคียนเตี้ยปรับตัวดีขึ้นจากเดือนเมษายน 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ชุมชนตะเคียนเตี้ยเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ดังนั้นคนภายในชุมชนจำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะภาษาต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวชุมชนในอนาคต
ชุมชนตะเคียนเตี้ย พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน มิถุนายน 2562
» ชุมชนตะเคียนเตี้ย
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ในเดือนมิถุนายน 2562 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.30 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยอยู่ที่ 11,038 บาทต่อครัวเรือน ขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 414.41 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.338 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ที่อยู่ที่ 0.469 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนตะเคียนเตี้ยปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดชลบุรี ในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่าอยู่ที่ 21,735 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 2.30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 0.61 ตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่กลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 1.88 จากเดือนก่อนที่หดตัวร้อยละ -1.56 ในขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยขยายตัวในอัตราชะลอลงที่ร้อยละ 3.78 จากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 9.08

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 11,038 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายน 2561 ที่อยู่ 2,146 บาท/ครัวเรือน ขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 414.41 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก 1. ปัจจัยฐานในการคำนวณต่ำเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีฝนตกชุก 2. ชุมชนตะเคียนเตี้ยได้มีการปรับเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น การต้มกาเเฟจากมะพร้าว เป็นต้น จูงใจให้นักท่องเที่ยวอยู่ภายในพื้นที่ได้นานขึ้น และ 3. สาธารณูปโภคพื้นที่ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะถนนทางเข้าชุมชนและป้ายบอกทาง เป็นต้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.338 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ที่อยู่ที่ระดับ 0.469 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนตะเคียนเตี้ยปรับตัวดีขึ้นจากเดือนพฤษถาคม 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ชุมชนตะเคียนเตี้ยเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ดังนั้นคนภายในชุมชนจำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ รวมถึงรักษาภูมิทัศน์ด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชน
บทวิเคราะห์รายเดือน ก.ค. - ก.ย. 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
ชุมชนตะเคียนเตี้ย พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน กรกฎาคม 2562
» ชุมชนตะเคียนเตี้ย
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ในเดือนกรกฎาคม 2562 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.95 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยอยู่ที่ 12,161 บาทต่อครัวเรือน ขยายตัวที่ร้อยละ 145.11 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.318 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ที่อยู่ที่ 0.338 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนตะเคียนเตี้ยปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดชลบุรี ในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 13,661 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 3.95 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 2.30 ตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยเเละชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวต่างประเทศที่ขยายตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 4.44 จากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 1.88 ตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวจีน ในขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยขยายตัวในอัตราชะลอลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 2.36 จากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 3.78

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 12,161 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่อยู่ 4,962 บาท/ครัวเรือน ขยายตัวร้อยละ 145.11 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก 1. ปัจจัยฐานในการคำนวณเข้าสู่ภาวะ 2. ชุมชนตะเคียนเตี้ยได้มีการปรับเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น การต้มกาเเฟจากมะพร้าว เป็นต้น จูงใจให้นักท่องเที่ยวอยู่ภายในพื้นที่ได้นานขึ้น และ 3. ชุมชนตะเคียนเตี้ยเริ่มเป็นที่รู้จักสำหรับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานมากขึ้น โดยในเดือนนี้มีคณะที่เข้าเยี่ยมชมชุมชนฯ กว่า 10 คณะศึกษาดูงาน

