Click to order
Cart
Total: 
Your Name
Your Email
Your Phone
รายละเอียดข้อความ
โปรดระบุชื่อสินค้าและข้อความที่ต้องการปั๊ม
จังหวัดกำแพงเพชร
พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร
แสดงรายละเอียด
จังหวัดชลบุรี
พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
แสดงรายละเอียด
จังหวัดตราด
พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง
แสดงรายละเอียด
จังหวัดเลย
พื้นที่พิเศษเลย
แสดงรายละเอียด
จังหวัดสุพรรณบุรี
พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง
แสดงรายละเอียด
DATA VISUALIZATION

วิเคราะห์ข้อมูลผ่านสถิติสู่การพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวใน
เชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
Daily Update
ข้อมูลสถิติที่ปรากฏบนเว็บไซต์ dastaincome.com อัพเดททุกวัน
รู้จักกับ อพท.
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization)
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
หรือ อพท. เป็นองค์การมหาชนของไทย สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546

มีหน้าที่บริหารและพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในเชิงบูรณาการ เป็นองค์กรกลางทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และประสานงานกับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวให้มีการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ
อพท. รักษาสมดุลใน 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม