Click to order
Cart
Total: 
Your Name
Your Email
Your Phone
รายละเอียดข้อความ
โปรดระบุชื่อสินค้าและข้อความที่ต้องการปั๊ม
ชุมชนเทศเมืองกำแพงเพชร
ปีงบประมาณ 2562
รายงานประเมิน บทวิเคราะห์รายได้ชุมชน และ Data Visualization
ชุมชนเทศเมืองกำแพงเพชร รอบปีงบประมาณ 2562
บทวิเคราะห์รายเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 และรอบ 6 เดือน
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
รอบ 6 เดือน
ชุมชนเทศเมืองกำแพงเพชร พื้นที่พิเศษเมืองกำแพงเพชร รายเดือน มกราคม 2562
» ชุมชนเทศเมืองกำแพงเพชร
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำเเพงเพชร ในเดือนมกราคม 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.50 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชร อยู่ที่ 3,320 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 8.77 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชร อยู่ที่ระดับ 0.429 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ที่อยู่ที่ 0.508 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชรปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดกำเเพงเพชร ในเดือนมกราคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 154 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 2.50 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ +2.5 และ +2.7 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนมกราคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 3,320 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวร้อยละ +8.77 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนมกราคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.429 ปรับตัวลดลงจากเดือนธันวาคม 2561 ที่อยู่ที่ระดับ 0.508 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชรปรับตัวดีขึ้นจากเดือนธันวาคม 2561

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ควรเน้นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชร ร่วมกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
ชุมชนเทศเมืองกำแพงเพชร พื้นที่พิเศษเมืองกำแพงเพชร รายเดือน กุมภาพันธ์ 2562
» ชุมชนเทศเมืองกำแพงเพชร
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำเเพงเพชร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.53 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชร อยู่ที่ 3,200 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.84 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชร อยู่ที่ระดับ 0.391 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ที่อยู่ที่ 0.429 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชรปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดกำเเพงเพชร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่าอยู่ที่ 129 ล้านบาท ขยายตัวที่ร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ 2.58 และ 1.58 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 3,200 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวร้อยละ 4.84 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ชะลอลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 8.77 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากในปีนี้ฤดูร้อนมาเร็วกว่าปกติเมื่อเทียบกับปีก่อน ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าว ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวลดลง

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.391 ปรับตัวลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ที่อยู่ที่ระดับ 0.429 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชรปรับตัวดีขึ้นจากเดือนมกราคม 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ควรเน้นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยเน้นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชร ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
ชุมชนเทศเมืองกำแพงเพชร พื้นที่พิเศษเมืองกำแพงเพชร รายเดือน มีนาคม 2562
» ชุมชนเทศเมืองกำแพงเพชร
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำเเพงเพชร ในเดือนมีนาคม 2562 ขยายตัวร้อยละ 4.26 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชร อยู่ที่ 3,473 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 13.80 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชร อยู่ที่ระดับ 0.297 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ที่อยู่ที่ 0.391 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชรปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดกำเเพงเพชร ในเดือนมีนาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 135 ล้านบาท ขยายตัวที่ร้อยละ 4.26 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ 4.32 และ 2.93 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนมีนาคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 3,473 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวร้อยละ 13.80 จากช่วงเดียวกันปีก่อน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 4.84 สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยวของจังหวัดกำเเพงเพชร รวมถึงจังหวัดกำแพงเพชรมีการจัดงาน Otop ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 14 - 20 มีนาคม 2562 ทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนมีนาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.297 ปรับตัวลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่อยู่ที่ระดับ 0.391 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชรปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ควรเน้นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยเน้นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชร รวมถึงควรเชื่อมโยงกับเเหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น
ชุมชนเทศเมืองกำแพงเพชร พื้นที่พิเศษเมืองกำแพงเพชร ราย 6 เดือน 2562
» ชุมชนเทศเมืองกำแพงเพชร
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำเเพงเพชร ในช่วง 6 เดือนเเรกปีงบประมาณ 2562 ขยายตัวเฉลี่ยที่ร้อยละ 4.29 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชรรวม อยู่ที่ 19,093 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.26 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนเทศบาลกำเเพงเพชร อยู่ที่ระดับ 0.422