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.318 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ที่อยู่ที่ระดับ 0.338 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนตะเคียนเตี้ยปรับตัวดีขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ชุมชนตะเคียนเตี้ยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในด้านชุมชนวิถีเกษตร และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนภาคกกลาง จึงควรรักษาภูมิทัศน์ที่เป็นอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชน ไม่ควรมีการปลูกสร้างอาคาร หรือที่พักเเรมที่เป็นสไตล์โมเดิร์นจนเกินไป
ชุมชนตะเคียนเตี้ย พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน สิงหาคม 2562
» ชุมชนตะเคียนเตี้ย
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ในเดือนสิงหาคม 2562 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.03 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยอยู่ที่ 18,673 บาทต่อครัวเรือน ขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 202.07 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.287 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ที่อยู่ที่ 0.318 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนตะเคียนเตี้ยปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดชลบุรีเบื้องต้น ในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 13,910 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 4.03 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 3.95 ตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยเเละชาวต่างประเทศ โดยขยายตัวร้อยละ 3.69 และ 4.16 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 18,673 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคม 2561 ที่อยู่ 6,182 บาท/ครัวเรือน ขยายตัวร้อยละ 202.07 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก 1. ชุมชนตะเคียนเตี้ยได้มีการปรับเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น มีการเพิ่มกิจกรรมต้มกาเเฟจากมะพร้าว นอกเหนือจากการทำพวงมโหตร และการพับดอกกุหลาบจากใบเตย เป็นต้น ทำให้จูงใจให้นักท่องเที่ยวอยู่ภายในพื้นที่ได้นานขึ้น 2. ชุมชนตะเคียนเตี้ยเริ่มเป็นที่รู้จักสำหรับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานมากขึ้น โดยในเดือนนี้มีคณะที่เข้าเยี่ยมชมชุมชนฯ กว่า 12 คณะศึกษาดูงาน และ 3. ความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคดีขึ้นจากปีก่อน ทั้งถนน และห้องน้ำ เป็นต้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.287 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ที่อยู่ที่ระดับ 0.318 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนตะเคียนเตี้ยปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ชุมชนตะเคียนเตี้ยเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ดังนั้นคนภายในชุมชนจำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
2. ชุมชนตะเคียนเตี้ยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในด้านชุมชนวิถีเกษตร และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนภาคกกลาง จึงควรรักษาภูมิทัศน์ที่เป็นอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชน
ชุมชนตะเคียนเตี้ย พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง รายเดือน กันยายน 2562
» ชุมชนตะเคียนเตี้ย
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ในเดือนกันยายน 2562 ขยายตัวร้อยละ 3.86 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยอยู่ที่ 17,089 บาทต่อครัวเรือน ขยายตัวร้อยละ 131.58 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนตะเคียนเตี้ยที่ระดับ 0.270 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ที่อยู่ที่ 0.287 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนตะเคียนเตี้ยปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดชลบุรีเบื้องต้น ในเดือนกันยายน 2562 พบว่าอยู่ที่ 12,570 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.86 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ตามการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศขยายตัวขยายตัวร้อยละ 2.85 และ 4.26 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนกันยายน 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 17,089 บาท/ครัวเรือน ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อนที่ร้อยละ 131.58 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาคตะวันออก รวมถึงจังหวัดชลบุรีได้รับผลกระทบจากลมมรสุม ทำให้มีฝนตกชุกหนาเเน่น อย่างไรก็ดี ยังถือได้ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวตะเคียนเตี้ยอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจาก 1) ชุมชนตะเคียนเตี้ยเริ่มเป็นที่รู้จักสำหรับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานมากขึ้น โดยในเดือนนี้มีคณะที่เข้าเยี่ยมชมชุมชนฯ กว่า 10 คณะศึกษาดูงาน และ 2) ความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคดีขึ้นจากปีก่อน ทั้งถนน และห้องน้ำ เป็นต้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนกันยายน 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.270 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ที่อยู่ที่ระดับ 0.287 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนตะเคียนเตี้ยปรับตัวดีขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ชุมชนตะเคียนเตี้ยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในด้านชุมชนวิถีเกษตร และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนภาคกกลาง จึงควรรักษาภูมิทัศน์ที่เป็นอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวภายในชุมชน
2. การบริหารจัดการภายในชุมชน รวมถึงการ่วมมือกันภายในชุมชน เพื่อรับมือเเละรองรับกับการขยายตัวของการท่องเที่ยวภายในชุมชน