Click to order
Cart
Total: 
Your Name
Your Email
Your Phone
รายละเอียดข้อความ
โปรดระบุชื่อสินค้าและข้อความที่ต้องการปั๊ม
ชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย
ปีงบประมาณ 2562
รายงานประเมิน บทวิเคราะห์รายได้ชุมชน และ Data Visualization
ชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย รอบปีงบประมาณ 2562
บทวิเคราะห์รายเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 และรอบ 6 เดือน
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
รอบ 6 เดือน
ชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร รายเดือน มกราคม 2562
» ชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเดือนมกราคม 2562 ชะลอตัวที่ร้อยละ 5.19 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัยอยู่ที่ 2,940 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 5.63 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัยอยู่ที่ระดับ 0.150 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.218 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่ดีขึ้น

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในเดือนมกราคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 343 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 5.19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 5.09 และ 5.33 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ ส่งผลมาจากการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่ และงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนมกราคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2,940 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมกราคม 2561 ที่อยู่ที่ 2,727 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 5.63 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและจูงใจนักท่องเที่ยวย่างต่อเนื่อง เช่น ตลาดโบราณไชยะวิทยา โดยมีการขายผลิตภัณฑ์ ผลิตผลของนักเรียน การประกวดธิดาแม่ค้าน้อยและการแสดงนักเรียน และ อพท. 4 ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัยร่วมกันทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่รอบอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย (เส้นทางการวิ่ง/ปั่นจักรยานรอบสระหนองช้าง ระยะทาง 3.1 กิโลเมตร)

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ในเดือนมกราคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.150 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.218 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่ดีขึ้น

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
ชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร รายเดือน กุมภาพันธ์ 2562
» ชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ชะลอตัวที่ร้อยละ 4.01 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัยอยู่ที่ 2,800 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 2.69 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย อยู่ที่ระดับ 0.171 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.150 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่แย่ลง

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่าอยู่ที่ 296 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.01 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 4.33 และ 3.66 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรม MCOT RUN วิ่งกันเมาะ สุโขทัย 2019 ที่จัดขึ้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2,800 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่อยู่ที่ 2,727 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 2.69 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและจูงใจนักท่องเที่ยวย่างต่อเนื่อง เช่น งานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงินทองลายโบราณ โดยในช่วงเช้าจัดที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์) และช่วงเย็นจัดในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และตลาดโบราณใครใคร่ค้าค้า เป็นตลาดที่มีบรรยากาศย้อนอดีตที่บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวิหาร

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.171 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.150 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่แย่ลง

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
ชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร รายเดือน มีนาคม 2562
» ชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเดือนมีนาคม 2562 ชะลอตัวที่ร้อยละ 4.72 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัยอยู่ที่ 2,800 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 2.69 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัยอยู่ที่ระดับ 0.171 เท่ากับเดือนก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่คงตัว

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในเดือนมีนาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 292 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.72 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 4.31 และ 5.28 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดงาน Sukhothai Art and Craft ที่บริเวณประตูดงตาล หน้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสาธิตการผลิตสินค้าอาร์ต แอน์ คราฟต์ ซึ่งสินค้าแต่ละชิ้นก็จะมีการสร้างสรรค์ชิ้นงานในรูปแบบใหม่ แต่ยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบชาวสุโขทัย เช่น เครื่องถ้วยชามสังคโลกลายการ์ตูน เครื่องประดับสร้อยต่างหูจากผ้าซิ่นตีนจกและอักษรลายสือไท และเครื่องประดับจากเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องสังคโลก

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนมีนาคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2,800 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมีนาคม 2561 ที่อยู่ที่ 2,727 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 2.69 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและจูงใจนักท่องเที่ยวย่างต่อเนื่อง เช่น งานประจำปีวัดพระปรางค์ที่มีการไหว้พระ ทำบุญ และชมการนำผ้าขาว-ผ้าแดงขึ้นไปห่มด้านบนยอดองค์พระปรางค์ เพื่อเป็นการสักการะพระบรมสาริกธาตุ และตามความเชื่อของพุทธศาสนา

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ในเดือนมีนาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.171 เท่ากับเดือนก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่คงตัว

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
ชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร ราย 6 เดือน 2562
» ชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเบื้องต้น ในช่วง 6 เดือนเเรกปีงบประมาณ 2562 ขยายตัวที่ร้อยละ 5.66 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัยอยู่ที่ 16,960 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 3.67 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย อยู่ที่ระดับ 0.178

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยงจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยเบื้องต้น ในช่วง 6 เดือนเเรกของปี 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) อยู่ที่ 2,333 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 5.66 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 5.67 และ 5.65 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ เนื่องมาจากในช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย ประกอบกับมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น เทศกาลลอยกระทง เป็นต้น ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในช่วง 6 เเรกปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 16,960 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในช่วง 6 เดือนเเรกปีงบประมาณ 2561 ที่อยู่ที่ 16,360 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 3.67 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและจูงใจนักท่องเที่ยวย่างต่อเนื่อง เช่น "จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน อ.ศรีสัชนาลัย" พร้อมทั้งได้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยพวน ผ้าทอตีนจก ย่าม มาจัดแสดงและวิถีพวนสัมพันธ์ งันข้าวสาย นำปิ่นโตมาทานอาหารพวนร่วมกัน

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ในช่วง 6 เดือนเเรกปี 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) อยู่ที่ระดับ 0.178 ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.500 แสดงให้เห็นถึงการกระจายรายได้ของครัวเรือนที่อยู่ในระดับที่ดี

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
บทวิเคราะห์รายเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
ชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร รายเดือน เมษายน 2562
» ชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเดือนเมษายน 2562 ชะลอตัวที่ร้อยละ 4.07 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัยอยู่ที่ 2,940 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 7.82 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย อยู่ที่ระดับ 0.196 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.171 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่แย่ลง

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในเดือนเมษายน 2562 พบว่าอยู่ที่ 305 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.07 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 4.31 และ 3.38 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดงานเดิน-วิ่ง รพ.สุโขทัย RUN TO LIVE, GIVE FOR LIFE และงาน Sukhothai Art and Craft ที่บริเวณประตูดงตาล หน้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนเมษายน 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2,940 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนเมษายน 2561 ที่อยู่ที่ 2,727 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 7.82 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและจูงใจนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เช่น พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณและพิธีถวายเครื่องราชสักาาระ พระมหาธรรมราชาที่1 (พระยาลิไท) การแข่งขัน FMSCT Thailand Supercross งานสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย โดยมีพิธีบวงสรวงฯ ถวายสลากภัต ประกวดอาหารท้องถิ่น อุโมงค์น้ำ ดนตรีสดการแสดง และการประกวดธิดาพระยาลิไท

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ในเดือนเมษายน 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.196 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.171 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่แย่ลง

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
ชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร รายเดือน พฤษภาคม 2562
» ชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเดือนพฤษภาคม 2562 ชะลอตัวที่ร้อยละ 4.51 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัยอยู่ที่ 3,000 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 10.02 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย อยู่ที่ระดับ 0.200 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.196 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่แย่ลง

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 286 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.51 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 4.31 และ 5.08 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดงาน Sukhothai Art and Craft ที่บริเวณประตูดงตาล หน้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสาธิตการผลิตสินค้าอาร์ต แอน์ คราฟต์ ซึ่งสินค้าแต่ละชิ้นก็จะมีการสร้างสรรค์ชิ้นงานในรูปแบบใหม่ แต่ยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบชาวสุโขทัย เช่น เครื่องถ้วยชามสังคโลกลายการ์ตูน เครื่องประดับสร้อยต่างหูจากผ้าซิ่นตีนจกและอักษรลายสือไท และเครื่องประดับจากเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องสังคโลก

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 3,000 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาคม 2561 ที่อยู่ที่ 2,727 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 10.02 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและจูงใจนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เช่น ตลาดโบราณใครใคร่ค้าค้า เป็นตลาดบรรยากาศย้อนอดีต มีการแสดงโขนเยาวชนจากโรงเรียนไชยะวิทยา การแสดงดนตรีไทยเยาวชนจากโรงเรียนบ้านป่ากล้วย วงดนตรีเล่นสด(วงเยาวชน) และร่วมรำวงย้อนยุค

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.200 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 0.196 แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของรายได้ชุมชนที่แย่ลงเล็กน้อย

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
ชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร รายเดือน มิถุนายน 2562
» ชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเดือนมิถุนายน 2562 ชะลอตัวที่ร้อยละ 3.92 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัยอยู่ที่ 8,121 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 197.83 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัยอยู่ที่ระดับ 0.632 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.500 แสดงให้เห็นถึงการกระจายรายได้ของครัวเรือนที่อยู่ในระดับที่ต่ำ

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่าอยู่ที่ 272 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 3.92 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 3.98 และ 3.73 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดงานสุโขทัย มาราธอน 2562 ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 8,121 บาท/ครัวเรือน (เนื่องจากได้มีการปรับฐานข้อมูลให้ครอบคลุมประชากรมากขึ้น) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายน 2561 ที่อยู่ที่ 2,727 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 197.83 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและจูงใจนักท่องเที่ยวย่างต่อเนื่อง เช่น งาน "อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ" ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "ชูรสชาติ ชูธรรมชาติ" ที่จัดขึ้นพร้อมงานสุโขทัย มาราธอน 2562