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยงจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดกำเเพงเพชร ในช่วง 6 เดือนเเรกปี 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) พบว่า อยู่ที่ 983.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 4.29 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ 4.32 และ 3.46 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในช่วง 6 เเรกปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) พบว่า รายได้ต่อครัวเรือนอยู่ที่ 19,093 บาท/ครัวเรือน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในช่วง 6 เดือนเเรกปีงบประมาณ 2561 ที่อยู่ที่ 18,313 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวที่ร้อยละ 4.26 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากฤดูหนาวในเร็วกว่าปีก่อน โดยเฉพาะในช่วง ต.ค. - พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ประกอบกับเทศบาลเมืองกำเเพงเพชรมีการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อเนื่อง อาทิ การจัดงานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกําแพง" ในวันที่ 28 กันยายน - 9 ตุลาคม 2561 รวมถึงงานการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันที่ 6 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10 -17 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในช่วง 6 เดือนเเรกปี 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.422 ใกล้เคียงค่ากลางค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ที่อยู่ระดับ 0.5 บ่งชี้ว่าชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชรยังมีการกระจายรายได้ใกล้เคียงกับค่ากลาง

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  1. จัดทำเรื่องราว (story) จุดเด่นของการท่องเที่ยวของเมืองกำแพงเพชร ทั้งในศิลปวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมที่ดีงาม เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยว
  2. ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกของการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชร เช่น สื่อออนไลน์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ร่วมกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
  3. เสริมสร้างความเข้มแข็งภายในชมรมให้มากขึ้น ซึ่งจากการลงพื้นที่ของคณะนักวิจัย พบว่าพื้นที่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ยังมีการกระจัดกระจายกัน รวมถึงยังไม่มีสถานที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางที่จะดำเนินการต่าง ๆ ของชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
บทวิเคราะห์รายเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2562
เมษายน 2562
พฤษภาคม 2562
มิถุนายน 2562
ชุมชนเทศเมืองกำแพงเพชร พื้นที่พิเศษเมืองกำแพงเพชร รายเดือน เมษายน 2562
» ชุมชนเทศเมืองกำแพงเพชร
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำเเพงเพชร ในเดือนเมษายน 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.11 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชร อยู่ที่ 3,729 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 22.16 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชร อยู่ที่ระดับ 0.318 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน ที่อยู่ที่ 0.297 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชรปรับตัวเเย่ลงจากเดือนก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดกำเเพงเพชร ในเดือนเมษายน 2562 พบว่าอยู่ที่ 155 ล้านบาท ขยายตัวที่ร้อยละ 2.11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน (%yoy) ชะลอลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 4.26 จากการขยายตัวลดลงของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.91 ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยขยายตัวที่ร้อยละ 2.16

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนเมษายน 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 3,320 บาท/ครัวเรือน หรือขยายตัวร้อยละ 22.16 จากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 13.80 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือคลี่คลายลง ประกอบกับเทศบาลต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัด

