Click to order
Cart
Total: 
Your Name
Your Email
Your Phone
รายละเอียดข้อความ
โปรดระบุชื่อสินค้าและข้อความที่ต้องการปั๊ม
เกี่ยวกับ อพท.
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
รู้จักเรา
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เป็นองค์การมหาชนของไทย สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 มีหน้าที่บริหารและพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในเชิงบูรณาการ เป็นองค์กรกลางทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และประสานงานกับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวให้มีการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ

อพท. ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่มุ่งเน้นการสร้างความความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและชุมชนให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนและการลดความเหลื่อมล้ำของรายได้ นอกจากนี้ ยังคงต้องดำเนินการตามวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลหรือโมเดลไทยแลนด์ 4.0 เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว การเพิ่มรายได้ และการส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557 อพท. ประสบความสำเร็จจากการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามเป้าประสงค์ขององค์กรในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชน ในพื้นที่พิเศษ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนในแหล่งพื้นที่ท่องเที่ยวมีความเข้มแข็งบนพื้นฐานของชุมชนเอง อย่างไรก็ตาม ยังมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายของ อพท. ต่อรายได้ครัวเรือน (INCOME) การกระจายรายได้ (INCOME DISTRIBUTION) และรายได้ครัวเรือนรายชุมชน จากอาชีพเสริมจากการท่องเที่ยวในเชิงลึก ดังนั้น อพท. จึงได้มีแนวคิดที่จะจัดทำโครงการ การประเมินและวิเคราะห์รายได้ชุมชนในพื้นที่พิเศษ โดยจำเป็นจะต้องมีฐานข้อมูลเชิงลึกด้านต่าง ๆ ของประชากรในแต่ละพื้นที่ที่ อพท. รับผิดชอบ เพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินผลและติดตามเป็นระยะ ๆ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นข้อมูล ประกอบการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนการงบประมาณของ อพท. และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล หรือ โมเดลไทยแลนด์ 4.0 อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมไทยต่อไปในระยะยาว
มารู้จัก อพท. กันเถอะ
อพท. หน่วยงานของรัฐที่มุ่งประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ มารู้จัก อพท. ไปพร้อมกัน
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 30-31 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2-357 3580-7
โทรสาร : 0 2357 3599
Social networks: Facebook | Instagram | Youtube