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.632 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.500 แสดงให้เห็นถึงการกระจายรายได้ของครัวเรือนที่อยู่ในระดับที่ต่ำ

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
บทวิเคราะห์รายเดือน ก.ค. - ก.ย. 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
ชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร รายเดือน กรกฎาคม 2562
» ชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเดือนกรกฎาคม 2562 ชะลอตัวที่ร้อยละ 1.98 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัยอยู่ที่ 11,407 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 318.33 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัยอยู่ที่ระดับ 0.677 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.500 แสดงให้เห็นถึงการกระจายรายได้ของครัวเรือนที่อยู่ในระดับที่ต่ำ

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 233 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 1.98 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 0.73 และ 3.51 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 11,407 บาท/ครัวเรือน (เนื่องจากได้มีการปรับฐานข้อมูลให้ครอบคลุมประชากรมากขึ้น) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่อยู่ที่ 2,727 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 318.33 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและจูงใจนักท่องเที่ยวย่างต่อเนื่อง เช่น เช่น ตลาดโบราณใครใคร่ค้าค้าประจำเดือนกรกฎาคม 2562

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.677 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.500 แสดงให้เห็นถึงการกระจายรายได้ของครัวเรือนที่อยู่ในระดับที่ต่ำ และค่าสัมประสิทธิ์จีนีอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับชุมชนอื่นในจังหวัดสุโขทัย

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
ชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร รายเดือน สิงหาคม 2562
» ชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเดือนสิงหาคม 2562 ชะลอตัวที่ร้อยละ 3.80 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัยอยู่ที่ 14,711 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 439.51 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัยอยู่ที่ระดับ 0.692 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.500 แสดงให้เห็นถึงการกระจายรายได้ของครัวเรือนที่อยู่ในระดับที่ต่ำ

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในเดือนสิงหาคม 2562 (ข้อมูลเบื้องต้น) พบว่าอยู่ที่ 210 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 3.80 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 3.09 และ 4.58 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 14,711 บาท/ครัวเรือน (เนื่องจากได้มีการปรับฐานข้อมูลให้ครอบคลุมประชากรมากขึ้น) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคม 2561 ที่อยู่ที่ 2,727 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 439.51 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและจูงใจนักท่องเที่ยวย่างต่อเนื่อง เช่น ตลาดโบราณใครใคร่ค้าค้าประจำเดือนสิงหาคม 2562 และถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้ที่มีการเปิดตัวเป็นครั้งแรกของทุกวันเสาร์สัปดาห์แรกของแต่ละเดือน

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.692 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.500 แสดงให้เห็นถึงการกระจายรายได้ของครัวเรือนที่อยู่ในระดับที่ต่ำ และค่าสัมประสิทธิ์จีนีอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับชุมชนอื่นในจังหวัดสุโขทัย

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ
ชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร รายเดือน กันยายน 2562
» ชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยในเดือนกันยายน 2562 ชะลอตัวที่ร้อยละ 3.17 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัยอยู่ที่ 10,706 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 292.64 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัยอยู่ที่ระดับ 0.683 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.500 แสดงให้เห็นถึงการกระจายรายได้ของครัวเรือนที่อยู่ในระดับที่ต่ำ

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในเดือนกันยายน 2562 (ข้อมูลเบื้องต้น) พบว่าอยู่ที่ 200 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 3.17 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ร้อยละ 2.60 และ 3.92 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดงานเดินป่าหน้าฝน Hiking in Rainy Season ที่จัดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนกันยายน 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 10,706 บาท/ครัวเรือน (เนื่องจากได้มีการปรับฐานข้อมูลให้ครอบคลุมประชากรมากขึ้น) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในเดือนกันยายน 2561 ที่อยู่ที่ 2,727 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 292.64 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและจูงใจนักท่องเที่ยวย่างต่อเนื่อง เช่น ตลาดโบราณใครใคร่ค้าค้าประจำเดือนกันยายน 2562 และถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี หรือ Gini coefficient ในเดือนกันยายน 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.683 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางที่อยู่ระดับ 0.500 แสดงให้เห็นถึงการกระจายรายได้ของครัวเรือนที่อยู่ในระดับที่ต่ำ และค่าสัมประสิทธิ์จีนีอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับชุมชนอื่นในจังหวัดสุโขทัย

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรสนับสนุนแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