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนเมษายน 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.318 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนมีนาคม 2562 ที่อยู่ที่ระดับ 0.297 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชรปรับตัวแย่ลงจากเดือนมีนาคม 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ควรเน้นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับเเหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย เพื่อกระจายฐานจำนวนนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น
ชุมชนเทศเมืองกำแพงเพชร พื้นที่พิเศษเมืองกำแพงเพชร รายเดือน พฤษภาคม 2562
» ชุมชนเทศเมืองกำแพงเพชร
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำเเพงเพชร ในเดือนพฤษภาคม 2562 ขยายตัวร้อยละ 1.78 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชร อยู่ที่ 5,481 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 79.57 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชร อยู่ที่ระดับ 0.443 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ที่อยู่ที่ 0.318 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชรปรับตัวเเย่ลงจากเดือนก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดกำเเพงเพชร ในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 138 ล้านบาท ขยายตัวที่ร้อยละ 1.78 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ 1.76 และ 2.49 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 5,481 บาท/ครัวเรือน ขยายตัวที่ร้อยละ 79.57 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 22.16 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากจังหวัดกำเเพงเพชร มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 และงานบุญบั้งไฟ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 -19 พฤษภาคม 2562 เป็นต้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.443 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2562 ที่อยู่ที่ระดับ 0.318 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชรปรับตัวเเย่ลงจากเดือนเมษายน 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
พื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชรมีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่โดดเด่น รวมถึงมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สวยงาม จึงควรมีการจัดกิจกรรมเน้นจุดเเข็งดังกล่าว ควบคู่ไปกับการทำการตลาดเชิงรุกมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
ชุมชนเทศเมืองกำแพงเพชร พื้นที่พิเศษเมืองกำแพงเพชร รายเดือน มิถุนายน 2562
» ชุมชนเทศเมืองกำแพงเพชร
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำเเพงเพชร ในเดือนมิถุนายน 2562 ขยายตัวร้อยละ 4.31 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชร อยู่ที่ 4,853 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 59.01 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชร อยู่ที่ระดับ 0.406 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ที่อยู่ที่ 0.443 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชรปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดกำเเพงเพชร ในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่าอยู่ที่ 137 ล้านบาท ขยายตัวเร่งขึ้นจากเดือนก่อนที่ร้อยละ 4.31 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ 4.3 และ 4.6 ตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากจังหวัดกำเเพงเพชรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 4,853 บาท/ครัวเรือน ขยายตัวในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 59.01 จากช่วงเดียวกันปีก่อน เเม้ว่าจะขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากจังหวัดกำเเพงเพชร มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อาทิ งานวิ่งมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด RUN AGAINST DRUGS 2019 เป็นต้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)

ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนมิถุนายน 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.406 ปรับตัวลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2562 ที่อยู่ที่ระดับ 0.443 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชรปรับตัวดีขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.ให้ภาครัฐมีการเร่งประชาสัมพันธ์ที่เน้นจุดเด่นด้านประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
2.ส่งเสริมการต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือแพ็จเกตผลิตภัณฑ์
3. รณรงค์ให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานต่าง ๆ ใช้วัสดุสำหรับใส่อาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคที่ทำจากธรรมชาติ เพื่อลดขยะในสถานที่ท่องเที่ยว
บทวิเคราะห์รายเดือน ก.ค. - ก.ย. 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
ชุมชนเทศเมืองกำแพงเพชร พื้นที่พิเศษเมืองกำแพงเพชร รายเดือน กรกฎาคม 2562
» ชุมชนเทศเมืองกำแพงเพชร
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำเเพงเพชร ในเดือนกรกฎาคม 2562 ขยายตัวร้อยละ 1.22 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชร อยู่ที่ 4,320 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 41.54 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชร อยู่ที่ระดับ 0.338 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ที่อยู่ที่ 0.406 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชรปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดกำเเพงเพชร ในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 84 ล้านบาท ขยายตัวในอัตราชะลอลงจากเดือนก่อนที่ร้อยละ 1.22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวในอัตราชะลอลงของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ร้อยละ 1.17 และ 3.33 ตามลำดับ จากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 4.30 และ 4.57 ตามลำดับ

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 4,320 บาท/ครัวเรือน ขยายตัวในเกณฑ์ดีที่ร้อยละ 41.54 จากช่วงเดียวกันปีก่อน เเม้ว่าจะขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน ตามการปรับตัวลดลงของนักท่องเที่ยวรวมของจังหวัด อย่างไรก็ดี จังหวัดกำเเพงเพชร มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีตลาดที่เป็นถนนคนเดิน ทำให้เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวได้มากขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนกรกฎาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.338 ปรับตัวลดลงจากเดือนมิถุนายน 2562 ที่อยู่ที่ระดับ 0.406 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชรปรับตัวดีขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.ให้ภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกำเเพงเพชรอย่างต่อเนื่อง
2. รณรงค์ให้นักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร ที่มาเที่ยวชมงานต่าง ๆ ใช้วัสดุสำหรับใส่อาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคที่ทำจากธรรมชาติ เพื่อลดขยะในสถานที่ท่องเที่ยว
ชุมชนเทศเมืองกำแพงเพชร พื้นที่พิเศษเมืองกำแพงเพชร รายเดือน สิงหาคม 2562
» ชุมชนเทศเมืองกำแพงเพชร
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำเเพงเพชร ในเดือนสิงหาคม 2562 ขยายตัวร้อยละ 1.08 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชร อยู่ที่ 4,424 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 44.93 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชร อยู่ที่ระดับ 0.408 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ที่อยู่ที่ 0.338 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชรเเย่ลงจากเดือนก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดกำเเพงเพชร ในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ 80 ล้านบาท ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อนที่ร้อยละ 1.08 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวในอัตราชะลอลงของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ร้อยละ 1.02 เเต่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ร้อยละ 3.50

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 4,424 บาท/ครัวเรือน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ร้อยละ 44.93 จากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจาก 1. จังหวัดกำเเพงเพชร มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และ 2. การมีตลาดที่เป็นถนนคนเดิน และตลาดประชารัฐหน้าอำเภอเมือง ทำให้เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวได้มากขึ้น

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.408 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2562 ที่อยู่ที่ระดับ 0.338 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชรปรับตัวเเย่ลงจากเดือนกรกฎาคม 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.ส่งเสริมให้มีการตลาดประชารัฐอย่างต่อเนื่อง รวมถึงภาครัฐควรสนับสนุน งบประมาณในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากขึ้น และเพิ่มรถรางให้พอกับนักท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่ทำจากธรรมชาติและลดราคาภาชนะที่แทนโฟม เพื่อลดขยะในพื้นที่
ชุมชนเทศเมืองกำแพงเพชร พื้นที่พิเศษเมืองกำแพงเพชร รายเดือน กันยายน 2562
» ชุมชนเทศเมืองกำแพงเพชร
• รายงานสำหรับผู้บริหาร
ภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำเเพงเพชร ในเดือนกันยายน 2562 ขยายตัวร้อยละ 0.61 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ในขณะที่รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวของครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชร อยู่ที่ 3,956 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 29.62 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนค่าสัมประสิทธิ์จีนีของชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชร อยู่ที่ระดับ 0.349 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ที่อยู่ที่ 0.408 บ่งชี้ว่าการกระจายได้ของชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชรดีขึ้นจากเดือนก่อน

• วิเคราะห์ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัด
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของจังหวัดกำเเพงเพชร ในเดือนกันยายน 2562 พบว่าอยู่ที่ 80 ล้านบาท ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อนที่ร้อยละ 0.61 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการขยายตัวในอัตราชะลอลงของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ร้อยละ 0.53 เเต่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่ร้อยละ 3.59

• วิเคราะห์รายได้เสริมจากการท่องเที่ยวชุมชน
รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ในเดือนกันยายน 2562 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 3,956 บาท/ครัวเรือน ขยายตัวในอัตราชะลอลงจากเดือนก่อนที่ร้อยละ 29.62 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาคเหนือ รวมถึงจังหวัดกำเเพงเพชร ได้รับผลกระทบจากลมมรสุมในช่วงต้นเดือนกันยายน 2562 ทำให้มีฝนตกชุกหนาเเน่น ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวลดลง และส่งผลต่อรายได้จากการท่องเที่ยวปรับลดลงจากเดือนก่อนเช่นกัน

• วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ชุมชน (GINI)
ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ หรือ Gini coefficient ในเดือนกันยายน 2562 พบว่าอยู่ที่ระดับ 0.349 ปรับตัวลดลงจากเดือนสิงหาคม 2562 ที่อยู่ที่ระดับ 0.408 สะท้อนถึงการกระจายรายได้ของชุมชนเทศบาลเมืองกำเเพงเพชรปรับตัวดีขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2562

• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.ภาครัฐควรสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด รวมถึงงบประมาณในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากกว่านี้
2. ส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่ทำจากธรรมชาติและลดราคาภาชนะที่แทนโฟม เพื่อลดขยะในพื้นที่